Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Energetyka jądrowa
Course of study:
2017/2018
Code:
MIC-1-614-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Heat Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. inż. Taczanowski Stefan (staczanowski@gmail.com)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i pogłębiania wiedzy w dziedzinie energetyki jądrowej. IC1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do obliczeń konwersji energii w procesach przemian jądrowych reaktora jądrowego. IC1A_U06, IC1A_U02, IC1A_U03, IC1A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Student rozumie i zna fizyczne podstawy działania reaktorów jądrowych. IC1A_W05, IC1A_W03 Activity during classes,
Test,
Examination
M_W002 Student rozumie i zna podstawy fizyczne reakcji jądrowych oraz ochrony przed promieniowaniem. IC1A_W02, IC1A_W03 Activity during classes,
Test,
Examination
M_W003 Student zna metodykę badań i obliczeń bilansowych procesów cieplnych. Zna także metodykę wyznaczania sprawności cieplnej metodą pośrednią. IC1A_W02, IC1A_W03, IC1A_W01, IC1A_W16 Activity during classes,
Test,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i pogłębiania wiedzy w dziedzinie energetyki jądrowej. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do obliczeń konwersji energii w procesach przemian jądrowych reaktora jądrowego. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozumie i zna fizyczne podstawy działania reaktorów jądrowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie i zna podstawy fizyczne reakcji jądrowych oraz ochrony przed promieniowaniem. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna metodykę badań i obliczeń bilansowych procesów cieplnych. Zna także metodykę wyznaczania sprawności cieplnej metodą pośrednią. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Sytuacja energetyczna świata i Polski. Rola energii jądrowej i jej problemy. Krótkie repetytorium fizyki
jądrowej. Energia wiązania jądra, przemiany jądrowe samorzutne: emisja cząstek a, ß, g i neutronów,
promieniotwórczość. Przekroje czynne reakcji jądrowych. Reakcje neutronów: rozpraszanie –
spowalnianie, wychwyt, produkcja cząstek, rozszczepienie, produkty rozszczepienia, emisja neutronów –
natychmiastowych i opóźnionych. Układy mnożące neutrony, współczynnik mnożenia neutronów,. Stan
krytyczny reaktora, wzór czteroczynnikowy, reaktywność. Współczynniki reaktywności. stabilność
reaktora, sprzężenia zwrotne, kinetyka reaktora, czas życia neutronów, Oddziaływanie promieniowania
jonizującego z materią, dawki, ochrona przed promieniowaniem. Ciepło powyłączeniowe. Cykl paliwowy:
wzbogacanie uranu, zmiany składu paliwa w czasie, wypalanie i powielanie paliwa jądrowego, zatrucie
reaktora, własności, składowanie i przeróbka wypalonego paliwa jądrowego. Bezpieczeństwo reaktorów
– zasady, awarie reaktorów – przykłady. Energetyka jądrowa a środowisko, porównawcza ocena
zagrożeń, społeczna akceptacja. Konkurencyjność energetyki jądrowej, typy reaktorów –
rozpowszechnienie. Energetyka jądrowa przyszłości, układy transmutacji wypalonego paliwa.
Zagadnienia nieproliferacji. Nieelektryczne zastosowania Synteza jądrowa, podstawy, warunki realizacji,
reaktory termojądrowe i hybrydowe synteza – rozszczepienie.

Project classes:

Projekt związany z tematyką wykładów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 28 h
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 24 h
Completion of a project 26 h
Contact hours 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wykład – ocena egzaminu (E), Ćwiczenia audytoryjne – ocena ©
Ocena końcowa (OK.) – średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,5 ·w·E + 0,5·w·C
Gdzie w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. O fizyce i energii jądrowej”, B.Dziunikowski, AGH Ucz. Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2001
2. “Energetyka jądrowa”, Z. Celiński, WNT, 1991

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None