Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
MIS-2-401-IO-n
Name:
Przygotowanie pracy dyplomowej
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Computational Engineering
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Rauch Łukasz (lrauch@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student umie wykonać analizę dostępnej literatury z zakresu pracy magisterskiej i wyciągnąć wnioski, które wpłyną na realizację części syntetycznej. IS2A_U22 Activity during classes
M_U002 Student umie wykonać syntetyczną część pracy na podstawie wykonanego przeglądu literaturowego. IS2A_U21 Activity during classes
M_U003 Student umie napisać pracę magisterską na podstawie analitycznego przeglądu literatury oraz syntetycznego opracowania własnego. Activity during classes
M_U004 Student umie sporządzić prezentację z wykonanej przez siebie pracy. Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student umie wykonać analizę dostępnej literatury z zakresu pracy magisterskiej i wyciągnąć wnioski, które wpłyną na realizację części syntetycznej. - - - - - - - - - + -
M_U002 Student umie wykonać syntetyczną część pracy na podstawie wykonanego przeglądu literaturowego. - - - - - - - - - + -
M_U003 Student umie napisać pracę magisterską na podstawie analitycznego przeglądu literatury oraz syntetycznego opracowania własnego. - - - - - - - - - + -
M_U004 Student umie sporządzić prezentację z wykonanej przez siebie pracy. - - - - - - - - - - -
Module content
Others:

Realizacja pracy magisterskiej obejmuje wykonanie części analitycznej i syntetycznej. Zajęcia te nie obejmują spisania pracy jako odrębnego dokumentu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 510 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 500 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Student uzyskuje ocenę z modułu na podstawie stanu zaawansowania prac nad częścią analityczną i syntetyczną pracy magisterskiej. Ocena nie jest oceną za pracę i wlicza się do średniej ze studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

W przypadku każdej z prac literatura jest dobierana indywidualnie przez promotora pracy.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

Przedmiot nie musi skończyć się spisanym odrębnie dokumentem pracy magisterskiej, ponieważ ta jest przedmiotem odrębnej oceny, która ze średnią 0.2 wlicza się do oceny na dyplom.