Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Grafika inżynierska i dokumentacja projektów
Course of study:
2017/2018
Code:
RIA-1-108-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Acoustic Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Felis Józef (felis@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Felis Józef (felis@agh.edu.pl)
dr inż. Ozga Agnieszka (aozga@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z różnych źródeł, w tym z norm, katalogów, poradników, a także rozwijania umiejętności wykorzystywania do opracowania dokumentacji projektowej odpowiednich programów komputerowych IA1A_K02 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Umie zapisać cechy geometryczne konstrukcji mechanicznej w postaci odpowiednich rysunków technicznych: rzutów prostokątnych i aksonometrycznych, widoków i przekrojów IA1A_U13, IA1A_U11 Execution of laboratory classes,
Test,
Execution of a project
M_U002 Umie zapisać na rysunkach dokumentacji technicznej, układy wymiarów, tolerancje i pasowania, cechy struktury powierzchni i materiały konstrukcyjnye IA1A_U13, IA1A_U11 Test,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project
M_U003 Umie identyfikować parametry konstrukcji mechanicznej na podstawie dokumentacji technicznej IA1A_U11 Test,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U004 Potrafi posługiwać się programem typu CAD w zakresie modelowania 2D, w stopniu umożliwiającym wykonanie rysunków do dokumentacji technicznej IA1A_U13, IA1A_U11 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U005 Potrafi posługiwać się programem typu CAD w zakresie modelowania 3D, tj. projektowania brył/konstrukcji i ich połączeń, przedstawiania osiągniętych rezultatów za pomocą modelu i zestawu rysunków wymaganych do dokumentacji projektowej IA1A_U13, IA1A_U11 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z różnych źródeł, w tym z norm, katalogów, poradników, a także rozwijania umiejętności wykorzystywania do opracowania dokumentacji projektowej odpowiednich programów komputerowych + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie zapisać cechy geometryczne konstrukcji mechanicznej w postaci odpowiednich rysunków technicznych: rzutów prostokątnych i aksonometrycznych, widoków i przekrojów + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie zapisać na rysunkach dokumentacji technicznej, układy wymiarów, tolerancje i pasowania, cechy struktury powierzchni i materiały konstrukcyjnye + - + - - - - - - - -
M_U003 Umie identyfikować parametry konstrukcji mechanicznej na podstawie dokumentacji technicznej + - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi posługiwać się programem typu CAD w zakresie modelowania 2D, w stopniu umożliwiającym wykonanie rysunków do dokumentacji technicznej - - + - - - - - - - -
M_U005 Potrafi posługiwać się programem typu CAD w zakresie modelowania 3D, tj. projektowania brył/konstrukcji i ich połączeń, przedstawiania osiągniętych rezultatów za pomocą modelu i zestawu rysunków wymaganych do dokumentacji projektowej - - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Wprowadzenie do problematyki grafiki inżynierskiej i dokumentacji projektów.
Normalizacja. Rzutowanie prostokątne.
2.Widoki i przekroje. Rzutowanie aksonometryczne. Wykorzystanie grafiki komputerowej do tworzenia dokumentacji technicznej.
3.Zapis układu wymiarów. Rodzaje rysunków. Zapis schematyczny.
4.Zapis tolerancji i pasowań. Zapis chropowatości powierzchni.
5.Materiały konstrukcyjne i ich zapis w dokumentacji technicznej.
6.Zapis połączeń konstrukcyjnych rozłącznych i nierozłącznych.
7.Zapis elementów konstrukcji mechanizmów: wałków, osi , łożysk, sprzęgieł.
8.Sprawdzian.

Laboratory classes:

Treści kształcenia realizowane są w środowisku CAD, poprzez naukę i praktyczne zastosowanie umiejętności posługiwania się programami: AutoCAD oraz Inventor. W czasie zajęć realizowane są trzy moduły. Zajęcia wspomagane są dodatkowymi ćwiczeniami utrwalającymi zdobytą wiedzę w systemie e-learning.

CZĘŚĆ I Podstawy tworzenia dokumentacji technicznej.
Ćwiczenia realizowane za pomocą programu AutoCAD PL

1.Przedstawienie charakteru i harmonogramu zajęć, wymagań dotyczących dopełnienia formalności przez studentów oraz zasad korzystania z pracowni komputerowej.
Wprowadzenie do programu AutoCAD: menu poleceń, paski narzędzi, obszar rysunku, linia statusu. Proste rysunki – obiekty liniowe, krzywoliniowe, tekst.
2.Modyfikacja rysunków w programie AutoCAD. Wprowadzenie do problematyki zapisu konstrukcji mechanicznych, rzuty prostokątne. Warstwy.
3.Rysowanie precyzyjne, oznaczanie i kreskowanie przekrojów.
4.Rysunek wykonawczy z modelu. Wymiarowanie. Przygotowanie do druku.
5.Tolerancje i pasowania, chropowatość powierzchni. Kolokwium.

CZĘŚĆ II Podstawy tworzenia rysunku trójwymiarowego.
Ćwiczenia realizowane za pomocą programu AutoCAD PL.

6.Modelowanie bryłowe. Oglądanie rysunku w przestrzeni.
7.Tworzenie brył. Rzuty aksonometryczne brył. Zmienne systemowe oraz sposoby wyświetlania brył.
8.Tworzenie siatek i powierzchni. Modelowanie krawędziowe.
9.Materiały konstrukcyjne, edycja i modyfikacja brył, przekroje.
10.Renderowanie, oświetlenie i drukowanie. Kolokwium.

CZĘŚĆ III
Zapis konstrukcji mechanicznych w postaci rysunków technicznych.
Ćwiczenia realizowane za pomocą programu Inventor PL

11.Podstawy zarządzania projektami w Programie Autodesk Inventor. Tworzenie modeli 3D.
12.Tworzenie modeli 3D – cd. Płaszczyzny konstrukcyjne. Dokumentacja projektów – rzutowanie, tworzenie przekrojów oraz wymiarowanie. Omówienie i rozdanie tematów projektów.
13.Elementy konstrukcyjne mechanizmów– tworzenie modeli zespołów. Tworzenie dokumentacji technicznej zespołów.
14.Materiały konstrukcyjne oraz połączenia konstrukcyjne nierozłączne i rozłączne.
15.Zaliczanie projektów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 30 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Completion of a project 15 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na podstawie oceny z ćwiczeń laboratoryjnych z uwzględnieniem oceny ze sprawdzianu obejmującego materiał wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Student powinien posiadać znajomość obsługi komputera i zagadnień technicznych związanych z podstawami zasad działania sieci.

Recommended literature and teaching resources:

1.Bober A., Dudziak M.: Zapis Konstrukcji. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań, 1996.
2.Dobrzański T.: Rysunek Techniczny Maszynowy. WNT, Warszawa, 2004.
3.Felis J. Materiały dydaktyczne. http:// home.agh.edu.pl/~kmtmipa.
4.Jaskulski A., Autodesk Inventor 2009PL/2009+ metodyka projektowania z płytą CD, PWN, 2009.
5.Paprocki K.: Zasady Zapisu Konstrukcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2000.
6.Praca zbiorowa.: Mały Poradnik Mechanika. Tom 1, 2. WNT. Warszawa, 1994.
7.Pikoń A., AutoCAD 2011 PL. Pierwsze kroki. Helion, 2011.
8.Rydzanicz I.: Zapis Konstrukcji. Podstawy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1996.
9.Zbiór Norm.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None