Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Physics II
Course of study:
2017/2018
Code:
MIC-1-202-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Heat Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Chwiej Joanna (joanna.chwiej@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Fizyka II

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi realizować projekty/zadania zespołowe, współpracować w grupie realizując swoją część zadania. IC1A_K04 Involvement in teamwork,
Execution of laboratory classes,
Report,
Activity during classes
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki. IC1A_K01 Completion of laboratory classes,
Activity during classes,
Examination,
Test
Skills
M_U002 Student potrafi wykonać pomiary wielkości fizycznych w wybranych eksperymentach oraz przeprowadzić analizę i interpretację uzyskanych danych bazując na wiedzy uzyskanej w trakcie innych form zajęć z fizyki. IC1A_U02, IC1A_U03, IC1A_U01 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych. IC1A_W02, IC1A_W01 Completion of laboratory classes,
Activity during classes,
Examination,
Test
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu elektromagnetyzmu i optyki, wybranych zagadnień fizyki współczesnej i jądrowej oraz zastosowań fizyki w technice. IC1A_W02, IC1A_W01 Completion of laboratory classes,
Test,
Examination,
Activity during classes
M_W003 Student ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania. IC1A_W04, IC1A_W02, IC1A_W01 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi realizować projekty/zadania zespołowe, współpracować w grupie realizując swoją część zadania. - - + - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki. + + + - - - - - - - -
Skills
M_U002 Student potrafi wykonać pomiary wielkości fizycznych w wybranych eksperymentach oraz przeprowadzić analizę i interpretację uzyskanych danych bazując na wiedzy uzyskanej w trakcie innych form zajęć z fizyki. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych. + + + - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu elektromagnetyzmu i optyki, wybranych zagadnień fizyki współczesnej i jądrowej oraz zastosowań fizyki w technice. + + + - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania. - - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Elektrostatyka (ładunek – kwantyzacja i zachowanie, prawo Coulomba, zasada superpozycji, prawo Gaussa, wielkości opisujące pole elektrostatyczne i zależności miedzy nimi, dipol elektryczny)

2. Kondensatory i dielektryki (pojemność elektryczna, kondensator płaski, cylindryczny i sferyczny, połączenie szeregowe i równoległe kondensatorów, kondensator z dielektrykiem, wektory elektryczne)

3. Prąd elektryczny (natężenie prądu, prawo Ohma, praca i moc prądu elektrycznego, siła elektromotoryczna, prawa Kirchhoffa, szeregowe i równoległe łączenie oporników, obwód RC, zjawisko Seebecka i odwrotne Peltiera)

4. Magnetyzm cz. 1 (wektor indukcji magnetycznej, linie sił pola magnetycznego, siła Lorentza, spektrometr masowy, cyklotron, przewodnik z prądem w polu magnetycznym, dipol magnetyczny, efekt Halla)

5. Magnetyzm cz. 2 (prawo Ampere’a, prawo Biota-Savarta, wektor indukcji magnetycznej od przewodnika liniowego, kołowego i cewki, oddziaływanie dwóch przewodników z prądem)

6. Magnetyzm cz. 3 (prawo indukcji Faradaya, reguła Lentza, transformator, indukcyjność własna i wzajemna, energia pola magnetycznego, obwód LC i szeregowy RLC, rezonans, moc prądu zmiennego)

7. Magnetyzm cz.4 (własności magnetyczne materii, równania Maxwella, równanie fali elektromagnetycznej, widmo fal elektromagnetycznych, transport energii przez fale E-M, wektor Poyntinga)

8. Optyka geometryczna (zjawisko odbicia, załamania, całkowite wewnętrzne odbicie, światłowody, dyspersja, zasada Fermata, konstrukcja obrazów dla zwierciadeł i soczewek, podstawowe przyrządy optyczne, równanie zwierciadła i soczewki, wady soczewek, zmysł wzroku)

9. Optyka falowa (interferencja światła, doświadczenie Younga, spójność, dyfrakcja na pojedynczej szczelinie, zasada Huygensa, siatki dyfrakcyjne, widmo dyfrakcyjne, dyfrakcja promieni X na kryształach, prawo Bragga, polaryzacja światła i prawo Malusa, dwójłomność)

10. Kwantowa natura światła (promieniowanie cieplne, ciało doskonale czarne, rozkład Plancka, prawa Stephana-Boltzmanna i przesunięć Wiena, prawo Plancka, kwantowanie energii, model atomu Bohra, fotony, efekty fotoelektryczny, Comptona, tworzenia par, generacja promieniowania hamowania i synchrotronowego, lampa rentgenowska)

11. Elementy fizyki jądrowej (budowa jądra atomowego, energia wiązania i defekt masy, rozpad alfa, beta, gamma, promieniotwórczość sztuczna i naturalna, oddziaływanie promieniowania z materią, reakcja rozszczepienia jądra, energetyka jądrowa)

Auditorium classes:

Rozwiązywanie zadań z zakresu:
1. Elektrostatyka
2. Kondensatory i dielektryki
3. Magnetyzm
4. Optyka geometryczna i falowa

Laboratory classes:

Ćwiczenia laboratoryjne realizowane zgodnie z harmonogramem dostępnym w studenckiej pracowni fizycznej WFiIS.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 50 h
Realization of independently performed tasks 22 h
Examination or Final test 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 16 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń rachunkowych z fizyki jest uzyskanie ponad połowy sumy punktów z: kolokwiów, odpowiedzi ustnych oraz aktywności na zajęciach. W przypadku braku zaliczenia w terminie podstawowym student będzie mógł przystąpić do dwóch kolokwiów poprawkowych.

Wykład kończy się egzaminem w formie pisemnej, do którego mogą przystąpić osoby, które otrzymały zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych oraz audytoryjnych. W przypadku niezaliczenia egzaminu w terminie podstawowym, studenci mogą przystąpić do dwóch terminów poprawkowych.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona pozytywnych ocen z egzaminu (E), ćwiczeń laboratoryjnych (L) i audytoryjnych (A):

OK = 0.8*E + 0.2*L + 0.2*A

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza i umiejętności w zakresie fizyki realizowanej w ramach modułu Fizyka I.

Recommended literature and teaching resources:

1.Z. Kąkol „Fizyka” – wykłady z fizyki,
2.J. Orear, “Fizyka”, tom 1 i 2, WNT Warszawa.
3.R. Resnick, D. Halliday, “Fizyka”, tom 1 i 2, WNT Warszawa,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

Student musi odbyć wszystkie ćwiczenia przewidziane w planie zajęć laboratoryjnych. Uzupełnianie braków, powstałych na skutek usprawiedliwionej nieobecności, odbywa się w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia, jednak nie później niż ostatniego dnia zajęć w danym semestrze.
Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych.

Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach audytoryjnych wymaga od studenta samodzielnego opanowania omawianego na tych zajęciach materiału. Usprawiedliwiona nieobecność na więcej niż dwóch zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania omawianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie pisemnej w wyznaczonym przez prowadzącego terminie lecz nie później niż w ostatnim tygodniu trwania zajęć.
Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 2 zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości wyrównania zaległości, co skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń rachunkowych.