Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental Protection
Course of study:
2017/2018
Code:
MIC-1-105-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Heat Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kuźnia Monika (kuznia@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kuźnia Monika (kuznia@agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami ochrony środowiska. Poruszane są aspekty związane m.in. z zanieczyszczeniem poszczególnych komponentów środowiska.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość korzyści, jakie przedsiębiorstwo może osiągnąć z wdrożeń Systemów Zarządzania Środowiskiem oraz posiadania certyfikatów Systemu Zarządzania Jakością. IC1A_K08, IC1A_K05, IC1A_K09 Participation in a discussion,
Project
M_K002 Ma świadomość wpływu emitowanych zanieczyszczeń i generowanych odpadów z działalności przemysłowej, w tym z procesów wytwarzania i wykorzystania biopaliw, na środowisko. IC1A_K03, IC1A_K08, IC1A_K05 Participation in a discussion,
Test,
Project
Skills
M_U001 Potrafi zająć stanowisko w sprawie problematycznych tematów związanych z ochroną środowiska. IC1A_U05, IC1A_U11 Participation in a discussion
M_U002 Potrafi obliczyć emisje substancji szkodliwych do otoczenia z procesów energetycznych. IC1A_U05 Test,
Project
M_U003 Potrafi dostrzec aspekty związane z negatywnym oddziaływaniem przemysłu na środowisko oraz prowadzić dyskusję stosując fachowe nazewnictwo. IC1A_U05, IC1A_U11 Participation in a discussion,
Project
Knowledge
M_W001 Zna główne rodzaje i źródła emisji zanieczyszczeń środowiska oraz sposoby ich ograniczania. IC1A_W06 Test,
Project
M_W002 Ma wiedzę w zakresie gospodarki odpadami oraz alternatywnych źródeł energii. IC1A_W08, IC1A_W16 Test,
Project
M_W003 Zna i rozumie zagadnienia związane ze strategią zrównoważonego rozwoju oraz Systemami Zarządzania Jakością i Środowiskiem. IC1A_W06, IC1A_W08 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość korzyści, jakie przedsiębiorstwo może osiągnąć z wdrożeń Systemów Zarządzania Środowiskiem oraz posiadania certyfikatów Systemu Zarządzania Jakością. + - - + - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość wpływu emitowanych zanieczyszczeń i generowanych odpadów z działalności przemysłowej, w tym z procesów wytwarzania i wykorzystania biopaliw, na środowisko. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zająć stanowisko w sprawie problematycznych tematów związanych z ochroną środowiska. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi obliczyć emisje substancji szkodliwych do otoczenia z procesów energetycznych. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi dostrzec aspekty związane z negatywnym oddziaływaniem przemysłu na środowisko oraz prowadzić dyskusję stosując fachowe nazewnictwo. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna główne rodzaje i źródła emisji zanieczyszczeń środowiska oraz sposoby ich ograniczania. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie gospodarki odpadami oraz alternatywnych źródeł energii. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zagadnienia związane ze strategią zrównoważonego rozwoju oraz Systemami Zarządzania Jakością i Środowiskiem. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Antropogeniczne zanieczyszczenia powietrza oraz skutki ich wprowadzania do atmosfery.

  Rodzaje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Źródła powstawania (wybrane gałęzie przemysłu, komunikacja). Smog siarkowy i fotochemiczny. Kwaśne deszcze oraz ich niekorzystne oddziaływanie. Dziura ozonowa i mechanizm jej powstawania. Efekt cieplarniany. Gazy cieplarniane. Zmienna aktywność Słońca.

 2. Sposoby ograniczania emisji zanieczyszczeń.

  Odpylanie. Rodzaje odpylaczy oraz ich zastosowanie. Odsiarczanie spalin. Metody redukcji tlenków azotu.

 3. Zanieczyszczenia wód.

  Rodzaje i źródła zanieczyszczeń wprowadzanych do wód. Charakterystyka ścieków pochodzących z różnych gałęzi przemysłu. Istota mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków.

 4. Zanieczyszczenia gleb. Rekultywacja.

  Źródła zanieczyszczeń gleb: rolnictwo, przemysł, motoryzacja, depozycja pyłów. Metale ciężkie w glebach. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i poprzemysłowych na wybranych przykładach.

 5. Gospodarka odpadami.

  Odpady komunalne: charakterystyka oraz metody recyklingu. Odpady przemysłowe: rodzaje, źródła powstawania oraz sposoby unieszkodliwiania.

 6. Recykling w przemyśle hutniczym.

  Rodzaje odpadów hutniczych oraz sposoby ich powtórnego wykorzystania. Innowacyjne metody recyklingu pyłów stalowniczych.

 7. Rozwój zrównoważony. Systemy Zarządzania Środowiskowego i Jakością.

  Pojęcie rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju). Strategia rozwoju zrównoważonego w Polsce. Koncepcja Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT). Systemy zarządzania środowiskiem i jakością. Certyfikacja systemów zarządzania.

 8. Alternatywne źródła energii.

  Energia wiatru. Energia wody. Źródła geotermalne. Fotowoltaika. Źródła pozyskiwania biogazu. Pojazdy proekologiczne. Paliwa alternatywne.

Project classes:
 1. Analiza oddziaływania wybranej inwestycji na środowisko (projekt).

  1. Obliczanie emisji dwutlenku węgla. Handel emisjami.
  2. Katalog odpadów. Ilość i jakość wytwarzanych odpadów. Gospodarka odpadami.
  3. Gospodarka wodno-ściekowa.
  4. Systemy Zarządzania Jakością. Normy ISO.

 2. Analiza działania monitoringu środowiska na przykładzie województwa małopolskiego.

  Struktura funkcjonalna Państwowego Monitoringu Środowiska. Propozycje wprowadzenia zmian w systemie.

 3. Debaty oksfordzkie (dyskusyjne tematy związane z ochroną środowiska).

  Debaty prowadzone są w grupach 4-6 osobowych. Tematyka powiązana z wykonywanym projektem (m.in. cel istnienia pakietów klimatycznych, sposoby gospodarowania odpadami w krajach UE, normy ISO).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 14 h
Completion of a project 12 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z projektu + 0,5*średnia ocen z kolokwiów (dodatkowo, aktywność na zajęciach podnosząca ocenę końcową).
Warunkiem przystąpienia do zaliczenia poprawkowego jest 70% obecność na ćwiczeniach.
Zaliczenie poprawkowe ma formę kolokwium obejmującego cały zakres materiału przedstawionego na przedmiocie.

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M. – Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska t. 1. WNT, Warszawa 2010.
2. Rosik-Dulewska Cz. – Podstawy gospodarki odpadami. PWN, Warszawa 2010.
3. Hamrol A. – Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Warszawa 2008.
4. Lewandowski W.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT, Warszawa 2007.
5. Jastrzębska G.: Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne. WNT, Warszawa 2007.
6. Strony internetowe Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Gospodarki.
7. Klimiuk E., Pawłowska M., Pokój T.: Biopaliwa. Technologie dla zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

Dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona na ćwiczeniach projektowych.