Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fundamentals of material science
Course of study:
2017/2018
Code:
MIC-1-204-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Heat Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Dymek Stanisław (dymek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kalemba-Rec Izabela (kalemba@agh.edu.pl)
WRóbel Mirosław (mwrobel@agh.edu.pl)
dr inż. Cieniek Łukasz (lukasz.cieniek@agh.edu.pl)
dr inż. Rozmus-Górnikowska Magdalena (rozmus@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące nauki o materiałach w sposób powszechnie zrozumiały IC1A_K07 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Posiada umiejętność oceny przydatności materiałów inżynierskich do konkretnych zastosowań IC1A_U12, IC1A_U08 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_U002 Rozumie zależność pomiędzy składem chemicznym, procesem wytwarzania (przetwarzania) materiałów, ich strukturą i wynikającymi z niej własnościami IC1A_U02, IC1A_U12, IC1A_U08 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Dysponuje podstawową, usystematyzowaną wiedzą z zakresu materiałów metalicznych, ceramicznych i polimerowych IC1A_W13 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_W002 Posiada podstawowe wiadomości z zakresu wytwarzania i kształtowania materiałów inżynierskich IC1A_W13 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_W003 Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach nauki o materiałach IC1A_W13 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_W004 Ma podstawową wiedzę o mechanizmach umacniania materiałów IC1A_W13 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące nauki o materiałach w sposób powszechnie zrozumiały + - + - - + - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność oceny przydatności materiałów inżynierskich do konkretnych zastosowań - - + - - + - - - - -
M_U002 Rozumie zależność pomiędzy składem chemicznym, procesem wytwarzania (przetwarzania) materiałów, ich strukturą i wynikającymi z niej własnościami - - + - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Dysponuje podstawową, usystematyzowaną wiedzą z zakresu materiałów metalicznych, ceramicznych i polimerowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada podstawowe wiadomości z zakresu wytwarzania i kształtowania materiałów inżynierskich + - - - - - - - - - -
M_W003 Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach nauki o materiałach + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma podstawową wiedzę o mechanizmach umacniania materiałów + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Wprowadzenie do nauki o materiałach, klasyfikacja materiałów i procesów technologicznych;
2. Podstawowe własności materiałów,
3. Struktura krystaliczna i amorficzna materiałów,
4. Defekty struktury krystalicznej,
5. Odkształcenie plastyczne metali, zdrowienie i rekrystalizacja
6. Mechanizmy umocnienia metali, podstawowe własności mechaniczne materiałów
7. Procesy odlewania metali; mikrostruktura po odlewaniu
8. Przemiany fazowe w stopach metali
9. Kształtowanie mikrostruktury stopów – obróbka cieplna i cieplno plastyczna
10.Niszczenie materiałów – pękanie, zmęczenie, pełzanie
11. Metaliczne materiały konstrukcyjne: stopy żelaza
12. Metaliczne materiały konstrukcyjne: wybrane metale nieżelazne
13.Tworzywa ceramiczne i szkła nieorganiczne,
14. Polimery: charakterystyka i zastosowania,
15. Kompozyty: charakterystyka i zastosowania,

Laboratory classes:

1.Odkształcenie i rekrystalizacja metali
2.Obróbka cieplna stali i badanie mikrostruktur stali obrobionych cieplnie
3.Analiza termiczna stopów
4.Umocnienie wydzieleniowe stopów aluminium
5.Badanie mikroskopowe – podstawy metalografii

Seminar classes:

1. Oznaczanie tworzyw metalicznych wg norm europejskich (stale, stopy aluminium),
2. Metody kształtowania mikrostruktury w stalach i jej wykorzystanie dla uzyskania odpowiednich właściwości – stale konstrukcyjne, maszynowe i narzędziowe;
3. Nowoczesne stopy aluminium – przerabialne plastycznie i odlewnicze; stopy metali lekkich (magnezu, tytanu, fazy międzymetaliczne)
4. Nowoczesne materiały stosowane w elektrotechnice i elektronice; wytwarzanie i zastosowanie twardych i miękkich materiałów magnetycznych w technice;
5. Materiały do pracy w podwyższonej temperaturze; krzywa pełzania, mechanizmy pełzania, umocnienie nadstopów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 14 h
Participation in laboratory classes 14 h
Realization of independently performed tasks 26 h
Preparation for classes 24 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Contact hours 6 h
Examination or Final test 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona ocen z ćwiczeń laboratoryjnych (0,75) i audytoryjnych (0,25)

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. M. Blicharski – Wstęp do inżynierii materiałowej, wyd. WNT 2003
2. M.F. Ashby, D.R.H. Jones – Materiały inżynierskie 1 i 2, wyd. WNT1996
3. M.F. Ashby, H. Shercliff, D. Cebon, “Inzynieria Materiałowa” t. 1 i 2

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None