Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Stacje elektroenergetyczne
Course of study:
2017/2018
Code:
EEL-2-103-n
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Elektroenergetyka
Field of study:
Electrotechnics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bąchorek Wojciech (wojbach@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Bąchorek Wojciech (wojbach@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę dokształcania się przez śledzenie bieżących zmian w zakresie zasad projektowania i eksploatacji stacji elektroenergetycznych. EL2A_K01
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i zastosować je przy doborze podstawowych elementów wyposażenia stacji elektroenergetycznej. EL2A_U01 Execution of a project
M_U002 Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo w realizacji zadania projektowego. EL2A_U02 Execution of a project
M_U003 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą przedmiotowego zadania projektowego oraz tekst zawierający opis rozwiązywanego problemu. EL2A_U07, EL2A_U03 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie pracy urządzeń i sieci elektroenergetycznych. Zna budowę i podstawowe zasady eksploatacji stacji elektroenergetycznych prądu przemiennego. EL2A_W12, EL2A_W01 Test
M_W002 Ma podbudowaną teoretycznie i uporządkowaną wiedzę w zakresie projektowania stacji i rozdzielni elektroenergetycznych. EL2A_W13 Test
M_W003 Zna aktualne trendy z zakresu rozwiązań projektowych rozdzielni elektroenergetycznych. EL2A_W14 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę dokształcania się przez śledzenie bieżących zmian w zakresie zasad projektowania i eksploatacji stacji elektroenergetycznych. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i zastosować je przy doborze podstawowych elementów wyposażenia stacji elektroenergetycznej. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo w realizacji zadania projektowego. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą przedmiotowego zadania projektowego oraz tekst zawierający opis rozwiązywanego problemu. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie pracy urządzeń i sieci elektroenergetycznych. Zna budowę i podstawowe zasady eksploatacji stacji elektroenergetycznych prądu przemiennego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podbudowaną teoretycznie i uporządkowaną wiedzę w zakresie projektowania stacji i rozdzielni elektroenergetycznych. + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna aktualne trendy z zakresu rozwiązań projektowych rozdzielni elektroenergetycznych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do problematyki stacji elektroenergetycznych.
Rola i zadania stacji elektroenergetycznej w systemie elektroenergetycznym. Klasyfikacja stacji. Wymagania stawiane stacjom. Elementy składowe stacji.
2. Układy połączeń i rozwiązania konstrukcyjne stacji.
Układy połączeń – wymagania podstawowe. Układy połączeń stacji średnich, wysokich i najwyższych napięć. Kryteria wyboru układu połączeń rozdzielni. Wyposażenie pól rozdzielnic. Elementy i rozwiązania rozdzielnic konwencjonalnych. Rozdzielnice gazowe z SF6.
3. Zasady projektowania stacji elektroenergetycznych.
Projektowanie stacji na podstawie aktualnych norm i przepisów. Ochrona przed dotykiem pośrednim i przy dotyku pośrednim. Parametry determinujące rozwiązania stacji. Zasady ochrony odgromowej. Fazy realizacji dokumentacji projektowej stacji. Rachunek efektywności inwestycji. Rodzaje schematów elektrycznych obwodów głównych i pomocniczych stacji.
4. Lokalizacja stacji elektroenergetycznej i jej zasilanie.
Czynniki wpływające na wybór lokalizacji. Kartogram obciążeń. Wyznaczenia środka ciężkości obciążeń. Czynniki wpływające na wybór układu i napięcia sieci zasilających.
5. Niezawodność pracy stacji elektroenergetycznej.
Wymagania odnośnie niezawodności. Obliczenia niezawodności typowych układów stacji. Automatyka stacyjna. Zabezpieczenia linii, transformatorów, szyn zbiorczych.
6. Transformatory w stacjach.
Typy transformatorów. Kryteria doboru. Sposoby regulacji napięcia. Przeciążalność transformatorów. Sposoby chłodzenia. Sposoby instalowania transformatorów w stacjach. Komory transformatorowe.
7. Uziemienia w stacjach.
Rola i rozwiązania uziemień stacyjnych. Wymiarowanie instalacji. Wyznaczanie rezystancji uziomów. Połączenie uziemień strony wysokiego i niskiego napięcia.
8. Urządzenia i aparaty stacji.
Dobór przewodów szynowych; obciążalność długotrwała, cieplne i dynamiczne działanie prądu zwarciowego. Dobór izolatorów. Dobór podstawowej aparatury łączeniowej: wyłącznika, rozłącznika, odłącznika. Dobór dławików przeciwzwarciowych. Dobór przekładników.
9. Urządzenia pomocnicze w stacjach.
Potrzeby własne stacji. Akumulatornie i zespoły prostowników. Transformatory potrzeb własnych. Praca punktu neutralnego sieci średniego napięcia. Kondensatory do kompensacji mocy biernej. Urządzenia i instalacje sprężonego powietrza.
10. Kierowanie pracą stacji.
Organizacja eksploatacji stacji. Pomiary w stacjach. Obwody sterowania, blokad, sygnalizacji.

Project classes:

Tematyka zadania projektowego obejmuje wybrane zagadnienia związane z projektowaniem stacji elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia. W wykonywanym opracowaniu projektowym powinny znaleźć się obliczenia i ew. opisy rozwiązań technicznych w zakresie ustalonym przez prowadzącego zajęcia. Opracowanie projektowe może zawierać następujące zagadnienia:
1. Założenia wstępne i lokalizacyjne.
2. Doprowadzenie napięcia 110 kV do obiektu.
3. Rozwiązania układowe rozdzielni górnego napięcia (110 kV).
4. Wyposażenie w aparaty rozdzielni 110 kV.
5. Dobór transformatorów głównych.
6. Koncepcja rozdzielni średniego napięcia.
7. Potrzeby własne stacji 110/15 kV.
8. Kompensacja mocy biernej.
9. Automatyka zabezpieczeniowa i sterowanie.
10. Ochrona odgromowa i przeciwporażeniowa w stacji.
11. Schematy ideowe; plan generalny stacji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 110 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 18 h
Realization of independently performed tasks 44 h
Participation in project classes 18 h
Completion of a project 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia ważona na podstawie oceny z zadania projektowego oraz kolokwium zaliczeniowego.
W ocenie końcowej uwzględnia się uczestnictwo studenta w wykładach oraz terminy uzyskania ocen cząstkowych.
Szczegółowe określenie sposobu wyznaczania oceny końcowej wraz ze współczynnikami wagowymi przedstawia się na pierwszych zajęciach przedmiotu w semestrze.

Prerequisites and additional requirements:

Wiadomości z zakresu: podstawy elektroenergetyki.

Recommended literature and teaching resources:

1. Bełdowski T., Markiewicz H.: Stacje i urządzenia elektroenergetyczne. WNT, Warszawa 1998.
2. Nartowski Z.: Stacje elektroenergetyczne 110-750 kV. WNT, Warszawa 1984.
3. Praca zbiorowa: Poradnik inżyniera elektryka, tom 3, rodz. 3: Sieci elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None