Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mechanika
Course of study:
2017/2018
Code:
RIA-1-203-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Acoustic Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Majkut Leszek (majkut@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Majkut Leszek (majkut@agh.edu.pl)
dr inż. Olszewski Ryszard (olszewsk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi wyznaczyć reakcje statyczne w układach płaskich i przestrzennych, w tym, zawierających oddziaływania tarciowe. IA1A_U04, IA1A_U02, IA1A_U07 Examination,
Test
M_U002 Student potrafi analizować prędkości i przyśpieszenia różnych punktów bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim IA1A_U04, IA1A_U02, IA1A_U07 Examination,
Test
M_U003 Student potrafi stosować zasady dynamiki Newtona do budowy modeli prostych układów mechanicznych IA1A_U04, IA1A_U02, IA1A_U07 Examination,
Test
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia statyki, posiada wiedzę i zrozumienie zagadnień redukcji i równowagi układów sił i par sił działających na bryłę sztywną. IA1A_W07, IA1A_W04 Examination,
Test
M_W002 Student zna podstawowe pojęcia kinematyki punktu materialnego i bryły, zna metody wyznaczania prędkości i przyśpieszeń w ruchach prostych i złożonych punktu i bryły. IA1A_W07, IA1A_W04 Examination,
Test
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i metody analizy dynamiki punktu materialnego i bryły, pojęcia mocy, pracy, energii kinetycznej i potencjalnej oraz prawa zachowania w odniesieniu do tych wielkości. IA1A_W07, IA1A_W04 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi wyznaczyć reakcje statyczne w układach płaskich i przestrzennych, w tym, zawierających oddziaływania tarciowe. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi analizować prędkości i przyśpieszenia różnych punktów bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim + + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi stosować zasady dynamiki Newtona do budowy modeli prostych układów mechanicznych + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia statyki, posiada wiedzę i zrozumienie zagadnień redukcji i równowagi układów sił i par sił działających na bryłę sztywną. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe pojęcia kinematyki punktu materialnego i bryły, zna metody wyznaczania prędkości i przyśpieszeń w ruchach prostych i złożonych punktu i bryły. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i metody analizy dynamiki punktu materialnego i bryły, pojęcia mocy, pracy, energii kinetycznej i potencjalnej oraz prawa zachowania w odniesieniu do tych wielkości. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Statyka. Pojęcia wstępne. Podział sił. Więzy. Siły reakcji. Wypadkowa. Moment siły względem bieguna i względem osi. Para sił. Układ par sił. Układ środkowy, dowolny płaski i przestrzenny, redukcja, równowaga. Tarcie.
Kinematyka punktu, równania ruchu, prędkość i przyspieszenie.
Kinematyka bryły, ruch postępowy i obrotowy, równania ruchu, prędkość i przyspieszenie.
Ruch złożony punktu, prędkość i przyspieszenie. Kinematyka bryły, ruch płaski, równania ruchu, prędkość, przyspieszenie.
Dynamika. Podstawy dynamiki. Zasady dynamiki Newtona. Dynamika swobodnego i nieswobodnego punktu materialnego, dynamiczne równania ruchu. Dynamika ruchu względnego punktu. Układ punktów materialnych. Środek masy. Zasada ruchu środka masy. Zasada d’Alemberta. Pęd, popęd, kręt. Zasady dynamiki dla punktu i układu punktów materialnych. Praca, moc, sprawność, energia. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy. Pole potencjalne sił. Zasada zachowania energii. Dynamika bryły. Ruch postępowy, obrotowy, płaski. Dynamiczne równania ruchu postępowego, obrotowego, płaskiego.

Auditorium classes:

Statyka. Uwalnianie od więzów. Siły reakcji. Wypadkowa. Moment siły względem bieguna i względem osi. Para sił. Układ par sił. Układ środkowy, dowolny płaski i przestrzenny, redukcja, równowaga. Tarcie.
Kinematyka punktu, równania ruchu, prędkość i przyspieszenie.
Kinematyka bryły, ruch postępowy i obrotowy, równania ruchu, prędkość i przyspieszenie.
Ruch złożony punktu, prędkość i przyspieszenie. Kinematyka bryły, ruch płaski, równania ruchu, prędkość, przyspieszenie.
Dynamika. Podstawy dynamiki. Zasady dynamiki Newtona. Dynamika swobodnego i nieswobodnego punktu materialnego, dynamiczne równania ruchu. Dynamika ruchu względnego punktu. Układ punktów materialnych. Środek masy. Zasada ruchu środka masy. Zasada d’Alemberta. Pęd, popęd, kręt. Zasady dynamiki dla punktu i układu punktów materialnych. Praca, moc, sprawność, energia. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy. Pole potencjalne sił. Zasada zachowania energii. Dynamika bryły. Ruch postępowy, obrotowy, płaski. Dynamiczne równania ruchu postępowego, obrotowego, płaskiego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Contact hours 5 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Preparation for classes 20 h
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

średnia ważona z oceny z ćwiczeń i egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

podstawy algebry i analizy matematycznej

Recommended literature and teaching resources:

Engel Z., Giergiel J.: Statyka, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2000.
Engel Z., Giergiel J.: Kinematyka, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2000.
Engel Z., Giergiel J.: Dynamika, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2000
Knudsen J.M., Hjorth P.G.: Elements of Newtonian Mechanics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2000
Giergiel J., Głuch L., Łopata A.: Zbiór zadań z mechaniki. Metodyka rozwiązań, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2001
Nizioł J.: Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki WNT, Warszawa 2002
Mieszczerski I.: Zbiór zadań z mechaniki PWN, Warszawa 1971

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None