Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Inżynieria Spajania
Course of study:
2017/2018
Code:
MIC-1-511-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Heat Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Tasak Edmund (tasak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi rozróżnić podstawowe technologie spajania i cięcia, umie wskazać ich cechy charakterystyczne, podobieństwa i różnice pomiędzy nimi oraz ich wady i zalety. IC1A_U02, IC1A_U08, IC1A_U03 Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi pracować samodzielnie i w zespole nad problemami z zakresu doboru materiałów dodatkowych do spawania oraz wykonywania połączeń spajanych. Potrafi ocenić poprawność uzyskanych połączeń. IC1A_U02, IC1A_U12, IC1A_U08, IC1A_U03 Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Posiada podstawowe wiadomości pozwalające scharakteryzować pęknięcia powstające w procesie spawania i po zakończeniu spawania. Znając mechanizmy pękania wie jak dobrać technologiczne i materiałowe środki zaradcze gwarantujące wykonanie połączeń spawanych bez pęknięć stosowanych w przemyśle energetycznym. IC1A_W02, IC1A_W03, IC1A_W18 Test
M_W002 Ma podstawową wiedzę pozwalającą zakwalifikować materiały konstrukcyjne do różnych grup charakteryzujących się różną wrażliwością na spajanie i dobrać technologie spawania dla materiałów tej samej grupy oraz materiałów różnorodnych stosowanych w przemyśle energetycznym. Wie jak scharakteryzować zjawiska występujące w czasie spawania i chłodzeniu po spawaniu i tym samym sterować procesami metalurgicznymi gwarantującymi uzyskanie optymalnych właściwości złącza spawanego IC1A_W02, IC1A_W03, IC1A_W18 Test
M_W003 Posiada podstawową wiedzę pozwalającą scharakteryzować rodzaje korozji połączeń spawanych stali nierdzewnych i żaroodpornych i żarowytrzymałych oraz dobrać technologię spawania pozwalającą zminimalizować wrażliwość spoin na korozję występującą w wysokiej temperaturze. IC1A_W02, IC1A_W03, IC1A_W18 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi rozróżnić podstawowe technologie spajania i cięcia, umie wskazać ich cechy charakterystyczne, podobieństwa i różnice pomiędzy nimi oraz ich wady i zalety. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi pracować samodzielnie i w zespole nad problemami z zakresu doboru materiałów dodatkowych do spawania oraz wykonywania połączeń spajanych. Potrafi ocenić poprawność uzyskanych połączeń. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawowe wiadomości pozwalające scharakteryzować pęknięcia powstające w procesie spawania i po zakończeniu spawania. Znając mechanizmy pękania wie jak dobrać technologiczne i materiałowe środki zaradcze gwarantujące wykonanie połączeń spawanych bez pęknięć stosowanych w przemyśle energetycznym. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę pozwalającą zakwalifikować materiały konstrukcyjne do różnych grup charakteryzujących się różną wrażliwością na spajanie i dobrać technologie spawania dla materiałów tej samej grupy oraz materiałów różnorodnych stosowanych w przemyśle energetycznym. Wie jak scharakteryzować zjawiska występujące w czasie spawania i chłodzeniu po spawaniu i tym samym sterować procesami metalurgicznymi gwarantującymi uzyskanie optymalnych właściwości złącza spawanego + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada podstawową wiedzę pozwalającą scharakteryzować rodzaje korozji połączeń spawanych stali nierdzewnych i żaroodpornych i żarowytrzymałych oraz dobrać technologię spawania pozwalającą zminimalizować wrażliwość spoin na korozję występującą w wysokiej temperaturze. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Klasyfikacja procesów spawania stosowanych w praktyce przemysłowej
2. Spawalnicze źródła ciepła
3. Klasyfikacja procesów zgrzewania
4. Klasyfikacja procesów lutowania
5. Klasyfikacja hybrydowych procesów łączenia materiałów konstrukcyjnych dla przemysłu energetycznego
6. Spajanie metali z ceramiką
7. Definicje spawalności i wpływ czynników na spawalność
8. Obliczeniowe sposoby oceny spawalności stali
9. Pękanie połączeń spawanych w materiałach konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle energetycznym
10. Pękanie eksploatacyjne połączeń spawanych. Wpływ warunków eksploatacji i jakości złączy na rozwój pęknięć
11. Problemy spawania stali niestopowych
12. Spawanie stali do pracy w podwyższonej temperaturze i ciśnieniu
13. Spawalność stali nierdzewnych
14. Rodzaje korozji i odporność na korozję połączeń spawanych. Środowisko korozyjne
15. Spawalność materiałów żaroodpornych, żarowytrzymałych i stali platerowanych

Laboratory classes:

1. Technologie cięcia termicznego – przygotowanie brzegów do spawania
2. Technologia spawania łukowego elektrodą otuloną
3. Technologia spawania łukowego elektrodą topliwą drutem litym i proszkowym w osłonie gazów
4. Technologia spawania łukowego elektrodą nietopliwą w osłonie gazów
5. Technologie zgrzewania i lutowania
6. Badania niszczące i nieniszczące połączeń spajanych
7. Badania makroskopowe – ocena jakości złączy spawanych
8. Badania mikroskopowe spoin
9. Analiza spawalności poprzez ocenę niezgodności spawalniczych
10. Analityczne metody oceny spawalności stali

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation for classes 24 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 25 h
Participation in laboratory classes 28 h
Contact hours 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią oceną z ćwiczeń laboratoryjnych i z kolokwium zaliczeniowego.

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. Tasak E. Spawalność stali, Wyd. Fotobit Kraków
2. Tasak E. Metalurgia spawania, Wyd. Jak Kraków
3. Tasak E. Ziewiec A. Spawalność materiałów konstrukcyjnych Wyd. Jak Kraków
4. Butnicki S. Spawalność i kruchość, Wyd. WNT

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None