Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Inżynieria powierzchni w energetyce
Course of study:
2017/2018
Code:
MIC-1-411-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Heat Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Radziszewska Agnieszka (radzisze@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową IC1A_K04 Activity during classes
Skills
M_U001 wykorzystuje prawa i metody eksperymentalne fizyki i chemii w analizie przebiegu różnych procesów IC1A_U02 Oral answer
M_U002 Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi wykorzystywanych do badania materiałów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia IC1A_U12 Oral answer
M_U003 Zna podstawy procesów modyfikacji powierzchni materiałów IC1A_U11, IC1A_U12 Oral answer
Knowledge
M_W001 Posiada podstawowe wiadomości z zakresu inżynierii powierzchni - zna podstawy procesów wytwarzania warstw wierzchnich i powłok IC1A_W18 Examination,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 wykorzystuje prawa i metody eksperymentalne fizyki i chemii w analizie przebiegu różnych procesów - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi wykorzystywanych do badania materiałów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia - - + - - - - - - - -
M_U003 Zna podstawy procesów modyfikacji powierzchni materiałów - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawowe wiadomości z zakresu inżynierii powierzchni - zna podstawy procesów wytwarzania warstw wierzchnich i powłok + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podstawowe wiadomości na temat inżynierii powierzchni materiałów stosowanych w energetyce.
2. Fizykochemia powierzchni.
3. Podstawy zarodkowania, tworzenia cienkich warstw i powłok (z fazy gazowej, ciekłej i stałej).
4. Czynniki wpływające na adhezję powłok oraz metody ich pomiaru.
5. Zagadnienia dotyczące modyfikacji powierzchni i doboru technologii (techniki jarzeniowe, natryskiwania cieplnego) do zastosowań w różnych dziedzinach przemysłu.
6. Podstawy wzrostu warstw cienkowarstwowych oraz powłok technikami chemicznego i fizycznego osadzania z fazy gazowej, implantacji jonów (m. in.: do wytwarzania materiałów o zwiększonej trwałości termoodporności).
7. Podstawy osadzania warstw i powłok metodami chemicznymi i elektrochemicznymi.
8. Wytwarzanie ochronnych powłok malarskich, z tworzyw sztucznych, konwersyjnych.
9. Kształtowanie powłok wielowarstwowych, gradientowych stosowanych, jako bariery cieplne i dyfuzyjne.
10. Kształtowanie powierzchni materiałów obrabianych cieplnie i metodami cieplno-chemicznymi. Wybrane metody badań cienkich warstw i powłok.

Laboratory classes:

1. Badania właściwości i struktury wytwarzanych elektrochemicznie powłok
2. Obróbka cieplno-chemiczna materiałów w atmosferach gazowych
3. Badanie własności mechanicznych cienkich warstw i powłok mających zastosowanie w energetyce
4. Otrzymywanie cienkich warstw metodą fizycznego osadzania z fazy gazowej
5. Warstwy wytwarzane metodami chemicznymi do zastosowań w przemyśle energetycznym
6. Analiza chemiczna materiałów stosowanych w energetyce metodą spektroskopii fotoelektronów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Realization of independently performed tasks 24 h
Preparation for classes 25 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocena z egzaminu i zajęć laboratoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. Burakowski T., Roliński E., Wierzchoń T.: Inżynieria powierzchni, Wyd. Pol. Warszawskiej, W-wa, 1992.
2. Burakowski T. i Wierzchoń T.: Inżynieria powierzchni metali, WNT W-wa, 1995.
3. Przybyłowicz K.: Metaloznawstwo, Skrypt AGH, 1979 i kolejne wydania.
4. Młynarczyk A., Jakubowski J.: Obróbka powierzchniowa i powłoki ochronne, WPP, Poznań 1998.
5. Pr. zbior. pod red. M. Kamińskiego: Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii powierzchni, O. Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa 1996.
6. Hryniewicz T.: Ćwiczenia laboratoryjne z technologii powierzchni i powłok, Wyd. Ucz. Pol. Koszalińskiej, Koszalin 2001
7. Michalski A. J.: Fizykochemiczne podstawy otrzymywania powłok z fazy gazowej, O. Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa 2000.
8. Advanced surface coatings : a handbook of surface engineering / ed. by D. S. Rickerby and A. Matthews. wyd. Glasgow : Blackie ; New York : Chapman and Hall, 1991.
9. Handbook of deposition technologies for films and coatings : science, technology and applications / ed. by Rointan F. Bunshah., wyd. Westwood : Noyes Publ., 1994.
10. Bieżąca literatura nt. inżynierii powierzchni zamieszczana w czasopismach naukowych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None