Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Noise maps
Course of study:
2017/2018
Code:
RIA-1-706-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Acoustic Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Wszołek Tadeusz (tadeusz.wszolek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Wszołek Tadeusz (tadeusz.wszolek@agh.edu.pl)
dr inż. Mleczko Dominik (dmleczko@agh.edu.pl)
dr inż. Stępień Bartłomiej (Bartlomiej.Stepien@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Umie pracować w zaspole w zakresie pozyskiwania i przetwrzania i wymiany dużej liczby róznowrodnych danych IA1A_K01 Case study
Skills
M_U001 Umie zastosować podstawowe algorytmy w zakresie modelowania źródeł hałasu i rozprzestrzeniania się dźwięu w przestrzeni otwartej do oceny i poprawy klimatu akustycznego IA1A_U19
Knowledge
M_W001 Podstawową wiedzę z zakresu metrologii, zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkości akustycznych w środowisku IA1A_W08 Test
M_W002 Potrafi posługiwać się aktami prawnymi w zakresie modelowania, pomiarów i oceny hałasu w środowisku IA1A_U16 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Umie pracować w zaspole w zakresie pozyskiwania i przetwrzania i wymiany dużej liczby róznowrodnych danych + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie zastosować podstawowe algorytmy w zakresie modelowania źródeł hałasu i rozprzestrzeniania się dźwięu w przestrzeni otwartej do oceny i poprawy klimatu akustycznego + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Podstawową wiedzę z zakresu metrologii, zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkości akustycznych w środowisku - - + - - - - - - - -
M_W002 Potrafi posługiwać się aktami prawnymi w zakresie modelowania, pomiarów i oceny hałasu w środowisku + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Rodzaje map akustycznych. Regulacje prawne

  Rodzaje map akustycznych wykonywanych w środowisku. Mapy akustyczne aglomeracji, w otoczeniu dróg, kolei i lotnisk oraz mapy w otoczeniu instalacji. Podstawy prawne wykonywania map akustycznych.

 2. Mapy akustyczne aglomeracji. Wymagania i zalecane metody

  Mapy akustyczne aglomeracji ( miast powyżej 100 tys. mieszkańców, wykonywane w trybie ARt.118 Prawa ochrony środowiska). Wymagania co do zawartości mapy, układu danych opisowych i graficznych i sposobu ich prezentacji.

 3. Zalecane algorytmy obliczeniowe

  Algorytmy obliczeniowe zalecane przez Dyrektywę 2002/49/WE oraz Prawo ochrony środowiska w zakresie modelowania źródeł hałasu drogowego, kolejowego, lotniczego i przemysłowego oraz propagacji hałasu w przestrzeni otwartej

 4. Mapy akustyczne terenów poza aglomeracjami

  Mapy akustyczne terenów poza aglomeracjami wykonywane w trybioe Art. 179 Prawa ochrony środowiska. Układ i zakres danych objętych tymi mapami w częsci opisowej i graficznej.

 5. Programy ochrony środowiska przed hałasem

  Programy ochrony środowiska przed hałasem wykonywane na podstawie map akustycznych. Metody redukcji hałasu w środiskach zurbanizowanych.

Laboratory classes:
 1. Wykonanie fragmentu mapy akustycznej miasta

  Wykonanie fragmentu mapy akustycznej miasta w rozumieniu Art.118 Prawa ochrony środowiska. Model cyfrowy terenu, model akustyczny opracowanyw w środowisku SoundPLAN. Obliczenia prowadzone będą na podstawie rzyczywistych oryginalnych danych wraz z wykorzstaniem zapisów z mpzp. Weryfikacja obliczeń na podstaiwe danych pomiarowych.

 2. Częśc opisowa mapy akustycznej

  Pełny opis modelowanego obszaru podlegajćego ocenie ( wykonaniu mapy), identyfikacja źródeł hałasu i danych niezbędnych do opracowania modelu.

 3. Częśc graficzna mapy

  WYkonanie obliczeń modelowych i opracowanie graficzne map obrazujących hałas od poszczególnych źródeł, stanu akustycznego środowiska wraz z przekroczeniami wartości dopuszczalnych, terenów zagrożonych hałasem oraz map przedstawiających przewidywane rezultaty działań przeciwhałasowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 27 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na podstawie testu oraz zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None