Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Kandydat na studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) w ramach kierunku Górnictwo i Geologia realizowanego przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii winien posiadać dyplom inżyniera lub magistra inżyniera zgodny z danym kierunkiem studiów.

Admission requirements:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Minimum limit of students:

15

General degree program characteristic:
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk technicznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Master of Engineering
Duration of degree programme (No. of semesters):
four
Study cycle beginning date:
Fall Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
120
Fields of science relating to expected learning outcomes:
  • Engineering
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
-
Field of study relationship with university development strategy and mission:

AGH jako nowoczesny, publiczny uniwersytet techniczny o zasięgu ogólnopolskim i uznanej renomie stawia w swej ofercie dydaktycznej na kierunki studiów o kluczowym znaczeniu dla rozwoju współczesnej nauki, techniki i gospodarki. Takim kierunkiem jest niewątpliwie Górnictwo i Geologia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, którego wypracowany przez lata system nauczania wpisuje się w pełni w ramy ogólnej strategii rozwoju Uczelni. Jest oparty na efektach kształcenia, zawiera elementy sprzyjające realizacji koncepcji kształcenia ustawicznego, daje możliwości elastycznego reagowania na nowe potrzeby społeczne i konkurencyjność rynku pracy, a przez swoją mobilność stwarza dogodne warunki dla uznawania nabytych kwalifikacji w pozostałych krajach członkowskich UE. Kierunek Górnictwo i Geologia promuje absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych, dysponujących ogólną wiedzą techniczną oraz umiejętnościami logicznego, konstruktywnego i perspektywicznego myślenia, w tym podejmowania wyważonych decyzji i trafnego wnioskowania w zakresie rozwiązywania zagadnień inżynierskich.

Specialty name:
Wentylacja kopalń

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

12

Control semesters:
third
Requirements for semester registration:

Zaliczenie semestru (roku) studiów oraz potwierdzenie uzyskania wpisu na kolejny semestr (rok) studiów dokonywane jest w systemie teleinformatycznym Uczelni nie później niż w ciągu tygodnia od rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego. Warunkiem zaliczenia następnego semestru (roku) studiów jest:
1) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów (modułów kształcenia) obowiązkowych dla wybranego kierunku umieszczonych w planie tego semestru (roku) studiów,
2) uzyskanie przez studenta co najmniej 30 punktów ECTS – w przypadku gdy okresem rozliczeniowym jest semestr studiów.
W przypadku niespełnienia warunków o których mowa, student może ubiegać się o wpis na kolejny semestr (rok) studiów z tzw. dopuszczalnym łącznym deficytem punktów.

Individual degree programmes:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH Dziekan Wydziału kwalifikuje na studia indywidualne (SI) na podstawie wniosku studenta biorąc pod uwagę postępy w nauce, zainteresowania oraz zdolności i osiągnięcia studenta. Dziekan Wydziału zatwierdza opiekuna i plan studiów indywidualnych, a także wszelkie zmiany w ich toku.
Zasady odbywania studiów indywidualnych (SI) określa Rada Wydziału. Odbywanie studiów w takim trybie nie może prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia studiów. Zasady studiowania powinny zawierać procedurę wnioskowania, zakres indywidualizacji, rolę opiekuna naukowego studenta oraz sposób zatwierdzania indywidualnych programów kształcenia.

Rules of determining the final grade:

Ocena końcowa jako wynik ukończenia studiów, jest wyliczana zgodnie z zasadami przewidzianymi Regulaminem Studiów z wykorzystaniem odpowiednich wag tj.:
0,6 dla średniej oceny ze studiów,
0,2 dla oceny z pracy dyplomowej,
0,2 dla oceny z egzaminu dyplomowego magisterskiego.

Other comments:

-

Diploma procedure requirements:

Proces dyplomowania i promocji magisterskiej realizowany jest zgodne z zasadami ujętymi w obowiązującym Regulaminie Studiów AGH. Dodatkowe lub szczegółowe regulacje w tym zakresie wprowadziła Uchwała Rady Wydziału z dnia 28.11.2013 r. Pełna treść załącznika Uchwały wraz z zestawami pytań egzaminacyjnych jest dostępna pod adresem www.gorn.agh.edu.pl

Additional information:

-