Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
aaa
Course of study:
2017/2018
Code:
WIN-2-112-IN-s
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Oil Engineering
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Stopa Jerzy (stopa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. zw. dr hab. inż. Twardowski Kazimierz (twardows@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia w praktycznej działalności aktualnych standardów i zasad metrologii. IN2A_K02 Execution of exercises
Skills
M_U001 Potrafi przygotować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu przy użyciu narzędzi informatycznych. IN2A_U01 Report,
Execution of exercises,
Activity during classes
M_U002 Potrafi poprawnie opracowywać wyniki wykonanych pomiarów, w szczególności okreslać ich niepewności i błedy. IN2A_U03 Report,
Execution of exercises,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą ogólnych podstaw metrologii, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które zaszły po 2000 r. IN2A_W02 Test,
Report,
Activity during classes
M_W002 Zna i rozumie zasady wykonywania pomiarów i opracowywania ich wyników. IN2A_W03 Test,
Report,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia w praktycznej działalności aktualnych standardów i zasad metrologii. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przygotować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu przy użyciu narzędzi informatycznych. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi poprawnie opracowywać wyniki wykonanych pomiarów, w szczególności okreslać ich niepewności i błedy. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą ogólnych podstaw metrologii, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które zaszły po 2000 r. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie zasady wykonywania pomiarów i opracowywania ich wyników. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Ważniejsze terminy metrologiczne dotyczące obserwacji i wyników badań. Zasady pomiarów wielkości mierzalnych. Elementy teorii błędu pomiaru i teorii niepewności pomiaru. Jednostki miar. Międzynarodowy układ jednostek miar SI. Przeliczenia związane z zamianą jednostek miar. Elementarna teoria błędów przypadkowych. Weryfikacja odstających wyników pomiarów. Obliczanie błędów granicznych wyników pomiarów. Obliczanie niepewności pomiarów wielkości prostych i wielkości złożonych. Opracowanie wyników pomiarów wielkości zależnych. Międzynarodowa i krajowa służba miar – organizacja i podstawowe zadania. Zasady procesu normalizacji w Polsce.

Auditorium classes:

Podstawowe pojęcia i definicje metrologiczne. Zasady prezentacji wyników pomiarów wielkości mierzalnych. Przeliczenia związane z zamianą jednostek miar. Zasady przeliczeń i zaokrąglania ich wyników. Weryfikacja odstających wyników pomiarów i sposoby postępowania z nimi.
Obliczanie błędów granicznych wyników pomiarów w przypadku pomiarów bezpośrednich (prostych) i pomiarów pośrednich (złożonych). Obliczanie niepewności wyników pomiarów wielkości prostych, w tym niepewności przypadkowych, systematycznych i całkowitych. Obliczanie niepewności wyników pomiarów pośrednich, w tym niepewności przypadkowych i maksymalnych. Zasady opracowywania wyników pomiarów wielkości zależnych, w szczególności wielkości zależnych liniowo.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Preparation for classes 10 h
Participation in auditorium classes 15 h
Completion of a project 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z oceny z zaliczenia ćwiczeń i wykładu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.

Recommended literature and teaching resources:

1. Twardowski K. (red.), Bednarz S., Rzyczniak M.: Podstawy metrologii w górnictwie nafty i gazu. Uczeln. Wyd. Nauk.-Dyd. AGH, Kraków 2009.
2. Ciepłucha J.: Podstawy metrologii. Wyd. Polit. Łódz., Łódź 2005.
3. Oleś B., Duraj M.(red.): Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki , cz.1. Wyd. Polit. Krak., Kraków 2000.
4. Piotrowski J.: Podstawy miernictwa. Wyd. Nauk.-Techn., Warszawa 2002.
5. Sobczyk M.: Statystyka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1997.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:
  • Warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć i kolokwiów; można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania;
  • Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż na 3 zajęciach ćwiczeniowych wymaga powtarzania całego roku.