Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Eksploatacja złóż ropy
Course of study:
2017/2018
Code:
WIN-2-108-IN-s
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Oil Engineering
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Wojnarowski Paweł (wojnar@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Wojnarowski Paweł (wojnar@agh.edu.pl)
mgr inż. Czarnota Robert (czarnota@agh.edu.pl)
mgr inż. Knapik Ewa (eknapik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Świadomość pozatechnicznych skutków działalnośći eksploatacyjnej. IN2A_K03 Activity during classes
Skills
M_U001 Umiejętności z zakresu wyznaczania własności płynó złożowych. IN2A_U02 Project
M_U002 Umiejętności z zakresu wyznaczania parametrów pracy odwiertu naftowego. IN2A_U06 Project
Knowledge
M_W001 Wiedzy z zakresu eksploatacji złóż ropy naftowej - analiz własności fizycznych płynów złożowych. IN2A_W02 Presentation,
Activity during classes
M_W002 Wiedzy z zakresu eksploatacji złóż ropy naftowej - analiz pracy odwieru eksploatacyjnego. IN2A_W03 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Świadomość pozatechnicznych skutków działalnośći eksploatacyjnej. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umiejętności z zakresu wyznaczania własności płynó złożowych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umiejętności z zakresu wyznaczania parametrów pracy odwiertu naftowego. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wiedzy z zakresu eksploatacji złóż ropy naftowej - analiz własności fizycznych płynów złożowych. + + + - - - - - - - -
M_W002 Wiedzy z zakresu eksploatacji złóż ropy naftowej - analiz pracy odwieru eksploatacyjnego. + + + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Własności fizyczne złoża i płynów złożowych oraz ich wpływ na eksploatację.
Metody laboratoryjne i analityczne wyznaczania własnośći płynów złożowych.
Krzywa wydajności odwiertu naftowego – zastosowanie i zaawansowane metody jej wyznaczania.
Wpływ sposobu udostępnienia złoża na eksploatację – odwierty pionowe, horyzontalne i wielodenne.
Określanie parametrów eksploatacyjnych odwiertu w zależności od jego konstukcji.
Eksploatacja złóż ropy w warunkach przepływu jedno i wielofazowego.

Project classes:

Wyznaczanie własnośći fizycznych płnów złożowych.
Wyznaczanie krzywych wydajnośći odwiertu różnymi metodami i dobór metody optymalnej.
Określanie parametrów eksploatacyjnych odwiertów naftowych w zależnośći od ich konstrukcji.

Auditorium classes:
-
Laboratory classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Contact hours 40 h
Completion of a project 25 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z zaliczenia wykonanych projektów i egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Ahmed T., McKinney P. “Advanced Reservoir Engineering”
Boyun G. “Petroleum Production Engineering a Computer Assisted Approach”
Bradley H. “Petroleum Engineering Handbook”
Cholet H. “Well Production – Practical Handbook”
Economides M.J., “Petroleum Production Systems”
Jahn F., Cook M. “Hydrocarbon Exploration and Production”
Liszka K. “Podstaw eksploatacji złóż ropy”

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

- Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
- Ćwiczenia laboratoryjne – w ramach ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć, wymaganych sprawozdań i kolokwiów; w przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie, każdą nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie, albo poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć i zaliczenia tego materiału (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji).
- Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
- Ćwiczenia audytoryjne – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.