General information:
Annual:
2017/2018
Code:
MIS-2-210-IO-n
Name:
Corporate Social Responsibility
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Computational Engineering
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Kulczycka Joanna (jkulczyc@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Drożdż Marek (mdrozdz@zarz.agh.edu.pl)
Kulczycka Joanna (jkulczyc@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Podczas zajęć student zapozna się z podstawowymi pojęcia z zakresu CSR, polityką i znaczeniem CSR w strategiach podmiotów, a także zasadą budowy CSR.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 - Potrafi ocenić wpływ CSR na konkurencyjną pozycję podmiotów - Potrafi zidentyfikować obszary rozwoju, w celu ewoluowania firm do społecznie odpowiedzialnych - Potrafi zaproponować rozwiązania w firmach, w celu osiągnięcia społecznej odpowiedzialności firm Project,
Test,
Activity during classes
Skills
M_U001 - Umie przedstawić podstawowe definicje i pojęcia z zakresu CSR - Umie przedstawić wskaźniki i zasady oceny podmiotów Project,
Test,
Activity during classes
M_U003 - potrafi przygotować projekt rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wskazać jego mocne i słabe strony Project,
Test,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 - Wie jak powstał i rozwijał się CSR w Polsce i na świecie - Wie jaka jest metodyka oraz obszary wpływu - Wie jakie są przykładowe firmy CSR w Polsce i na świecie Project,
Test,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 - Potrafi ocenić wpływ CSR na konkurencyjną pozycję podmiotów - Potrafi zidentyfikować obszary rozwoju, w celu ewoluowania firm do społecznie odpowiedzialnych - Potrafi zaproponować rozwiązania w firmach, w celu osiągnięcia społecznej odpowiedzialności firm + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 - Umie przedstawić podstawowe definicje i pojęcia z zakresu CSR - Umie przedstawić wskaźniki i zasady oceny podmiotów + + - - - - - - - - -
M_U003 - potrafi przygotować projekt rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wskazać jego mocne i słabe strony + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 - Wie jak powstał i rozwijał się CSR w Polsce i na świecie - Wie jaka jest metodyka oraz obszary wpływu - Wie jakie są przykładowe firmy CSR w Polsce i na świecie + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Definicje i pojęcia

  Podczas zajęć student zapozna się i przyswoi podstawowe definicje i pojęcia z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu CSR.

 2. Historia

  Omówiony zostanie rozwój idei CSR zarówno w kraju jak i na świecie oraz jej wpływ na ewoluowanie dokumentów i strategii UE oraz poszczególnych krajów.

 3. Metodyka, obszary wpływu, wskaźniki i zasady ocena

  Przedstawiony zostanie: obszar wpływu zdefiniowany w oparciu o projekt normy ISO 26000, metodyka CSR, jedne z najważniejszych narzędzi raportowania CSR – wskaźniki GRI (Global Reporting Initiative tj. Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej) oraz zasad oceniania.

 4. Firmy CSR w Polsce i na świecie

  Omówione zostaną firmy społecznie odpowiedzialne i obszar ich społecznej aktywności, zarówno krajowe i zagraniczne, np. Telekomunikacja Polska (Wolontariat pracowniczy, Greet IT…), UPPC Polska (Akademia e-seniora, Zielony Rok), czy też GlaxoSmithKline (Promyk dnia, Mam haka na raka, Orange Day).

Auditorium classes:
 1. Wpływ CSR na firmy

  Praktyczne ćwiczenia pozwolą studentowi dostrzec wpływ społecznej odpowiedzialności firm na jej konkurencyjną pozycję na rynku i w swojej przyszłej pracy dążyć do wprowadzania CSR w swoim nowym miejscu pracy.

 2. Identyfikacja koniecznych zmian

  Student będzie mobilizowany do kreatywnego myślenia. Zadaniem studenta będzie identyfikacja koniecznych zmian w przedsiębiorstwie.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 127 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 18 h
Participation in auditorium classes 18 h
Examination or Final test 2 h
Completion of a project 30 h
Preparation for classes 35 h
Contact hours 4 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Oceny:
- podejście do egzaminu wymaga pozytywnej oceny z zaliczenia;
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz;
- ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna.

2. Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie pozytywnej oceny podsumowującej z ćwiczeń (60%) i pozytywnej oceny z testu zaliczeniowego (40%). Podsumowująca ocena z ćwiczeń jest obliczana na podstawie projektu i aktywności w trakcie zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

1. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
- wykłady nieobowiązkowe;
- ćwiczenia są obowiązkowe (min. 80% obecności);

2. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin Studiów.

3. Odrabianie zaległości jest możliwe na konsultacjach, zajęciach innych grup lub w postaci odpowiedzi ustnej.

4. Termin zerowy egzaminu ustalany jest z Prowadzącym.

5. Możliwy jest jeden termin egzaminu poprawkowego oraz egzamin komisyjny.

Recommended literature and teaching resources:

1. Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność Przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
2. Kopycińska D., Koncepcja społecznej odpowiedzialności firmy. Etyka Biznesu, PWN, Warszawa 2000.
3. Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007.
4. Harvard Business School Press, Społeczna odpowiedzialność Przedsiębiorstw, Wydawnictwo Onepress, Warszawa 2007.
5. Koneczna R., CSR i jego narzędzia jako element strategii firm- praktyczny przewodnik, Wydawnictwo IGSMiE, Kraków 2014.
6. Raport “US Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends 2014”
7. Paliwoda-Matiolańska Adriana, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, 2014.
8. Komunikat Komisji Europejskiej nt. CSR pt. „Odnowiona strategia Unii Europejskiej na lata 2011-2014 dotycząca Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw” (COM681)
9. Corporate Social – Responsibility National Public Policies in the European Union – Compendium 2014 (31/10/2014)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Joanna KULCZYCKA, Herbert WIRTH, Społeczna odpowiedzialność w strategiach firm górniczych
w Polsce, ZN PAN IGSMiE 2010 (https://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/ZN79/Kulczycka-Wirth.pdf)

2.Koneczna, R., Kulczycka, J., Znaczenie CSR w przedsiębiorstwach sektora górniczego w Polsce, Przegląd Górniczy 2012/T. 68, nr 3 | 5—10

3. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Joanna KULCZYCKA, CSR w działalności górniczej – wczoraj i dziś, [W:] Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : materiały X konferencji : Wieliczka, 9–11.04.2014 / przygot.: Paweł P. Zagożdżon, Marek J. Battek, Maciej Madziarz. — Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, cop. 2014. — ISBN: 978-83-937788-4-3.

4. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Ryszard Uberman, Joanna KULCZYCKA, Wpływ górnictwa na środowisko w Polsce – mity i rzeczywistość, Gospodarka Surowcami Mineralnymi ISSN 0860-0953. — 2015 vol. 31 iss. 1,

5. Joanna KULCZYCKA, Małgorzata WERNICKA, Zarządzanie śladem węglowym w przedsiębiorstwach sektora energetycznego w Polsce – bariery i korzyści, Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2015 t. 18 z. 2,

6. Joanna KULCZYCKA, Małgorzata WERNICKA, Zarządzanie śladem węglowym w przedsiębiorstwach w Polsce – bariery i korzyści, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne.

Additional information:

Komunikat Komisji Europejskiej nt. CSR pt. „Odnowiona strategia Unii Europejskiej na lata 2011-2014 dotycząca Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw” (COM681)
Corporate Social – Responsibility National Public Policies in the European Union – Compendium 2014 (31/10/2014)