Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Methods of research materials
Course of study:
2017/2018
Code:
MIC-1-509-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Heat Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kopia Agnieszka (kopia@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Dziurka Rafał (dziurka@agh.edu.pl)
dr hab. Magdziarz Aneta (amagdzia@agh.edu.pl)
WRóbel Mirosław (mwrobel@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kopia Agnieszka (kopia@agh.edu.pl)
mgr Góra Marta (mgora@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Radziszewska Agnieszka (radzisze@agh.edu.pl)
Gut Stanisław (gut@agh.edu.pl)
Michta Grzegorz (gmichta@agh.edu.pl)
Żurek Zbigniew (zzurek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy IC1A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Posiada umiejętność prowadzenia badań umożliwiających charakterystykę materiałów IC1A_W04 Test
M_U002 potrafi korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych, w tym norm i regulacji prawnych IC1A_U11 Test,
Report
M_U003 Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi przyrządami do wyznaczania własności materiałów IC1A_U18 Test,
Report
Knowledge
M_W001 zna podstawowe operacje i procesy realizowane w praktyce laboratoryjnej IC1A_W04 Test
M_W002 Zna metodologię i instrumentarium podstawowych analitycznych metod chemicznych i spektralnych stosowanych w badaniach materiałów IC1A_W18 Test
M_W003 Zna podstawowe operacje i procesy realizowane w praktyce badawczej IC1A_W04, IC1A_W18 Activity during classes,
Examination,
Test,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność prowadzenia badań umożliwiających charakterystykę materiałów - + + - - - - - - - -
M_U002 potrafi korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych, w tym norm i regulacji prawnych - + + - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi przyrządami do wyznaczania własności materiałów - + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe operacje i procesy realizowane w praktyce laboratoryjnej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna metodologię i instrumentarium podstawowych analitycznych metod chemicznych i spektralnych stosowanych w badaniach materiałów + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe operacje i procesy realizowane w praktyce badawczej - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wykład

Na wykładach przedstawione zostaną podstawowe metody i techniki badawcze stosowane współcześnie do charakterystyki struktury w skali makro, mikro i w skali sieci krystalicznej, analizy składu chemicznego średniego i w mikroobszarze, analizy składu fazowego, badań własności mechanicznych. Omówione będą urządzenia stosowane w poszczególnych metodach i ich możliwości badawcze. Wykłady obejmować będą:
1. Wykład wprowadzający (podstawowe pojęcia, klasyfikacja metod badawczych, kryteria doboru, błędy metod).
2. Preparatyka.
3. Badania makroskopowe.
4. Defektoskopia.
5. Analiza termiczna i dylatometryczna.
6. Mikroskopia optyczna z elementami stereologii i analizy obrazu.
7. Mikroskopia skaningowa.
8. Chemiczna analiza spektralna i mikroanaliza rentgenowska.
9. Transmisyjna mikroskopia elektronowa.
10. Dyfrakcyjne metody rentgenowskie.
11. Badania własności mechanicznych

Auditorium classes:
Ćwiczenia autytoryjne z Metod Badań Materiałów

Na ćwiczeniach audytoryjnych studenci zapoznają się z wybranymi metodami badawczymi oraz dokonają obliczeń na podstawie dostarczonych wyników badań. W ramach ćwiczeń realizowane będą następujące tematy:
1. analizy termiczne,
2. dylatometria,
3. orientowanie monokryształów i badania tekstury,
4. mikroanaliza rentgenowska,
5. charakterystyki mechaniczne metali,
6. schematy badawcze.

Laboratory classes:
Ćwiczenia laboratoryjne

Na ćwiczeniach laboratoryjnych nastąpi praktyczne zapoznanie studentów z preparatyką próbek oraz budową i działaniem podstawowych urządzeń badawczych. Z przeprowadzonych obserwacji lub pomiarów i studenci wykonają sprawozdania. Realizowane będą następujące zagadnienia:
1. makroskopowe badania struktury pierwotnej stopów metali,
2. preparatyka i mikroskopia optyczna z elementami, metalografii ilościowej
3. dyfrakcyjna rentgenowska analiza fazowa,
4. statyczna próba rozciągania,
5. mikroskopia skaningowa w badaniach powierzchniowych i fraktograficznych,
6. badania mikrostruktury i defektów sieci krystalicznej w transmisyjnej mikroskopii elektronowej,
7. defektoskopia.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Participation in laboratory classes 14 h
Preparation for classes 33 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Contact hours 15 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z ocen cząstkowych z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych (z wagą 0,8) i aktywności na wykładach (z wagą 0,2)

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. Przybyłowicz K., Jasieńska S.: Nowoczesne metody badawcze w metalurgii i metaloznawstwie, AGH, Kraków, 1972
2. Przybyłowicz K.: Metody badań materiałów, Politechnika Św., Kielce, 1999
3. J. Pacyna: Metaloznawstwo-Wybrane zagadnienia. Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None