Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego stopnia oraz kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Admission requirements:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Minimum limit of students:

15

General degree program characteristic:
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Type of study:
Part-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk technicznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Master of Engineering
Duration of degree programme (No. of semesters):
four
Study cycle beginning date:
Fall Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
90
Fields of science relating to expected learning outcomes:
  • Engineering
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
-
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku elektrotechnika jest przygotowanie specjalisty magistra inżyniera do pracy w przemyśle oraz placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach i szkolnictwie. W tym też zakresie kształcenie na kierunku elektrotechnika spełnia misję AGH, która służy nauce, gospodarce i społeczeństwu przez kształcenie i wychowywanie studentów. Priorytetem strategii rozwoju AGH w obszarze kształcenia jest troska o utrzymanie procesu kształcenia na najwyższym poziomie oraz przygotowywanie absolwentów do procesu kształcenia przez całe życie. W tym zakresie władze Wydziału EAIiIB oraz kierownictwo Katedr odpowiedzialnych za kształcenie na kierunku elektrotechnika dbają o uwzględnienie w planach i programach studiów najnowszych osiągnięć nauki i techniki, ciągłe unowocześnianie laboratoriów i metod dydaktycznych, rozszerzanie oferty kształcenia w językach obcych, zwiększanie międzynarodowej wymiany studenckiej oraz rozszerzanie współpracy z przemysłem.

Specialty name:
Elektroenergetyka

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

13

Control semesters:
-
Requirements for semester registration:

Nieprzekroczenie deficytu 13 punktów ECTS.

Individual degree programmes:

Ubieganie się o studiowanie w trybie indywidualnym jest uwarunkowane brakiem deficytu punktów ECTS i średnią z dotychczasowego przebiegu studiów nie niższą niż 4,5.

Rules of determining the final grade:

Wynik ukończenia studiów wyższych w Uczelni, wpisywany do dyplomu oraz suplementu ustalany
jest jako średnia ważona następujących ocen:
1) średniej oceny ze studiów z wagą 0,6
2) końcowej oceny pracy z wagą 0,2
3) oceny egzaminu dyplomowego z wagą 0,2

Other comments:

-

Diploma procedure requirements:

Studia II stopnia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej magisterskiej pod opieką wybranego promotora. Temat pracy musi być wcześniej zaopiniowany przez Komisję ds. Jakości Kształcenia, powołaną przez Radę Wydziału i zatwierdzony przez Dziekana. Praca podlega recenzji. Recenzenta wskazuje Dziekan. Po złożeniu pracy odbywa się jednoczęściowy (ustny) egzamin dyplomowy składany przed Komisją, której przewodniczy Dziekan, a w jej skład wchodzą opiekun i recenzent pracy.

Additional information:

-