Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
MIS-2-313-IO-n
Name:
Systemy projektowania współbieżnego
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Computational Engineering
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
Hojny Marcin (mhojny@metal.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Hojny Marcin (mhojny@metal.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole projektowym/grupie. IS2A_K02, IS2A_K03 Execution of laboratory classes
M_K002 Student umie przygotować dokumentację wykonanego projektu. IS2A_K06 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować oraz zaimplementować prostą architekturę informatyczną dla wybranych elementów kluczowych systemu. IS2A_U11 Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi opracować kompleksowy plan wdrożenia systemów do projektowania współbieżnego w zakładzie przemysłowym. IS2A_U12, IS2A_U13 Execution of laboratory classes
M_U003 Student potrafi stworzyć prostą aplikację wspomagającą prace projektowe a następnie wykonać sprzężenie z istniejącym systemem. IS2A_U08, IS2A_U06 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student potrafi operować oraz zna i rozumie podstawowe pojęcia wykorzystywane w inżynierii współbieżnej. IS2A_W19, IS2A_W05 Examination
M_W002 Student wie jaką rolę pełnią współczesne systemy do projektowania współbieżnego w aspekcie funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa. IS2A_W05, IS2A_W18 Examination
M_W003 Student umie wskazać kluczowe elementy składowe systemu do projektowania współbieżnego oraz wie jakie korzyści dzięki temu są osiągane. IS2A_W09, IS2A_W12 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole projektowym/grupie. - - + - - - - - - - -
M_K002 Student umie przygotować dokumentację wykonanego projektu. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować oraz zaimplementować prostą architekturę informatyczną dla wybranych elementów kluczowych systemu. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować kompleksowy plan wdrożenia systemów do projektowania współbieżnego w zakładzie przemysłowym. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi stworzyć prostą aplikację wspomagającą prace projektowe a następnie wykonać sprzężenie z istniejącym systemem. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi operować oraz zna i rozumie podstawowe pojęcia wykorzystywane w inżynierii współbieżnej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student wie jaką rolę pełnią współczesne systemy do projektowania współbieżnego w aspekcie funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student umie wskazać kluczowe elementy składowe systemu do projektowania współbieżnego oraz wie jakie korzyści dzięki temu są osiągane. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Podstawowe pojęcia i określenia inżynierii współbieżnej.

  Początki inżynierii współbieżnej. Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami towarzyszącymi projektowaniu współbieżnemu oraz dostępnymi narzędziami.Przegląd możliwości oraz dostępnych systemowych rozwiązań komercyjnych na rynku.

 2. Studium przypadków.

  Przegląd oraz analiza zagadnień związanych z projektowaniem współbieżnym na przykładach związanych z przemysłem samochodowym oraz metalowym.

 3. Inżyniera współbieżna a inżynieria sekwencyjna.

  Różnica między podejściem sekwencyjnym a współbieżnym w kontekście zwiększenia efektywności produkcji i konkurencyjności zakładu przemysłowego na rynku.

 4. Narzędzia i techniki inżynierii współbieżnej.

  Przegląd narzędzi oraz technik stosowanych w inżynierii współbieżnej. Metody: Quality Function Deployment (QFD), Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Rozproszone wytwarzanie (Distributive Manufacturing), Partnerskie Wytwarzanie (Collaborative Manufacturing), „Projektowanie bez Granic” (Global design), Szybkie Prototypowanie/Wytwarzanie (Rapid Prototyping/Manufacturing).

 5. Grupa w organizacji z perspektywy teorii systemów oraz cechy prawidłowej implementacji.

  Przegląd cech prawidłowej implementacji inżynierii współbieżnej w kontekście „potrzeba-realizacja” w oparciu o studium przypadków przemysłu samochodowego i lotniczego.Typy grup. Współdziałanie jednostek w grupie. Symptomy myślenia grupowego.

 6. Funkcjonalność i architektura systemu synchronicznej pracy grupowej.Standardy w systemach informatycznych.

  Wymagania funkcjonalne stawiane współczesnym systemom: a) w zakresie przeglądania dokumentacji CAD, b) w zakresie edycji dokumentacji CAD, c) w zakresie realizacji przeglądu
  projektu, d) w zakresie zarządzania danymi projektowymi, e) w zakresie użytkowania. Podział inżynierskich narzędzi pracy synchronicznej. Prezentacja video systemu OneSpace – moduł Live.Przegląd obecnie stosowanych standardów w systemach informatycznych oraz narzędzi umożliwiających współpracę na odległość.

 7. Realizacja zadań w środowisku rozproszonym – systemy CAD oraz obliczenia numeryczne.

  Funkcje sprzęgów w integracji technik CAx. Ewolucja sprzęgów danych. Zakres użytkowania systemów CAD. Kernele modelowania geometrycznego. Translacja pośrednia i bezpośrednia.Przedstawienie roli obliczeń numerycznych w równoległym projektowaniu na przykładzie przemysłu tłoczniczego.

 8. Systemy zarządzania informacją. Inżynierskie bazy danych.

  Inżynierskie bazy danych. Systemy PDM. Funkcje i zastosowanie systemów PDM. Definicja obszarów określających rozwój i zastosowanie systemów PDM. Fazy rozwoju i życia produktu. Struktura produktu. Obszary działań inżynierskich określone strukturą produktu. Rodzaje
  struktur produktu.

 9. Wdrażanie technik i narzędzi inżynierii współbieżnej w zakładach przemysłowych.

  Przedstawienie prawidłowej procedury wdrożenia systemów projektowania współbieżnego w zakładach przemysłowych.

Laboratory classes:
 1. Implementacja systemu synchronicznej pracy grupowej: Określenie wymagań.

  Identyfikacja wymagań użytkowych oraz funkcjonalnych projektowanego systemu synchronicznej pracy grupowej.

 2. Implementacja systemu synchronicznej pracy grupowej: implementacja szkieletu.

  Dobór narzędzi oraz implementacja wybranych elementów składowych systemu.

 3. Implementacja systemu synchronicznej pracy grupowej: zarządzanie użytkownikami.

  Implementacja elementów składowych systemu odpowiedzialnych za zarządzanie użytkownikami oraz grupami.

 4. Implementacja systemu synchronicznej pracy grupowej: zarządzanie projektami.

  Implementacja elementów składowych systemu odpowiedzialnych za zarządzanie projekami.

 5. Implementacja systemu synchronicznej pracy grupowej: wspomaganie planowania.

  Implementacja elementów składowych systemu odpowiedzialnych za wspomaganie planowania zadań.

 6. Implementacja systemu synchronicznej pracy grupowej: komunikacja.

  Implementacja w projektowanym systemie modułu do komunikacji asynchronicznej w oparciu o dostępne rozwiązania Open Source.

 7. Implementacja systemu synchronicznej pracy grupowej: komunikacja.

  Implementacja w projektowanym systemie modułu do komunikacji synchronicznej w oparciu o dostępne rozwiązania Open Source lub zaprojektowanie własnego rozwiązania.

 8. Implementacja systemu synchronicznej pracy grupowej: wizualizacja danych.

  Implementacja w projektowanym systemie prostych algorytmów wizualizacji danych(statystyki, kalendarze itd…).

 9. Opracowanie dokumentacji implementacyjnej. Testowanie systemu.

  Opracowanie dokumentacji końcowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 18 h
Realization of independently performed tasks 42 h
Participation in laboratory classes 18 h
Completion of a project 50 h
Contact hours 10 h
Examination or Final test 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona: 0.5*ocena z ćwiczeń laboratoryjnych + 0.5*ocena z egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1.B.Prasad – Concurrent Engineering Fundamentals: Volume I – Integrated Product and Process
Organization – Prentice Hall PTR 1995
2.B.Prasad – Concurrent Engineering Fundamentals, Volume II: Integrated Product Development
– Prentice Hall PTR 1996
3.J.R. Hartley; S. Okamoto – Concurrent Engineering: Shortening Lead Times, Raising Quality,
and Lowering Costs – Productivity Press 1998
4.H.R. Parsaei, W.G. Sullivan – Concurrent Engineering – London 1993
5.M. D. Anderson – Design for Manufacturability and Concurrent Engineering – CIM Press 2004
6.Concurrent Engineering – Sage Journals Online
7.E. Chlebus – Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji
8.Z. Weiss – Projektowanie współbieżne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. HOJNY M.: Application of an integrated CAD/CAM/CAE/IBC system in the stamping process of a bathtub 1200 S, Archives of Metallurgy and Materials, 2010, vol. 55(3), s. 713–723.
2.PAĆKO M., DUKAT M., ŚLEBODA T., HOJNY M.: The analysis of multistage deep drawing of AA5754 aluminum alloy, Archives of Metallurgy and Materials, 2010, vol. 55(4), s. 1173–1184.
3. WOŹNIAK D., GLOWACKI M., HOJNY M., PIEJA T.: Application of CAE systems in forming of drawpieces with use rubber-pad forming processes, Archives of Metallurgy and Materials, 2012, vol. 57(4), s. 1179–1187.
4.HOJNY M., Projektowanie dedykowanych systemów symulacji odkształcania stali w stanie półciekłym, Wyd. Wzorek, Kraków, 2014

Additional information:

brak