Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mechanika skał i górotworu
Course of study:
2017/2018
Code:
WIN-2-101-IN-s
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Oil Engineering
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Knez Dariusz (knez@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Knez Dariusz (knez@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł dostarcza wiedzy na temat metod szacowania i pomiarów gradientów ciśnień w wiertnictwie. Student będzie umiał policzyć zmiany naprężeń na ścianie otworu i w strefie przyotworowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student zna i rozumie możliwości ustawicznego kształcenia oraz ma świadomość wpływu procesu wiercenia na środowisko naturalne. Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi praktyczne wykorzystać zależności pomiędzy właściwościami skał. Activity during classes,
Test
M_U002 Student potrafi obliczać naprężenia i gradienty ciśnień w górotworze nienaruszonym. Activity during classes,
Test
M_U003 Student umie zastosować praktycznie wiedzę na temat wpływu procesu wiercenia na naprężenia panujące w strefie przyotworowej. Activity during classes,
Test
M_U004 Student posiada umiejętność dobrania odpowiednich parametrów płuczki wiertniczej tak by spełnione było kryterium stateczności otworu. Activity during classes,
Test
M_U005 Student umie uwzględnić parametry trajektorii osi otworu wiertniczego w obliczeniach z zakresu mechaniki skał i górotworu. Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Student zna podział skał ich właściwości oraz pojęcia stosowane w mechanice skał i górotworu. Test,
Activity during classes
M_W002 Student rozumie związek pomiędzy wynikami pomiarów geofizycznych a obliczaniem stanu naprężeń w praktyce wiertniczej. Activity during classes,
Test
M_W003 Student posiada wiedzę na temat wpływu procesu wiercenia na zmianę stanu naprężeń i zna podstawowe kryteria stateczności otworu wiertniczego. Activity during classes,
Test
M_W004 Student posiada ogólną wiedzę na temat przeprowadzania prób chłonności w otworze wiertniczym. Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student zna i rozumie możliwości ustawicznego kształcenia oraz ma świadomość wpływu procesu wiercenia na środowisko naturalne. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi praktyczne wykorzystać zależności pomiędzy właściwościami skał. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi obliczać naprężenia i gradienty ciśnień w górotworze nienaruszonym. - + - - - - - - - - -
M_U003 Student umie zastosować praktycznie wiedzę na temat wpływu procesu wiercenia na naprężenia panujące w strefie przyotworowej. - + - - - - - - - - -
M_U004 Student posiada umiejętność dobrania odpowiednich parametrów płuczki wiertniczej tak by spełnione było kryterium stateczności otworu. - + - - - - - - - - -
M_U005 Student umie uwzględnić parametry trajektorii osi otworu wiertniczego w obliczeniach z zakresu mechaniki skał i górotworu. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podział skał ich właściwości oraz pojęcia stosowane w mechanice skał i górotworu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie związek pomiędzy wynikami pomiarów geofizycznych a obliczaniem stanu naprężeń w praktyce wiertniczej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę na temat wpływu procesu wiercenia na zmianę stanu naprężeń i zna podstawowe kryteria stateczności otworu wiertniczego. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada ogólną wiedzę na temat przeprowadzania prób chłonności w otworze wiertniczym. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawowe pojęcia i definicje.
Metody określania stanu naprężeń stosowane w praktyce wiertniczej.
Stan naprężeń i odkształceń w strefie przyotworowej.
Próba chłonności w otworze wiertniczym.
Szczelinowanie hydrauliczne.
Kryteria stateczności otworu wiertniczego pionowego i kierunkowego.

Auditorium classes:

Zależności pomiędzy właściwościami skał.
Naprężenia i gradienty ciśnień w górotworze nienaruszonym.
Naprężenia w strefie przyotworowej.
Zastosowanie modeli matematycznych do otworów kierunkowych.
Stateczność otworu wiertniczego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada sumie punktów za aktywność na zajęciach i punktów uzyskanych na kolokwium w 1 terminie. W pozostałych terminach ocena końcowa odpowiada ocenie uzyskanej na kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z geologii, wiertnictwa, matematyki, fizyki i chemii.

Recommended literature and teaching resources:

1. T. Ryncarz „Zarys fizyki górotworu”, Śląskie Wydawnictwo Techniczne, 1993
2. A. Gonet at al. “Projektowanie otworów wiertniczych”, AGH, 1985
3. E. Fjaer at al. “Petroleum Related Rock Mechanics”, Elsevier, 1992

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Behavior of hydraulic fracture propagation in naturally fractured reservoir / Moussa Thiam, Dariusz KNEZ // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2013 vol. 30 no. 1
2. Chosen aspects of drilling services : monograph / ed. Dariusz KNEZ ; Danuta BIELEWICZ, Dariusz KNEZ, Stanisław RYCHLICKI, Stanisław STRYCZEK, Tomasz ŚLIWA. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2014.
3. Influence of drilling direction on wellbore stresses — Wpływ kierunku wiercenia na naprężenia na ścianie otworu wiertniczego / Dariusz KNEZ, Eddie Megao, Janusz Knez, Tomasz ŚLIWA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 4, s. 697–704

Additional information:

W przypadku gdy student nie może otrzymać zaliczenia z powodu nie usprawiedliwionych nieobecności prowadzący może ustalić dodatkową formę zaliczenia przedmiotu.