Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
WIN-2-201-IN-s
Name:
Budownictwo
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Oil Engineering
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kowalska-Kubsik Iwona (ikk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kowalska-Kubsik Iwona (ikk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość konieczności znajomości zagadnień pranych w działalności inżynierskiej dotyczącej budownictwa IN2A_K04 Examination
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za życie ludzkie w przypadku projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych IN2A_K04, IN2A_K05 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
M_K003 Potrafi współpracować z konstruktorami budowlanymi w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji w budynkach IN2A_K05, IN2A_K06 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Umie ocenić warunki stosowania podstawowych rodzajów elementów konstrukcyjnych budynków IN2A_U07 Examination
M_U002 Umie zinterpretować dokumentację projektową budynków IN2A_U08, IN2A_U09 Test
M_U003 Potrafi wykorzystać projekt budowlany do projektowania instalacji w budynkach IN2A_U16, IN2A_U12 Activity during classes,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania Prawa budowlanego IN2A_W11 Examination
M_W002 Zna podstawowe rozwiązania konstrukcyjne stosowane w budynkach IN2A_W06 Examination
M_W003 Zna elementy konstrukcyjne budynków (fundamenty, ściany, słupy, stropy, schody, dachy i stropodachy) IN2A_W06 Examination
M_W004 Zna specyfikę konstrukcji podstawowych budowli przemysłowych (hale przemysłowe, zasobniki, chłodnie kominowe, kominy) IN2A_W06 Examination
M_W005 Zna elementy składowe projektu budowlanego IN2A_W03 Test
M_W006 Zna zasady sporządzania rysunków architektoniczno-budowlanych IN2A_W03 Test
M_W007 Ma podstawową wiedzę o właściwościach materiałów budowlanych IN2A_W15 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość konieczności znajomości zagadnień pranych w działalności inżynierskiej dotyczącej budownictwa + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za życie ludzkie w przypadku projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych + - - - - - - - - - -
M_K003 Potrafi współpracować z konstruktorami budowlanymi w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji w budynkach - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie ocenić warunki stosowania podstawowych rodzajów elementów konstrukcyjnych budynków + - - - - - - - - - -
M_U002 Umie zinterpretować dokumentację projektową budynków - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykorzystać projekt budowlany do projektowania instalacji w budynkach - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania Prawa budowlanego + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe rozwiązania konstrukcyjne stosowane w budynkach + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna elementy konstrukcyjne budynków (fundamenty, ściany, słupy, stropy, schody, dachy i stropodachy) + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna specyfikę konstrukcji podstawowych budowli przemysłowych (hale przemysłowe, zasobniki, chłodnie kominowe, kominy) + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna elementy składowe projektu budowlanego - + - - - - - - - - -
M_W006 Zna zasady sporządzania rysunków architektoniczno-budowlanych - + - - - - - - - - -
M_W007 Ma podstawową wiedzę o właściwościach materiałów budowlanych - + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

- Wprowadzenie, rys historyczny.
- Elementy prawa budowlanego: akty prawne dotyczące budownictwa, warunki uzyskania uprawnień budowlanych, prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, odpowiedzialność karna i zawodowa w budownictwie.
- Zasady kształtowania, ogólna charakterystyka oraz klasyfikacja obiektów budowlanych wg kryteriów technicznych, ekonomicznych i przeznaczenia użytkowego.
- Ogólne zasady projektowania konstrukcji nośnej budynku Metodą Stanów Granicznych (stan graniczny nośności, stan graniczny użytkowalności).
- Podstawowe elementy konstrukcyjne budynków:
- fundamenty bezpośrednie (ławy fundamentowe pod ściany nośne, stopy fundamentowe, ławy fundamentowe pod szeregi słupów, ruszty fundamentowe, płyty fundamentowe, skrzynie fundamentowe),
- fundamenty pośrednie (pale fundamentowe, studnie fundamentowe, kesony),
- sztuczne wzmacnianie podłoża gruntowego,
- ściany (drewniane, murowane, żelbetowe),
- słupy (żelbetowe, stalowe),
- stropy (drewniane, odcinkowe, Kleina, żelbetowe monolityczne płytowe, żelbetowe monolityczne płytowo-żebrowe, prefabrykowane gęstożebrowe, prefabrykowane wielkoformatowe)
- stropodachy (pełne, wentylowane),
- schody (drewniane, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, stalowe).
- dachy (drewniane tradycyjne, drewniane prefabrykowane, żelbetowe prefabrykowane, stalowe),
- fizyka budowli,
- budownictwo drewniane,
- konstrukcje stalowe,
- konstrukcje żelbetowe.

Auditorium classes:

- Wymagania Prawa Budowlanego dotyczące formy i zakresu projektu budowlanego.
- Zasady sporządzania rysunków architektoniczno-budowlanych według wymagań Polskich Norm (oznaczenia graficzne materiałów budowlanych, oznaczenia ustrojów budowlanych, wymiarowanie na rysunkach).
- Materiały budowlane i ich właściwości fizyko-mechaniczne (drewno, ceramika budowlana, wyroby stalowe, spoiwa, kruszywa, zaprawy, beton, żelbet, strunobeton, kablobeton).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 15 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Preparation for classes 5 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia ważona wyników egzaminu oraz zaliczenia.

Prerequisites and additional requirements:

Student ma podstawowe informacje z mechaniki i wytrzymałości materiałów

Recommended literature and teaching resources:

Literatura do wykładów:
- Budownictwo ogólne, T.3. Elementy budynków, podstawy projektowania, praca zbiorowa pod redakcją L. Lichołaja, Arkady, Warszawa, 2008
- Byrdy Cz., Kram D., Korepta K., Śliwiński M.: Podstawy budownictwa, cz. II, 2001, skrypt PK
- Markiewicz P.: Budownictwo ogólne dla architektów, ARCHI-PLUS, Kraków, 2011
- Markiewicz P.: Prezentacja nowoczesnych technologii budowlanych, ARCHI-PLUS, Kraków, 2002
- Mielczarek Z.: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym, Arkady, 2005
- Moj E., Śliwiński M.: Podstawy budownictwa, cz. I, 1996, skrypt PK
- Sieczkowski J., Nejman T.: Ustroje budowlane, OWPW, Warszawa, 2007
- Ustawa Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r. (z późniejszymi zmianami)

Literatura do ćwiczeń:
- Budownictwo ogólne, T.1. Materiały i wyroby budowlane, praca zbiorowa pod redakcją B. Stefańczyka, Arkady, Warszawa, 2005
- Markiewicz P.: Projekt jednego domu w pięciu technologiach, ARCHI-PLUS, Kraków, 2002
- Misiakiewicz E., Skowroński W.: Rysunek techniczny budowlany, Arkady, Warszawa, 1999
- Schabowicz K., Gorzelańczyk T.: Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego, DWE, Wrocław, 2009
- Szymański E.: Materiały budowlane, WSiP, Warszawa, 2003

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None