Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Kandydat powinien posiadać następujące kompetencje: – umiejętność posługiwania się właściwe dobranymi środowiskami programistycznymi oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do projektowania i tworzenia aplikacji komputerowych (w tym projektowania prostych systemów relacyjnych baz danych) – umiejętność formułowania algorytmów dla problemów wymagających użycia metod numerycznych oraz opracowania oprogramowania wspomagającego ich rozwiązanie w wybranym języku wysokiego poziomu z wykorzystaniem właściwych technik, metod i narzędzi – umiejętność porównania rozwiązań projektowych systemów informatycznych ze względu na zadane kryteria użytkowe, wymagania techniczne i ekonomiczne oraz umiejętność testowania i analizy poprawności ich działania – umiejętność stosowania metod i algorytmów numerycznych oraz innych technik komputerowych stosowanych do przetwarzania informacji w postaci graficznej – umiejętność analizy i interpretacji wyników eksperymentów komputerowych oraz prawidłowej ich prezentacji – umiejętność tworzenia dokumentacji dla zadania inżynierskiego o charakterze projektowym znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Admission requirements:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Minimum limit of students:

-

General degree program characteristic:
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Type of study:
Part-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk technicznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Master of Engineering
Duration of degree programme (No. of semesters):
four
Study cycle beginning date:
Fall Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
-
Fields of science relating to expected learning outcomes:
-
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
-
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Studia prowadzone na kierunku Informatyka Stosowana oferują studentom nie tylko zdobycie wiedzy i wykształcenia technicznego, ale dają również możliwość wyrobienia u nich zdolności logicznego, konstruktywnego i asertywnego myślenia oraz zaszczepiają w nich ducha przedsiębiorczości i innowacyjności. Dzięki zdobytej wiedzy i nabytym umiejętnościom, absolwenci tego kierunku nie będą mieli problemów z odnalezieniem się na rynku pracy znajdując zatrudnienie głównie w szybko rozwijającym się sektorze informatycznym przyczyniając się tym samym do wzrostu potencjału gospodarczego zarówno regionu małopolski jak i całego kraju zgodne z założeniami misji AGH. Dostosowanie programu studiów na kierunku Informatyka Stosowana do wymagań stawianych w Krajowych Ramach Kwalifikacji (KRK) spowodowało, że kierunek ten bardzo dobrze wpisuje się w strategię rozwoju uczelni (w szczególności w kategorii „Kształcenie”). Zgodnie z wymaganiami Procesu Bolońskiego studia na tym kierunku prowadzone są w modelu dwustopniowym, a studenci oceniani są przy użyciu jednolitego systemu punktowego rozliczenia postępów (ECTS). Zapewniona została w ten sposób pozioma mobilność studentów (możliwość realizacji części programu studiów na innych uczelniach). Na etapie tworzenia programu studiów nawiązana została również współpraca z firmami z branży informatycznej działającymi w regionie małopolskim. Dzięki temu zarówno uwagi jak i oczekiwania przyszłych pracodawców absolwentów Informatyki Stosowanej zostały uwzględnione już na etapie projektowania kierunkowych efektów kształcenia.

Specialty name:
Computational Engineering

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

-

Control semesters:
fourth
Requirements for semester registration:

Aby uzyskać wpis na kolejny semestr należy złożyć w dziekanacie w terminie wskazanym przez Dziekana indeks poświadczający uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów.

Individual degree programmes:

-

Rules of determining the final grade:

Ocenę końcową ze studiów wylicza się jako średnią ważoną w skład której wchodzą: (i) średnia ocen z całych studiów, (ii) ocena z pracy dyplomowej, oraz (iii) wynik egzaminu dyplomowego.

Other comments:

-

Diploma procedure requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH

Additional information:

-