Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Programowanie w środowisku Matlab
Course of study:
2017/2018
Code:
RIA-1-307-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Acoustic Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Ozga Agnieszka (aozga@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Ozga Agnieszka (aozga@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Przeprowadzić wszystkie fazy rozwiązywania danego zadania: od zbierania danych, poprzez ich analizę, do generacji końcowego raportu. IA1A_K01, IA1A_U10, IA1A_K03, IA1A_K07 Execution of a project
Skills
M_U001 Wykorzystać program MATLAB do wizualizacji danych i wyników obliczeń w grafice dwuwymiarowej, trójwymiarowej oraz za pomocą animacji. IA1A_U01, IA1A_U14, IA1A_U12, IA1A_U11 Test,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_U002 Dokonać wyboru właściwej metody numerycznej do konkretnego zadania obliczeniowego. IA1A_U02, IA1A_U01, IA1A_U09 Test,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Programować w języku skryptowym pakietu MATLAB. IA1A_W03, IA1A_W13, IA1A_W23 Test,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_W002 Przetwarzać sygnały akustyczne. IA1A_W20 Test,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Przeprowadzić wszystkie fazy rozwiązywania danego zadania: od zbierania danych, poprzez ich analizę, do generacji końcowego raportu. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Wykorzystać program MATLAB do wizualizacji danych i wyników obliczeń w grafice dwuwymiarowej, trójwymiarowej oraz za pomocą animacji. + - + - - - - - - - -
M_U002 Dokonać wyboru właściwej metody numerycznej do konkretnego zadania obliczeniowego. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Programować w języku skryptowym pakietu MATLAB. + - + - - - - - - - -
M_W002 Przetwarzać sygnały akustyczne. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wstęp do programowania w programie MATLAB.

  Ogólna charakterystyka pakietu MATLAB. Historia i współczesność. Filozofia korzystania z programu. Zmienne: skalary, wektory, macierze i tablice. Łańcuchy tekstowe.

 2. Skrypty i funkcje. Instrukcje warunkowe. Pętle.

  Skrypty i funkcje. Rekurencja. Zmienne lokalne i globalne. Instrukcje warunkowe. Operatory porównania. Pętle. Polecenia plikowe i systemowe.

 3. Grafika dwuwymiarowa i trójwymiarowa. Animacje
 4. Dźwięk, obraz i film w programie Matlab.
 5. Statystyka matematyczna w programie MATLAB.
 6. Podstawowe problemy numeryczne w programie MALTAB.

  Podstawowe problemy numeryczne w programie MALTAB: interpolacja, aproksymacja, ekstrpolacja.

 7. Podstawowe problemy numeryczne w programie MALTAB.

  Metody numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych. Całkowanie numeryczne.

 8. Obliczenia symboliczne. Graficzny system komunikacji z użytkownikiem.
Laboratory classes:
 1. Ogólna charakterystyka pakietu MATLAB.

  Przedstawienie charakteru i harmonogram zajęć, wymagań dotyczących dopełnienia formalności przez studentów oraz zasady korzystania z pracowni komputerowej. Ogólna charakterystyka pakietu MATLAB, korzystanie z pomocy, konfiguracja programu. Reprezentacja liczb i ich dokładność. Wektory, macierze i tablice.

 2. Rachunek macierzowy.

  Wektory i macierze. Notacja dwukropkowa. Rachunek macierzowy. Algebra liniowa – rozwiązywanie układów równań. Wielomiany. Łańcuchy tekstowe.

 3. Skrypty. Instrukcje warunkowe i pętle.

  Skrypty, instrukcje warunkowe i pętle. Znajdowanie największego, najmniejszego i wybranego elementu w zbiorze.

 4. Funkcje, zmienne globalne i lokalne. Rekurencja.

  Funkcje, zmienne globalne i lokalne. Rekurencja.

 5. Funkcje graficzne: wykresy 2D.

  Wykresy funkcji, wykresy danych dyskretnych, histogramy. Opisywanie wykresów.

 6. Funkcje graficzne: wykresy 3D. Animacje.
 7. Przetwarzanie sygnałów akustycznych.

  Kolokwium z zajęć: 1-6. Przetwarzanie sygnałów akustycznych.

 8. Przetwarzanie sygnałów akustycznych. Obraz i film w programie MATLAB.
 9. Statystyka matematyczna w programie MATLAB.
 10. Podstawowe problemy numeryczne w programie MALTAB.

  Algorytmy wyznaczania miejsca zerowego funkcji.

 11. Podstawowe problemy numeryczne w programie MALTAB.

  Interpolacja, aproksymacja i ekstrapolacja.

 12. Podstawowe problemy numeryczne w programie MALTAB.

  Metody numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych. Całkowanie numeryczne.

 13. Obliczenia symboliczne.

  Kolokwium z zajęć: 7-12. Obliczenia symboliczne.

 14. Graficzny system komunikacji z użytkownikiem.
 15. Zaliczanie projektów indywidualnych.

  Test teoretyczny z wykładów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 45 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Completion of a project 30 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na podstawie oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (80%) i oceny ze sprawdzianu obejmującego materiał wykładów ( 20%). Na ocenę z ćwiczeń składają się dwa kolokwia (2×25%=50%) i wykonanie projektu (30%).

Prerequisites and additional requirements:

Student powinien posiadać znajomość obsługi komputera i zagadnień technicznych związanych z podstawami zasad działania sieci. Powinien też mieć uporządkowaną wiedzę z matematyki z zakresu rachunku macierzowego, rachunku różniczkowego i całkowego oraz ich zastosowań.

Recommended literature and teaching resources:

1. http://www.mathworks.com
2. B. Mrozek, Z. Mrozek, Matlab uniwersalne środowisko do obliczeń naukowo-technicznych, Wyd. PLJ, Warszawa 1996
3. B. Mrozek, Z. Mrozek, Matlab 6 – poradnik użytkownika, Wydawnictwo Ago Kraków, 1994
4. A. Björck, G. Dahlquist, Metody numeryczne, PWN, Warszawa 1983.
5. J. Brzózka, L. Dorobczyński, Programowanie w Matlab, MIKOM, Warszawa, 1998.
6. M. Stachurski, Metody numeryczne w programie MATLAB, MIKOM, Warszawa, 2003
7. A. Zalewski, R.Cegiełka Matlab-obliczenia numeryczne i ich zastosowania. Wyd. Nakom, Poznań, 1996.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None