Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Telecommunication basics
Course of study:
2017/2018
Code:
IET-1-406-n
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kościelnik Dariusz (koscieln@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kościelnik Dariusz (koscieln@agh.edu.pl)
Module summary

Zapoznaje z podstawowymi technikami transmisyjnymi stosowanymi we współczesnych sieciach telekomunikacyjnych. Przedstawia sposoby kodowania informacji i przygotowywania jej do transmisji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. ET1A_K01 Project
M_K002 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć elektroniki, telekomunikacji i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia. ET1A_K02 Project
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie. ET1A_U01 Project
M_U002 Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników. ET1A_U03 Project
M_U003 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego. ET1A_U06 Test results
M_U004 Potrafi dobrać odpowiednie techniki kodowania, kompresji i szyfrowania stosowne do danego systemu transmisji danych lub sieci telekomunikacyjnej. ET1A_U13 Project
Knowledge
M_W001 Ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie technik transmisji i przetwarzania informacji, ET1A_W07 Examination
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą metod kodowania, kompresji i analizy jakości transmisji informacji w sieciach i systemach telekomunikacyjnych. ET1A_W08 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. - - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć elektroniki, telekomunikacji i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników. - - + - - - - - - - -
M_U003 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego. - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi dobrać odpowiednie techniki kodowania, kompresji i szyfrowania stosowne do danego systemu transmisji danych lub sieci telekomunikacyjnej. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie technik transmisji i przetwarzania informacji, + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą metod kodowania, kompresji i analizy jakości transmisji informacji w sieciach i systemach telekomunikacyjnych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu (16 godzin) oraz ćwiczeń laboratoryjnych (16 godzin)
WYKŁADY
1. Telekomunikacja – ogólne aspekty systemów przesyłania informacji (2godz.)
Podstawowe pojęcia, ograniczenia i problemy, cel budowy systemu / sieci.
2. Struktura systemów przesyłania informacji (2 godz.)
Struktura systemu, jego elementy i ich właściwości; tryby komunikacji oraz typy i rodzaje transmisji; miara ilości informacji.
3. Sposoby (celowego) przekształcania sygnałów (2 godz.)
Pasmo transmisyjne, modulacja i jej rodzaje, konwersja A/C – podstawowe pojęcia i jednostki.
4. Metody przeciwdziałania zakłóceniom transmisji (4 godz.)
Rodzaje i klasyfikacja kodów; kodowanie źródłowe – kompresja informacji; kodowanie kanałowe, liniowe kody transmisyjne, metody szyfrowania informacji; kodowanie w systemie bez zakłóceń i z zakłóceniami transmisji.
5. Media transmisyjne — rodzaje, budowa i właściwości (2 godz.)
Rodzaje mediów i typy kanałów, budowa łączy kablowych i bezprzewodowych.
6. Systemy i sieci telekomunikacyjne (4 godz.)
Proste systemy telekomunikacyjne; komutacja i metody doboru trasy, systemy transmisyjne; hierarchia w sieciach telekomunikacyjnych, ewolucja sieci dostępowych.
7. Obsługa ruchu telekomunikacyjnego (2 godz.)
Podstawowe pojęcia, jednostki, modele; zagadnienie jakości obsługi.
8. Systemy i sieci radiokomunikacyjne (4 godz.)
Radiokomunikacja ruchoma, systemy bezprzewodowe, cyfrowe sieci RTV.
9. Integracja usług telekomunikacyjnych (2 godz.)
Usługi telekomunikacyjne i urządzenia końcowe (abonenckie) – potencjalne możliwości telekomunikacji, integracja usług i nowe możliwości komunikacji, optymalizacja jakości usług.
10. Zagadnienie zarządzania w sieciach telekomunikacyjnych (2 godz.)
Istota, cele i funkcje systemów zarządzania sieciami i usługami.
11. Normalizacja w telekomunikacji (2 godz.)
Standaryzacja, zagadnienia prawne i ekonomiczne.
12. Kierunki rozwoju systemów i sieci telekomunikacyjnych (2 godz.)

Laboratory classes:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
Laboratorium obejmuje 8 ćwiczeń, wykonywanych (w laboratorium) przy użyciu komputerów z dostępem do usług i serwerów. Studenci wykonują polecenia z instrukcji (udostępnianej na dydaktycznym portalu internetowym przed rozpoczęciem zajęć) i mogą być poproszeni o odpowiedź na kilka pytań dotyczących tematu ćwiczeń laboratoryjnych. Do pełnego osiągnięcia celów ćwiczenia, oprócz jego wykonania niezbędne jest przygotowanie krótkiego sprawozdania.
1. Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych – modulacja, kodowanie, kompresja
2. Infrastruktura sieciowa – realizacja połączeń kablowych
3. Metody kodowania sygnałów: kody stałowagowe – analiza właściwości oraz działania kodów detekcyjnych
4. Metody kodowania sygnałów – kody transmisyjne – analiza cech oraz sposobów działania kodów
5. Komutacja i dobór trasy (ang. routing) – konfiguracja urządzeń sieciowych
6. Bezpieczeństwo sieciowe – analiza zagrożeń oraz metody zapewniania bezpieczeństwa komunikacji
7. Pomiar przepustowości łączy w sieci telekomunikacyjnej
8. Urządzenia końcowe – możliwości realizacji usług telekomunikacyjnych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 16 h
Realization of independently performed tasks 77 h
Participation in laboratory classes 16 h
Preparation for classes 16 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Do uzyskania pozytywnej oceny końcowej niezbędna jest pozytywna ocena z laboratorium, ćwiczeń audytoryjnych oraz z egzaminu, przy czym warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie pozytywnych ocen z laboratorium oraz z ćwiczeń audytoryjnych.
2. Obliczamy średnią ważoną z ocen z laboratorium (25%) i z ćwiczeń audytoryjnych (25%) oraz z egzaminu (50%) uzyskanych we wszystkich terminach.
3. Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe wiadomości z matematyki i fizyki na poziomie maturalnym, w tym m.in. wiadomości z zakresu probabilistyki.

Recommended literature and teaching resources:

1. Z. Hulicki: Systemy komunikacji multimedialnej, Wyd. FPT, Kraków 1999.
2. A. Jajszczyk: Wstęp do telekomutacji, WNT, Warszawa 1998.
3. Artykuły z czasopism: Przegląd Telekomunikacyjny, IEEE Communications Magazine, IEEE Networks.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Dydaktyczny pakiet analizatora protokołu sygnalizacyjnego DSS1, Dariusz KOŚCIELNIK, Jacek STĘPIEŃ, PWT 2005, Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 2005, Poznań 8–9 grudnia 2005.

Additional information:

None