Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Kandydat na studia I stopnia na kierunku Inżynieria Ciepła powinien posiadać kompetencje w zakresie matematyki i fizyki typowe dla absolwenta szkoły średniej, najlepiej po ukończeniu klasy o profilu matematyczno-fizycznym.

Admission requirements:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Minimum limit of students:

15

General degree program characteristic:
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk technicznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Engineer
Duration of degree programme (No. of semesters):
seven
Study cycle beginning date:
Fall Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
218
Fields of science relating to expected learning outcomes:
  • Engineering
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
-
Field of study relationship with university development strategy and mission:

W obszarze dostosowywania studiów na AGH do wymagań Procesu Bolońskiego, co w Strategii Rozwoju Uczelni wymieniane jest jako najważniejsze zadanie w zakresie kształcenia, proponowany program kształcenia na kierunku Inżynieria Ciepła zapewnia względną niezależność studiów pierwszego i drugiego stopnia ułatwiającą mobilność pionową. Mobilność poziomą zapewnia wspólna realizacja wybranych elementów programu studiów na kierunkach pokrewnych prowadzonych w ramach Wydziału. Zadbano również o ujednolicenie punktowego systemu rozliczania postępów studenta (ECTS). Kierunek Inżynieria Ciepła nastawiony na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii, łączący w sobie solidną wiedzę inżynierską z podstawami nauk ścisłych doskonale wpisuje się w rozwój zakładanej zarówno w strategii AGH, jak i promowanej przez MNiSW gospodarki opartej na wiedzy.

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

11

Control semesters:
third, sixth
Requirements for semester registration:

Student zostaje wpisany na kolejny semestr, jesli nie przekroczy dopuszczalnego deficytu punktów ECTS, który wynosi: Dla semestrów I i II – 11 ECTS; Dla pozostałych – 12 ECTS.

Individual degree programmes:

Średnia ze studiów minimum 4.0

Rules of determining the final grade:

Ocenę końcową na dyplomie ustala się według zasad określonych w Regulaminie Studiów jako średnią ważoną średniej oceny ze studiów, oceny pracy dyplomowej oraz oceny egzaminu dyplomowego, przy czym średnia ocena ze studiów uwzględniana jest z wagą nie mniejszą niż 60%; dokładną wartość oraz wagi pozostałych ocen ustala Rada Wydziału.

Other comments:

-

Diploma procedure requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów. Zasady są opisane na http://www.metal.agh.edu.pl

Additional information:

1. Wyniki monitorowania kariery zawodowej absolwentów: Monitorowaniem kariery zawodowej absolwentów zajmuje się Centrum Karier AGH, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej. W programie kształcenia uwzględniono wyniki monitorowania kariery zawodowej absolwentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Na bazie wyników przeprowadzonej analizy zgodności opracowanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy opracowano szczegółowy program kształcenia na nowym kierunku studiów Inżynieria ciepła.
2. Analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy: Z przeprowadzonej analizy rynku pracy oraz monitoringu zatrudnienia absolwentów kierunku Inżynieria ciepła wynika, że obszar działalności gospodarczej w zakresie szeroko pojętej energetyki jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż w obszarze działań gospodarczych oraz komunikacji międzyludzkiej. Zawody związane z energetyką i odnawialnymi źródłami energii, na które dzisiaj jest duże zapotrzebowanie nie tylko w Polsce, ale i m.in. w krajach UE to: Audytor efektywności energetycznej, Specjalista ds. analiz i planowania, Specjalista ds. energii odnawialnej, Specjalista ds. gospodarki biomasowej, Technolog, Inżynier ds. Testów, Specjalista ds. Badań Materiałowych. Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria ciepła w pełni mieszczą się w oczekiwaniach szerokiej grupy pracodawców oraz dają absolwentom podstawy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wyniki ankiety „Analiza rynku pracy – wymagania pracodawców wobec absolwentów AGH” przeprowadzonej przez Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej (Centrum Karier AGH) wskazują, że ukończenie 2 stopnia studiów stanowi dla absolwenta dodatkowy atut przy poszukiwaniu pracy.
3. Wykorzystanie wzorców międzynarodowych: W opracowaniu programu kształcenia dla kierunku Inżynieria ciepła wymieniliśmy doświadczenia i korzystaliśmy z programów studiów następujących uczelni zagranicznych: The University of Sheffield, Wielka Brytania; RWTH Aachen University, Niemcy; The Lassonde School of Engineering, Kanada.
4. Współdziałanie z interesariuszami zewnętrznymi: Na etapie opracowywania programu studiów na kierunku Inżynieria Ciepła nawiązano współpracę z firmami: Celsa Huta Ostrowiec, RAFAKO S.A., Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej. Ponieważ firmy te są potencjalnie zainteresowane absolwentami kierunku Inżynieria ciepła, uznano iż ich doświadczenie może okazać się niezwykle cenne przy definiowaniu efektów kształcenia dla kierunku Informatyka Stosowana. W wyniku konsultacji przeprowadzonych przez przedstawicieli Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej i wyżej wymienionych firm ustalono jakie są oczekiwania pracodawców w stosunku do przyszłych absolwentów. Uwagi dotyczące poziomu wiedzy i umiejętności zostały następnie uwzględnione na etapie projektowania programu studiów i definiowania efektów kształcenia.
5. Infrastruktura zapewniająca prawidłową realizację celów kształcenia (sale dydaktyczne, laboratoria i pracownie itp.): Niezbędną infrastrukturę zapewnia Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.
6. Dostęp do biblioteki wyposażonej w literaturę zalecaną w ramach kształcenia na danym kierunku studiów oraz do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki: Wydział posiada bogato wyposażoną Bibliotekę Wydziałową. Dodatkowo Studenci mają dostęp do Biblioteki Głównej oraz Wirtualnej Biblioteki Nauki.
7. Informacja o prowadzonych przez jednostkę badaniach naukowych w co najmniej jednym obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia właściwemu dla danego kierunku studiów: Na Wydziale prowadzone są badania zarówno z zakresu szeroko pojetych technologii materiałowych, jak również zagadnień związanych z szeroko pojętą techniką cieplną.
8. Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia: Na Wydziale działa Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia.