Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
MIM-2-114-AM-s
Name:
POLISH language course - level A1 - for INTERNATIONAL students at the Faculty of Metals Egineering and Industrial Computer Science and the Faculty of Energy and Fuels
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Advanced Materials - Processing and Characterization
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
mgr Krukiewicz-Gacek Anna (sjokrk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

POLISH language course – level A1 – for INTERNATIONAL students at the Faculty of Metals Egineering and Industrial Computer Science and the Faculty of Energy and Fuels

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Can say simple sentences about people, places, and everyday needs and issues. IM2A_U06, IM2A_U07 Execution of exercises,
Presentation,
Oral answer,
Activity during classes
M_U002 Can write simple phrases and sentences. IM2A_U06, IM2A_U07 Execution of exercises,
Activity during classes,
Test
M_U003 Can understand slow speech utterances with long pauses which enable gradual acquisition of meaning. IM2A_U06, IM2A_U07 Participation in a discussion,
Presentation,
Oral answer,
Activity during classes,
Execution of exercises
M_U004 Can understand short, simple texts, sometimes individual phrases, understanding the meaning of known names, words and basic expressions - if necessary, by reading text sections again. IM2A_U06, IM2A_U07 Execution of exercises,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Can say simple sentences about people, places, and everyday needs and issues. - + - - - - - - - - -
M_U002 Can write simple phrases and sentences. - + - - - - - - - - -
M_U003 Can understand slow speech utterances with long pauses which enable gradual acquisition of meaning. - + - - - - - - - - -
M_U004 Can understand short, simple texts, sometimes individual phrases, understanding the meaning of known names, words and basic expressions - if necessary, by reading text sections again. - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:
POLISH language course – level A1 – for INTERNATIONAL students

COURSE DESCRIPTION:

The course is aimed at teaching students the rudiments of the Polish language. The course objective is implemented by developing four language skills (listening comprehension, reading comprehension, construction of spoken and written messages) within the scope specified by the course book. After the course, student should be able to:
• understand and use everyday and colloquial expressions,
• express opinions in order to satisfy specific needs,
• communicate with other people in a simple way,
• read a short text and understand essential information from the text,
• write a short text, e.g. holiday postcard, filling in a form etc.,
• say a few words on a topic of own choice.

COURSE AREAS:

GRAMMAR
Introduction to grammar: declension, conjugation, use of tenses for basic communication purposes, comparatives

VOCABULARY: making first point of contact, introductions, telephoning, house appliances and items, describing objects, food products, meals, eating habits, ordering a meal in a restaurant, cafe, paying, buying food and clothes, spending free time, describing a typical day, arranging a meeting, describing a flat and furniture as well as place of residence, renting a flat: advertisements, neighbours, dos and don’ts of residents, holiday stay, diseases: description and complaints, advice, appointment at the doctor’s, giving directions, sightseeing the city by bus, gifts: purchase, choosing a gift, occasions for giving a gift, advantages and disadvantages of living in a city or village, professions: names and description of duties, looking for a job.

WRITTEN ASSIGNMENTS
a short letter, postcard, filling in a form, advertisement

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in study tours 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

All language skills will be evaluated, including knowledge of lexical and grammatical structures. Showing initiative, engagement and interest have a significant impact on the final grade. Language learning will usually be verified by tests, simulation of communicative situations, discussions and controlled talk. Students are evaluated continuously based on initiative, submission of homework assignments and quizzes. Assignments submitted as part of the course are evaluated and corrected systematically; evaluation discussion after the completion of a given task by students. Time of presentation: 10 minutes.

Prerequisites and additional requirements:

The student has to be an AGH UST student at the second cycle studies.

Recommended literature and teaching resources:

M.Małolepsza, A.Szymkiewicz, Hurra!!! Po polsku 1, volume 1
J.Lechowicz, J. Podsiadły, Ten, ta, to.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z zajęć.

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA LEKTORATU JĘZYKA OBCEGO

Składowe zaliczenia:

1. Zaliczenie kolokwiów
2. Zaliczenie innych form pisemnych i ustnych sprawdzania wiadomości
3. Elementy dodatkowe

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie oceny pozytywnej z wszystkich przeprowadzonych w trakcie semestru kolokwiów. Wszystkie kolokwia są na ocenę.

W wypadku otrzymania oceny negatywnej student ma prawo do poprawy oceny na następujących zasadach:

  • Poprawa oceny negatywnej uzyskanej w pierwszym terminie skutkuje przekreśleniem oceny negatywnej i zastąpienie jej oceną pozytywną, która będzie liczyć się do średniej.
  • Poprawa oceny uzyskanej w drugim terminie skutkuje wpisaniem do arkusza średniej z dwóch otrzymanych ocen. Średnia ocena cząstkowa w wypadku zaliczenia testu nie może być mniejsza niż 3.0.
  • Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście skutkuje utratą terminu.
  • Każdy student ma prawo do dwóch kolokwiów poprawkowych.
  • Kolokwia mogą dobywać się w odstępach czasu nie krótszych niż 2 dni.
  • Student ma prawo zobaczyć swoje ocenione prace i zapytać o wyjaśnienie sposobu oceny oraz podanie poprawnych odpowiedzi, nie wolno mu jednak fotografować ani w inny sposób kopiować materiałów testowych.

2. Prowadzący zobowiązany jest do podania studentom sposobu oceniania i formy poprawy wszystkich prac na początku semestru.

3. Student powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach swojej grupy językowej.

  • W wypadku nieobecności spowodowanej chorobą student powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie najpóźniej 14 dni po nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem.
  • W wypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student powinien zgłosić się do prowadzącego, który każdemu studentowi poda indywidualnie sposób odrobienia nieobecności. Nieobecność należy odrobić w terminie 14 dni od daty nieobecności.
  • Nieobecność nieusprawiedliwiona na dwóch zajęciach nie wymaga odrabiania.
  • Jeśli ilość nieobecności nieusprawiedliwionych przekroczy 7, prowadzący powinien odmówić zaliczenia semestru nawet, jeśli część z nich była wcześniej odrobiona.

4. Student jest zobowiązany do posiadana podręcznika do nauki języka oraz ćwiczeń dodatkowych. Brak wymaganych materiałów (podręcznika, ćwiczeń dodatkowych) skutkuje wpisaniem w arkuszu ewidencyjnym adnotacji “nieprzygotowany”. Prowadzący ma prawo odmówić zaliczenia studentowi, który był nieprzygotowany do 1/2 zajęć, również w przypadku zaliczenia przez niego wszystkich kolokwiów.

5. Student otrzymuje dodatkowe oceny za aktywność na zajęciach, nieobowiązkowe prace domowe, prezentacje oraz inne działania na rzecz swojej grupy zajęciowej.

6. W szczególnych przypadkach losowych prowadzący może za zgodą Kierownika SJO zastosować inny tryb uzyskania zaliczenia.