Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Historia techniki i kultury materialnej
Course of study:
2017/2018
Code:
MIC-1-414-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Heat Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bunsch Adam (abunsch@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Bunsch Adam (abunsch@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętności z zakresu sposobu opracowywania zapisów obserwacji i pozyskanej wiedzy oraz potrafi samodzielnie wykonać dokumentację fotograficzną obserwowanych obiektów i ją udostępnić. Student potrafi pracować w zespole, przygotowywać grupowe opracowanie (prezentację), dzielić się zadaniami, organizować pracę i ja publicznie prezentować. IC1A_K03, IC1A_K02, IC1A_K04, IC1A_K07 Presentation
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać wiedzę i informacje o otaczających go obiektach kultury materialnej i technicznej oraz je przekazywać w sposób jasny i zrozumiały. Student potrafi wykorzystać techniki informatyczne do pozyskania wiedzy na temat historii techniki, odkryć naukowych i wynalazków oraz do jej zaprezentowania. IC1A_U13, IC1A_U11 Presentation
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii rozwoju cywilizacji oraz historii rozwoju techniki. Student zna historyczne i współczesne trendy rozwoju techniki i kultury materialnej społeczeństw. IC1A_W17 Activity during classes
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie historii rozwoju techniki i nauk ścisłych oraz poznał postacie które swoimi wynalazkami i odkryciami dały podstawy współczesnej cywilizacji technicznej. IC1A_W01 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętności z zakresu sposobu opracowywania zapisów obserwacji i pozyskanej wiedzy oraz potrafi samodzielnie wykonać dokumentację fotograficzną obserwowanych obiektów i ją udostępnić. Student potrafi pracować w zespole, przygotowywać grupowe opracowanie (prezentację), dzielić się zadaniami, organizować pracę i ja publicznie prezentować. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać wiedzę i informacje o otaczających go obiektach kultury materialnej i technicznej oraz je przekazywać w sposób jasny i zrozumiały. Student potrafi wykorzystać techniki informatyczne do pozyskania wiedzy na temat historii techniki, odkryć naukowych i wynalazków oraz do jej zaprezentowania. + - - - - - - + - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii rozwoju cywilizacji oraz historii rozwoju techniki. Student zna historyczne i współczesne trendy rozwoju techniki i kultury materialnej społeczeństw. + - - - - - - + - - -
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie historii rozwoju techniki i nauk ścisłych oraz poznał postacie które swoimi wynalazkami i odkryciami dały podstawy współczesnej cywilizacji technicznej. + - - - - - - + - - -
Module content
Lectures:
  1. Wykłady – Historia cywilizacji, historia rozwoju techniki, wybitni odkrywcy, wynalazcy i naukowcy.

    Wykład jest przeznaczony dla studentów kierunku Edukacja Techniczna i Informatyczna na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. W ramach wykładu zostanie przedstawiona historia rozwoju techniki i kultury materialnej ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia rozwoju cywilizacji wynikającego z pozyskiwania, wytwarzania nowych materiałów i ich wykorzystywania w produkcji wyrobów. Wykład przedstawia uzależnienie rozwoju cywilizacji od dostępności i umiejętności wytwarzania przez człowieka różnych materiałów. W ramach wykładu studenci poznają historię rozwoju techniki ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju inżynierii materiałowej i informatyki. Zostanie omówiona historia rozwoju techniki na ziemiach polskich oraz również historia edukacji technicznej w Polsce. Przedstawione zostaną wybitne postacie z historii cywilizacji których odkrycia przyczyniły się do rozwoju techniki oraz postacie Polaków którzy taka rolę odegrali w Polsce i na Świecie. Elementem wykładu będzie przedstawienie historii Akademii Górniczo-Hutniczej oraz postaci patrona Uczelni Stanisława Staszica. Jako przykłady będą przedstawione historie postępu technicznego w kilku dziedzinach (budowa okrętów, konstrukcje silników, astronautyka) oraz historia rozwoju metod badania materiałów. Omówiony zostanie również wpływ nowoczesnych technologii na współczesne społeczeństwa.

  2. Opracowanie sprawozdań i prac na zadane tematy.

    Oczekuje się od studentów wykonania indywidualnych oraz grupowych prac (sprawozdań) z tych zajęć terenowych lub wizyt w Muzeach albo na zadane tematy związane z dokumentowaniem historii nauki i techniki oraz wyrobami kultury materialnej. Wybrane prace będą przez studentów prezentowane.

Fieldwork classes:
Wizyty w Muzeach, zajęcia terenowe

Planowane są wizyty w Ogrodzie doświadczeń im. Stanisława Lema, w Muzeum Historii AGH, w Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Studenci w ramach zajęć będą poznawać historię AGH poprzez tematyczne wędrówki po campusie Uczelni i ich dokumentowanie (tablice pamiątkowe, obiekty techniczne itd) oraz poszukiwania zabytków kultury materialnej w swoim otoczeniu (w Krakowie i/lub rodzinnej miejscowości).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Participation in fieldworks 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 12 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa będzie zależeć od:
- obecności na wykładach
- aktywności na wykładach
- uczestnictwa w wycieczce grupowej do Ogrodu doświadczeń
- jakości wykonania prac (sprawozdań) indywidualnych
- jakości wykonania prac (sprawozdań) grupowych
- obecności na zajęciach w Muzeach oraz w Ogrodzie doświadczeń
80% frekwencja wykładowa + zaliczenie obu prac + obecnośc na zajęciach w Muzeum i na wycieczce grupowej jest podstawą otrzymania oceny bardzo dobrej (5.0).
50% frekwencja wykładowa + zaliczenie jednej pracy + obecność co najmniej w jednym Muzeum stanowi minimu do uzyskania oceny dostatecznej (3.0).
Pośrednie wyniki będą postawą do wystawienia proporcjonalnie ocen z przedziału od 3.5 do 4.5

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. Historia techniki człowiek tworzy świat – Wydawnictwo: Bellona Dom Wydawniczy, 2000
2. Baturo W., Technika. Spojrzenie na dzieje cywilizacji, Warszawa, PWN, 2003
3. Internet – Wikipedia (wersja polska i angielska)
i inne pozycje literaturowe na temat historii techniki i/lub jej poszczególnych dziedzin

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None