Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
MIS-2-101-IO-n
Name:
Fizyka III
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Computational Engineering
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr hab. Woch Wiesław Marek (wmwoch@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Woch Wiesław Marek (wmwoch@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi realizować projekty/zadania zespołowe, współpracować w grupie realizując swoją część zadania. IS2A_K02 Report
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki ciała stałego IS2A_K01 Completion of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać metodą pomiarową do określenia szukanej własności materiałowej, przeprowadzić pomiar i zinterpretować wynik IS2A_U07 Report
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę z teorii metali i materiałów magnetycznych IS2A_W07 Examination
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę na temat metod eksperymentalnych stosowanych w inżynierii materiałowej IS2A_W09, IS2A_W07 Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi realizować projekty/zadania zespołowe, współpracować w grupie realizując swoją część zadania. - - + - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki ciała stałego + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać metodą pomiarową do określenia szukanej własności materiałowej, przeprowadzić pomiar i zinterpretować wynik - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę z teorii metali i materiałów magnetycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę na temat metod eksperymentalnych stosowanych w inżynierii materiałowej - - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawy mechaniki kwantowej, funkcja falowa i
równanie Schroedingera; zasada nieoznaczoności, interpretacja funkcji falowej.
Teoria pasmowa. Stany elektronowe ciała stałego.
Właściwości magnetyczne ciał stałych.
Magnetyczne metody pomiarowe: podatność magnetyczna AC, magnetometr wibracyjny, SQUID.
Rezonansowe metody pomiarowe ciała stałego: efekt Mossbauera, magnetyczny rezonans jądrowy, rezonans paramagnetyczny.
Metody badania powierzchnia ciała stałego: STM, AFM, XPS.

Laboratory classes:

Studenci wykonują 3 z następujących ćwiczeń na Pracowni Fizyki Ciała Stałego
1. Pomiar zmiennoprądowej podatności magnetycznej ferromagnetyka, paramagnetyka i nadprzewodnika.
2. Badanie zależności ciepła właściwego ciał stałych od temperatury
3. Wyznaczanie przewodnictw temperaturowego ciał stałych metodą niestacjonarnego przepływu ciepła.
4. Spektroskopia Mossbauerowska
5. Rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF) – badanie składu pierwiastkowego.
6. Mikroskopia siła atomowych.
7. Pomiary widm NMR i czasów relaksacji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Participation in lectures 9 h
Participation in laboratory classes 9 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z egzaminu i laboratorium

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

C. Kittel, Wstęp do Fizyki Ciała Stałego
A. Paja „Elektronowa teoria metali” – skrypty uczelniane nr 1697, Kraków 2008
Fizyki Ciała Stałego. Laboratorium, p.red. K. Kropa, Skrypt uczelniany nr 900, Kraków 1983

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

Brak