Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Selected issues of industrial safety regulations and ergonomics.
Course of study:
2017/2018
Code:
MIC-1-107-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Heat Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Góra Marta (mgora@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr Góra Marta (mgora@agh.edu.pl)
Module summary

Student nabywa umiejętności zachowań bezpiecznych w trakcie trwania nauki, praktyk, życia studenckiego.Wiedzę i działania praktyczne wykorzystuje w późniejszej pracy zawodowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 student rozumie potrzebę szkoleń : wstępnych, ogólnych, podstawowych, okresowych i specjalistycznych w trakcie aktywności zawodowej IC1A_K01 Test results
M_K002 student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wpływu działalności inżynierskiej na środowisko IC1A_K03, IC1A_K04 Activity during classes
Skills
M_U001 student posiada umiejętność zastosowania wymogów bezpieczeństwa w procesach technologicznych IC1A_U07 Test results
M_U002 student umie udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu IC1A_U07 Test results
M_U003 student posiada umiejętności reagowania w sytuacjach nagłych, potrafi ocenić zagrożenie i wpływ odpadów niebezpiecznych na środowisko IC1A_U07 Test results
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą systemu ochrony pracy oraz obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie BHP IC1A_W04 Test results
M_W002 Student posiada podstawową znajomość zagrożeń występujących w środowisku IC1A_W06 Test results
M_W003 student ma wiedzę o zasadach BHP i ergonomii związanymi z ochroną środowiska IC1A_W06 Test results
M_W004 student ma podstawową wiedzę dotyczącą organizacji bezpiecznej pracy zgodnie ze znajomością regulaminów, instrukcji BHP i PPOŻ IC1A_W04 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 student rozumie potrzebę szkoleń : wstępnych, ogólnych, podstawowych, okresowych i specjalistycznych w trakcie aktywności zawodowej + - - - - + - - - - -
M_K002 student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wpływu działalności inżynierskiej na środowisko - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 student posiada umiejętność zastosowania wymogów bezpieczeństwa w procesach technologicznych - - - - - + - - - - -
M_U002 student umie udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu - - - - - + - - - - -
M_U003 student posiada umiejętności reagowania w sytuacjach nagłych, potrafi ocenić zagrożenie i wpływ odpadów niebezpiecznych na środowisko - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą systemu ochrony pracy oraz obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie BHP + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową znajomość zagrożeń występujących w środowisku + - - - - - - - - - -
M_W003 student ma wiedzę o zasadach BHP i ergonomii związanymi z ochroną środowiska + - - - - - - - - - -
M_W004 student ma podstawową wiedzę dotyczącą organizacji bezpiecznej pracy zgodnie ze znajomością regulaminów, instrukcji BHP i PPOŻ + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Bezpieczeństwo i higiena pracy

1. Pojęcia i określenia podstawowe oraz słowa kluczowe: ergonomia, antropometria, bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadkowość –wypadek przy pracy, zagrożenie, czynnik niebezpieczny, czynnik szkodliwy, czynnik uciążliwy, choroba zawodowa, pierwsza pomoc przedlekarska, Kodeks Pracy, prawo pracy, psychologia pracy, NDS, NDS.Szkolenie wstępne ogólne dla studentów rozpoczynających naukę w AGH obejmujące: prawa i obowiązki studenta w oparciu o przepisy BHP i Zarządzenie Rektora w sprawie BHP; zasady poruszania się po Uczelni; miejsca potencjalnych zagrożeń w Uczelni i Miasteczku Studenckim; kształtowanie zachowań bezpiecznych.
2. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy. Nauki współtworzące ergonomię. Tematyka badań ergonomicznych. Ergonomia a BHP podczas tworzenia stanowisk pracy.
3. Antropometria. Zasady i kryteria aplikacyjne metod pomiaru ciała człowieka. Antropometria dynamiczna, statyczna i ergonomiczna.
4. Kodeks Pracy – informacje ogólne. Prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy.( Dział IV KP)
5. Organizacja bezpiecznej pracy w świetle Działu X Kodeksu Pracy. Prawo pracy. System ochrony pracy. Nadzór nad warunkami pracy. Rola i zadania Państwowej i Społecznej Inspekcji Pracy.
6. Wypadkowość. Podstawowe definicje. Ogólna charakterystyka zagrożeń wypadkami. Przyczyny wypadków przy pracy: techniczne, organizacyjne i ludzkie.
7. Praktyczne zastosowanie klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych wg podziału ze względu na szkodliwość i ich zagrożenia. Znaki ostrzegawcze, piktogramy. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej obowiązujące w laboratorium. Zasady zachowania się i pracy w pracowni chemicznej.
8. Prace szczególnie niebezpieczne – rodzaje i charakterystyka prac, warunki bezpieczeństwa podczas ich wykonywania.
9. Zasady ogólne pierwszej pomocy przedlekarskiej zgodnie z zarządzeniami Polskiej oraz Europejskiej Rady Resuscytacji. Łańcuch pomocy przedlekarskiej – zastosowanie. Postępowanie w przypadku: kontuzji ( zasada PRICE),krwotoków, urazów, ran, zadławień, wstrząsów, oparzeń termicznych i chemicznych, padaczki, hipotermii, zawału.
10. Schemat postępowania w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Pozycja boczna ustalona. Przenoszenie rannych. Wypadki komunikacyjne. Wykorzystanie w celach edukacyjnych dostępnych materiałów filmowych.
11. Ochrona przeciwpożarowa. Rodzaje pożarów, „trójkąt pożaru”. Rozprzestrzenianie się pożarów i zagrożenia z tym związane. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Znaki ostrzegawcze, informacyjne, ewakuacyjne. Gaśnice w ratownictwie przeciwpożarowym. Instrukcje. Klasy bezpieczeństwa pożarowego. Klasyfikacja budynków pod względem pożarowym i wybuchowym. Działania w przypadku zaistnienia pożaru. Zasady ratownictwa i ewakuacji. Tlenek węgla- zagrożenia, profilaktyka i ratownictwo.
12. Klasyfikacja czynników biologicznych w środowisku pracy. Narażenia, drogi oddziaływania, schorzenia, choroby zawodowe.
13. Psychologia pracy. Zadania psychologii pracy. Czynniki psychologiczne w procesie pracy. Energetyczny i subiektywny wymiar pracy człowieka. Stresory w miejscu pracy.
14. Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle metalurgicznym (np. huty żelaza ) w oparciu o ogólne przepisy BHP oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki.

Seminar classes:

1. Ergonomia na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Czynniki uciążliwe występujące podczas pracy z komputerem. Organizacja stanowiska pracy oraz pomiary (odległości, rozmieszczenie, wysokości pulpitu i siedziska). Profilaktyka, środki zabezpieczające przy pracy na stanowiskach komputerowych.
2. Czynniki uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne występujące w środowisku pracy. Ogólna klasyfikacja, charakterystyka, ocena i działania profilaktyczne.
3. Mechaniczne (urazowe) i fizyczne czynniki środowiska pracy . Hałas – rodzaje, zabezpieczenia przed hałasem. Ćwiczenia natężenia dźwięku przy pomocy dostępnych urządzeń.
4. Wibracje. Rodzaje, narażenia, środki profilaktyczne przed szkodliwym działaniem drgań.
5. Zapylenie ( NDN). Rodzaje pyłów. Szkodliwość np. azbest, szkło, krzemionka. Metody zwalczania pyłów przemysłowych.
6. Promieniowanie elektromagnetyczne. Promieniowanie optyczne, VIS. UV, IR. Promieniowanie optyczne – zjawisko olśnienia, tętnienia, pojęcie efektu stroboskopowego. Niemedyczne badanie ostrości wzroku. Zjawisko widzenia barw. Metody działań zabezpieczających przed szkodliwym wpływem promieniowania.
7. Promieniowanie laserowe – rodzaje i klasy urządzeń, zagrożenia.
8. Promieniowanie jonizujące – biologiczne oddziaływanie na organizm człowieka. Zagrożenia. Skutki stochastyczne i nie stochastyczne działania promieniowania jonizującego. Wielkości i jednostki w ochronie radiologicznej. Dozymetria.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in seminar classes 14 h
Preparation for classes 8 h
Examination or Final test 3 h
Realization of independently performed tasks 11 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

wynik testu zaliczeniowego

Prerequisites and additional requirements:

• obowiązkowy udział w szkoleniu wstępnym wymaganym dla każdego studenta rozpoczynającego naukę w AGH ( w ramach wykładów na początku semestru I)
• obowiązkowy udział w ćwiczeniach z aktywnością studenta na zajęciach. Dopuszcza się 1 nieobecność na ćwiczeniach. Sposób odrabiania przekaże prowadzący zajęcia. 4 nieobecności na ćwiczeniach- brak zaliczenia
• udział w wykładach
Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. Kodeks Pracy – ustawa z dn.02.04.1997 z późn. zmianami
2. Rozporządzenie MPiPS z dn.26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP z późn. zmianami
3. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dn.24.08.1991 z późn. zmianami
4. Rączkowski B.- BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk 2004
5. Nauka o pracy – Bezpieczeństwo, higiena i ergonomia. CIOP, W-wa 2000
6. Myrcha K.,Wróbel J. ,Gierasimiuk J. ,- Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy, CIOP ,W-wa 2000
7. Nawara L.- Materiały do nauczania ergonomii i ochrony pracy. Skrypt AGH, Kraków 1986
8. Koradecka D.-Bezpieczeństwo pracy i ergonomia t.1-6.,CIOP W-wa 1997
9. Grzeszyk M.R.- Organizacja pracy z komputerem. W-wa 1974
10. Zarządzanie Bezpieczeństwem i higieną pracy t.1-6 .Praca zbiorowa p. red. A. Tabora i A. Pieczonki. Podręcznik dla studentów szkół wyższych i słuchaczy studiów podyplomowych.
Politechnika Krakowska CSiOSJ Kraków 2003
11. Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych. Dz.U. 02.142.1187
12. Jankowska E. ,Więcek E. –Pyły. Nauka o pracy, bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Wyd. CIOP W-wa 2000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None