Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Teoria drgań
Course of study:
2017/2018
Code:
RIA-1-304-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Acoustic Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Majkut Leszek (majkut@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Majkut Leszek (majkut@agh.edu.pl)
dr inż. Olszewski Ryszard (olszewsk@agh.edu.pl)
dr inż. Korbiel Tomasz (tkorbiel@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie IA1A_K01 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi linearyzować charakterystyki sił restytucyjnych IA1A_U04, IA1A_U07 Examination,
Test,
Completion of laboratory classes
M_U002 Student potrafi wyznaczyć podstawowe wielkości opisujące liniowe drgania układów o jednym i kilku stopniach swobody. IA1A_U04 Examination,
Test
M_U003 Student potrafi przeprowadzić pomiary podstawowych wielkości fizycznych i opracować wyniki pomiarów IA1A_U17, IA1A_U05 Report,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i metody analizy drgań układów dyskretnych. IA1A_W07, IA1A_W04 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do budowy i analizy układów drgających o jednym i kilku stopniach swobody IA1A_W07 Test,
Execution of laboratory classes,
Examination
M_W003 Student zna analogie pomiędzy drgającymi układami mechanicznymi, akustycznymi i elektrycznymi. IA1A_W06 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi linearyzować charakterystyki sił restytucyjnych + + + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyznaczyć podstawowe wielkości opisujące liniowe drgania układów o jednym i kilku stopniach swobody. + + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przeprowadzić pomiary podstawowych wielkości fizycznych i opracować wyniki pomiarów - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i metody analizy drgań układów dyskretnych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do budowy i analizy układów drgających o jednym i kilku stopniach swobody + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna analogie pomiędzy drgającymi układami mechanicznymi, akustycznymi i elektrycznymi. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Modelowanie układów drgających – model fizyczny i matematyczny, dyskretyzacja, linearyzacja.
Drgania układów liniowych o jednym stopniu swobody: własne i swobodne oraz wymuszone siłowo lub kinematycznie. Charakterystyka amplitudowo – częstotliwościowa. Modyfikacja strukturalna i jej wpływ na charakterystykę. Wibroizolacja.
Drgania w obwodach elektrycznych RLC. Analogie elektro-mechaniczno-akustyczne. Rezonans w drgających układach mechanicznych i elektrycznych.
Przykłady szczególnych metod analizy drgań: zastosowanie funkcji zespolonych, metoda impedancji, transformata Laplace’a, metoda Rayleigha.
Drgania układów o dwóch stopniach swobody. Tłumienie dynamiczne. Drgania układów o skończonej liczbie stopni swobody. Częstości i postaci drgań własnych.
Inne rodzaje drgań i warunki ich powstawania: drgania przy tarciu suchym jako przykład drgań nieliniowych, drgania samowzbudne, drgania parametryczne.
Częstości własne podstawowych układów ciągłych.

Auditorium classes:

Linearyzacja charakterystyk sił restytucyjnych. Wyznaczanie funkcji opisującej przebieg drgań własnych i swobodnych układów linowych o jednym stopniu swobody.
Drgania wymuszone siłowo i kinematycznie. Charakterystyka amplitudowo – częstotliwościowa. Modyfikacja strukturalna i jej wpływ na charakterystykę. Dobór parametrów wibroizolacji obiektu.
Drgania w obwodach elektrycznych RLC. Analogie elektro-mechaniczno-akustyczne. Rezonans w drgających układach mechanicznych i elektrycznych.
Drgania układów o dwóch stopniach swobody. Dobór parametrów tłumika dynamicznego. Drgania układów o skończonej liczbie stopni swobody. Częstości i postaci drgań własnych.
Częstości własne podstawowych układów ciągłych.

Laboratory classes:

1) modelowanie układów drgających
2) postacie drgań belek
3) wahadło matematyczne
4) analogie elektro-mechaniczne
5) drgania wymuszone belki
6) układ o dwóch stopniach

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 195 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Realization of independently performed tasks 40 h
Contact hours 5 h
Preparation for classes 45 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Participation in laboratory classes 15 h
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

średnia ważona ocen z ćwiczeń, laboratorium i egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

podstawowe wiadomości z algebry, analizy matematycznej oraz mechaniki

Recommended literature and teaching resources:

Engel Z., Giergiel J.: Dynamika, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2000
Osiński Z.: Teoria drgań. PWN, Warszawa, 1978.
Ziemba S.: Analiza drgań. PWN, Warszawa, 1957
Bogusz W., Engel Z., Giergiel J.: Drgania i szumy, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1974
Giergiel J.: Zagadnienia tłumienia drgań, Wydawnictwa AGH, Kraków, 1974
Nizioł J.: Podstawy drgań w maszynach, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1996
Osiński Z.: Tłumienie drgań, PWN Warszawa 1997

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None