Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Urządzenia do obróbki powierzchniowej
Course of study:
2017/2018
Code:
MIC-1-704-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Heat Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Gut Stanisław (gut@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Gut Stanisław (gut@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kopia Agnieszka (kopia@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Okreslić parametry obróki powierzchniowej - temperara, aktywność atmosfery, ciśnienie. IC1A_U02, IC1A_U03, IC1A_U13, IC1A_U12 Activity during classes,
Examination,
Report,
Execution of exercises
M_U002 Umie dobrać atmosferę do obróbki powierzchniowej materiałów. IC1A_U12 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe urządzenia do obróbki powierzchniowej materiałów. IC1A_W18 Examination,
Test,
Execution of exercises
M_W002 Umie dobrać typ i warunki pracy lasera do wytwarzania warstw powierzchniowych IC1A_W18, IC1A_W02 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Okreslić parametry obróki powierzchniowej - temperara, aktywność atmosfery, ciśnienie. - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie dobrać atmosferę do obróbki powierzchniowej materiałów. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe urządzenia do obróbki powierzchniowej materiałów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Umie dobrać typ i warunki pracy lasera do wytwarzania warstw powierzchniowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Budowa pieców do obróbki powierzchniowej materiałów i wytwarzania powłok metodami PVD CVD. Urządzenia do przygotowania powierzchni wsadu. Rodzaje pomp próżniowych stosowanych w niskiej, średniej i wysokiej próżni. Zasada działania pompy dyfuzyjnej. Budowa, zasada i parametry pracy pompy turbomolekularnej. Typy próżniomierzy. Próżniomierze jonizacyjne: zakres stosowania i zasada działania.
Próżniomierze cieplno- przewodnościowe: zakres stosowania i zasada działania. Zastosowanie pieców próżniowych. Oddziaływanie próżni na materiał. Budowa rusztu fluidyzatorów. Złoże i gaz fluidyzujący, parametry fluidyzacji. Budowa i zasada działania laserów do obróbki cieplnej materiałów, stopowania laserowego i wytwarzania warstw metodą PLD. Rodzaje atmosfer stosowanych w obróbce powierzchniowej. Generatory atmosfer. Metody kontroli potencjału tlenowego, węglowego i azotowego.
Termoelementy termoelektryczne budowa i zasada działania. Cechy materiałów stosowanych na termoelementy. Przykłady termoelementów i ich zakresy pomiarowe. Termometry rezystancyjne budowa i zasada działania. Pirometry budowa i zasada działania.

Laboratory classes:

Pomiary temperatur w urządzeniach do obróbki powierzchniowej. Wyznaczanie potencjału węglowego i tlenowego atmosfer. Technika próżniowa. Laserowe urządzenia do wytwarzania powłok ( zajecia w Centrum Laserowym – Kielce). Urzadzenia do wytwarzania warstw metodami CVD i PVD (zajęcia w Instytucie Technologii i Eksploatacji – Radom).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 19 h
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa = 0,4 x (ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych) + 0,6 x (ocena z egzaminu)

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

Notatki do wykładu i problemy omawiane na ćwiczeniach są udostepniane przez prowadzących przed zajęciami.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Deposition of oxide and intermetallic thin films by pulsed laser (PLD) and electron beam (PED) methods —J. KUSIŃSKI, A. KOPIA, Ł. CIENIEK, S. KĄC, A. RADZISZEWSKA / Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 3, s. 2173–2182
Wear resistant carbon coatings deposited at room temperature by pulsed laser deposition method on 7075 aluminium alloy / Łukasz Kaczmarek, Agnieszka KOPIA, Karol KYZIOŁ, Witold Szymański, Łukasz Kołodziejczyk, Jakub Gawroński, Joanna Kleczewska / Vacuum : Surface Engineering, Surface Instrumentation & Vacuum Technology ; ISSN 0042-207X. — 2013 vol. 97, s. 20–25
Metoda korekcji współczynnika przenoszenia węgla /Stanisław GUT/ Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2011 R. 32, nr 4, s. 429–431
Metody prognozowania rozmieszczeń węgla w warstwach nawęglanych / Stanisław GUT / Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2013 R. 34 nr 5, s. 447–450
Computer programs for simulation of growth multiphase diffusion layers / S. GUT / Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. Diffusion and Defect Monograph Series. — 1999 vols. 294–296 s. 565–568
Kinetyka wzrostu warstw azotowanych na żelazie / Stanisław GUT / Hutnik Wiadomości Hutnicze ISSN 1230-3534. — 2008 R. 75 nr 4 s. 182–186
Programy komputerowe:
http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~gut/carbur.htm
http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~gut/nitr_3.htm
http://www.bpp.agh.edu.pl/
http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None