Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie projektami w przemyśle
Course of study:
2017/2018
Code:
EEL-2-209-EE-n
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Elektroenergetyka
Field of study:
Electrotechnics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
Schmidt Paweł (pschmidt@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kraszewski Wojciech (wkraszew@agh.edu.pl)
Schmidt Paweł (pschmidt@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Myślenie i działanie w sposób kreatywny i przedsiębiorczy EL2A_K01 Activity during classes,
Presentation,
Project,
Case study
Skills
M_U001 Przygotowanie prezentacji poświęconych wynikom realizacji zadania badawczego EL2A_U04 Activity during classes,
Presentation
M_U002 Student, który zaliczył moduł (przedmiot) umie pracować indywidualnie i w zespole, potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym, także w języku angielskim; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania EL2A_U05 Activity during classes,
Presentation,
Project,
Case study,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Pozyskiwanie informacji z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie Activity during classes,
Presentation,
Project,
Case study,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Myślenie i działanie w sposób kreatywny i przedsiębiorczy + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Przygotowanie prezentacji poświęconych wynikom realizacji zadania badawczego + - + - - - - - - - -
M_U002 Student, który zaliczył moduł (przedmiot) umie pracować indywidualnie i w zespole, potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym, także w języku angielskim; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Pozyskiwanie informacji z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wykład

Wykład obejmuje zagadnienia związane z metodykami i technikami zarządzania projektami ze szczególnym uwzględnieniem projektów przemysłowych oraz badawczo-rozwojowych, rekomendowanymi przez organizację International Project Managemen Association. W zakres wykładu wchodzą: podstawy zarządzania projektami, cykl życia projektu, podstawy metodyk PMBoK®, PCM oraz PRINCE2®, techniki planowania działań i zasobów (WBS, diagram sieciowy, ścieżka krytyczna, analiza PERT), zarządzanie zakresem, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zmianą, zarządzanie komunikacją, elementy analizy biznesowej (symbolika ICOM oraz BPMN), elementy metodyk „zwinnych” (Agile), podstawy rachunkowości zarządczej, techniki monitorowania projektu.

Laboratory classes:
Ćwiczenia laboratoryjne

Laboratorium prowadzone w formie interaktywnych warsztatów (praca grupowa) oraz indywidualnych ćwiczeń przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego wspierającego zarządzanie projektami i analizę biznesową, obejmujące: praktyczne sesje analizy i planowania projektu, monitorowanie projektu, modelowanie procesów biznesowych, podstawy rachunkowości zarządczej. Oprogramowanie komputerowe: Microsoft Project, Microsoft Excel, Microsoft Visio

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena pracy końcowej zawierającej analizę studium przypadku w zakresie materiału omawianego na wykładzie i ćwiczeniach

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1 PRINCE2® – Skuteczne Zarządzanie Projektami, TSO, 2009, Wydanie polskie II 2010
2 DeMarco T., Zdążyć przed terminem – opowieść o zarządzaniu projektami, Studio Emka, Warszawa 2002
3 Goldratt E. M., Łańcuch krytyczny, Wydawnictwo Werbel, 2000
4 Pritchard C.L., Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, IG-Press, Warszawa 2002
5 Project Management Institute, PMBOK Guide Fourth Edition – Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, MT&DC, 2009
6 Wysocki R., McGary K., Efektywne zarządzanie projektami, OnePress, 2005

Oprogramowanie:
- Microsoft Project
- Microsoft Excel
- Microsoft Visio

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None