Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Energetyka rozproszona i odnawialne źródła energii
Course of study:
2017/2018
Code:
EEL-2-308-EE-n
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Elektroenergetyka
Field of study:
Electrotechnics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Benesz Mariusz (mariusz.benesz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Brożek Janusz (jbroz@agh.edu.pl)
dr inż. Moskwa Szczepan (szczepan@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć elektrotechniki i innych aspektów działalności inżyniera elektryka; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały EL2A_K02 Participation in a discussion,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
Skills
M_U001 potrafi dobrze posługiwać się graficzną dokumentację techniczną oraz innymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, właściwymi do realizacji zadań inżynierskich EL2A_U07 Project
M_U002 potrafi ocenić przydatność nowych osiągnięć konstrukcyjnych i technologicznych w urządzeniach elektrotechnicznych EL2A_U13 Project
M_U003 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie EL2A_U01 Project
M_U004 potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym, także w języku angielskim; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; EL2A_U02 Project
Knowledge
M_W001 ma pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych w technice, a w szczególności w elektrotechnice, elektronice i mechanice EL2A_W02 Project,
Case study,
Participation in a discussion
M_W002 ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę z zakresu specjalistycznych zagadnień wybranego przez siebie działu elektrotechniki, a w szczególności: elektroenergetyki, energoelektroniki i napędu elektrycznego, automatyki oraz metrologii EL2A_W13 Case study,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć elektrotechniki i innych aspektów działalności inżyniera elektryka; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi dobrze posługiwać się graficzną dokumentację techniczną oraz innymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, właściwymi do realizacji zadań inżynierskich + - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi ocenić przydatność nowych osiągnięć konstrukcyjnych i technologicznych w urządzeniach elektrotechnicznych + - - - - - - - - - -
M_U003 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie - - - - - - - - - - -
M_U004 potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym, także w języku angielskim; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych w technice, a w szczególności w elektrotechnice, elektronice i mechanice + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę z zakresu specjalistycznych zagadnień wybranego przez siebie działu elektrotechniki, a w szczególności: elektroenergetyki, energoelektroniki i napędu elektrycznego, automatyki oraz metrologii + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie.
2. Uwarunkowania legislacyjne zastosowania rozproszonych źródeł energii.
3. Aktualna struktura źródeł energii.
4. Zużycie energii i struktura użytkowników.
5. Efektywne łączenie scentralizowanych i rozproszonych źródeł energii.
6. Rodzaje i możliwości zastosowań źródeł rozproszonych – zarówno nowe jak i istniejące już technologie produkcji energii elektrycznej.
7. Źródła odnawialne i nieodnawialne.
8. Ekonomia zastosowania.
9. Trendy rozwojowe energetyki rozproszonej.
10. Bezpieczeństwo i niezawodność użytkowania.
11. Skutki organizacyjne.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 18 h
Participation in laboratory classes 18 h
Completion of a project 30 h
Contact hours 12 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń poprzez udział w zajęciach oraz wykonanie i zaliczenie projektu.

Prerequisites and additional requirements:

1. Znajomość podstaw elektroenergetyki.
2. Znajomość obsługi programów graficznych wspomagających programowanie typu CAD.

Recommended literature and teaching resources:

1. Normy przedmiotowe
2. Ustawa prawo energetyczne oraz rozporządzenia ministerialne
3. Jenkins N. i inni: Embedded generation, IEE, London 2000
4. Alderfer R.B., Eldridge, Starrs T.J.: Making Connections – Case Studies of Interconnection Barriers and Their Impact od Distributed Power Projects. Opracowanie National Renewable Energy Laboratory, USA 2000
5. Paska J.: Generacja rozproszona a niezawodność systemu elektroenergetycznego, Elektroenergetyka – Technika, Ekonomia, Organizacja nr 3/2002
6. Lubośny Z.: Wind turbine operation in electric power system. Springer Verlag, Heidelberg 2003

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None