Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fizyka I
Course of study:
2017/2018
Code:
MIC-1-103-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Heat Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Chwiej Joanna (joanna.chwiej@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Chwiej Joanna (joanna.chwiej@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Fizyka

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki. IC1A_K01 Activity during classes
M_K002 Student umie współpracować w grupie analizując zadany problem fizyczny. IC1A_K04 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego i falowego, statyki i dynamiki płynów, elementów termodynamiki i kinetycznej teorii gazów. IC1A_U02, IC1A_U01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Oral answer
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych. IC1A_W02, IC1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Oral answer
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego i falowego, statyki i dynamiki płynów, elementów termodynamiki i kinetycznej teorii gazów. IC1A_W02, IC1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki. - + - - - - - - - - -
M_K002 Student umie współpracować w grupie analizując zadany problem fizyczny. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego i falowego, statyki i dynamiki płynów, elementów termodynamiki i kinetycznej teorii gazów. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego i falowego, statyki i dynamiki płynów, elementów termodynamiki i kinetycznej teorii gazów. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wstęp do przedmiotu (podstawowe oddziaływania we Wszechświecie, wielkości fizyczne i ich jednostki, działania na wektorach)

2. Kinematyka punktu materialnego (przemieszczenie, definicja pochodnej, prędkość, przyspieszenie, ruch w jednym wymiarze i na płaszczyźnie, ruch po okręgu, rzuty)

3. Dynamika punktu materialnego (zasady dynamiki Newtona, ciężar, tarcie statyczne i dynamiczne, siły bezwładności, siły rzeczywiste i pozorne, siła Coriolisa, równania ruchu)

4. Praca i energia (praca, moc, energia kinetyczna, energia potencjalna, siły zachowawcze, zasada zachowania energii)

5. Zasada zachowania pędu, zderzenia

6. Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej (moment siły, moment bezwładności, moment pędu, zasady dynamiki dla ruchu obrotowego, zasada zachowania momentu pędu)

7. Ruch drgający (ruch harmoniczny prosty, ruch drgający tłumiony, drgania wymuszone, zjawisko rezonansu)

8. Fale mechaniczne_1 (rodzaje fal, równanie fali płaskiej, zasada Huyhensa, odbicie, załamanie, dyfrakcja, interferencja, rozchodzenie fal sprężystych w ośrodkach)

9. Fale mechaniczne_2 (energia fali, fale stojące, dudnienia, efekt Dopplera, parametry i podział fal akustycznych)

10. Elementy szczególnej teorii względności (transformacje Galileusza i Lorentza, efekty relatywistyczne, kontrakcja długości, dylatacja czasu, względność równoczesności, interwał czasoprzestrzenny, równoważność masy i energii, czterowektor energii i pędu, niezmienniki transformacji Lorentza, stożek Minkowskiego)

11. Statyka i dynamika płynów (ciśnienie, wzór barometryczny, prawa Archimedesa i Pascala, pływanie ciał, prawo ciągłości przepływu, prawo Bernoulliego)

12. Kinetyczna teoria gazów i termodynamika (ciśnienie i temperatura gazu, równanie stanu gazu doskonałego, zasada ekwipartycji energii, ciepło, praca gazu, I zasada termodynamiki, przemiany gazowe, rozkład Maxwella prędkości cząstek, model gazu rzeczywistego van der Waalsa, entropia, II zasada termodynamiki, cykl Carnot, silniki, chłodziarki i pompy ciepła)

Auditorium classes:

Rozwiązywanie zadań z zakresu:
1. Rachunek wektorowy, pochodnych
2. Kinematyka i dynamika punktu materialnego
3. Praca i energia
4. Zasada zachowania pędu
5. Kinematyka i dynamika bryły sztywnej
6. Grawitacja
7. Ruch drgający
8. Fale mechaniczne
9. Podstawy szczególnej teorii względności
10. Statyka i dynamika płynów
11. Elementy termodynamiki i kinetycznej teorii gazów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in auditorium classes 30 h
Participation in lectures 30 h
Preparation for classes 40 h
Realization of independently performed tasks 46 h
Examination or Final test 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń rachunkowych z fizyki jest uzyskanie ponad połowy sumy punktów z:
kolokwiów, odpowiedzi ustnych oraz aktywności na zajęciach. W przypadku braku zaliczenia w terminie podstawowym student będzie mógł przystąpić do dwóch kolokwiów poprawkowych.

Wykład kończy się pisemnym egzaminem. Warunkiem przystąpienia do niego jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. W przypadku niezaliczenia egzaminu w terminie podstawowym, studenci mogą
przystąpić do dwóch terminów poprawkowych.

Ocena końcowa liczona jest jako średnia ważona z egzaminu (waga=0,7) i zaliczenia ćwiczeń (waga=0,3).

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. R. Resnick, D. Halliday, J. Walker “Fizyka”, tom 1-5, PWN Warszawa
2. J. Orear “Fizyka”, tom 1 i 2, WNT 2004
3. Z. Kąkol „Fizyka” – wykłady z fizyki

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None