Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Dowiercanie i opróbowanie
Course of study:
2017/2018
Code:
WIN-2-202-IN-s
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Oil Engineering
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Stopa Jerzy (stopa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Dubiel Stanisław (dubiel@wnaft.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K006 - ma kompetencje w zakresie oceny oraz rozwiązywania problemów technicznych i technologicznych dotyczących warunków dowiercania i opróbowania złóż węglowodorów. IN2A_K03 Test,
Project
Skills
M_U002 - umie prognozować metodami wiertniczymi występowanie stref o anomalnie wysokim ciśnieniu złożowym w profilu geologicznym otworu wiertniczego; IN2A_U16, IN2A_U06 Test,
Test results
M_U003 - umie kompletować zestawy próbnikowe do testów złożowych. IN2A_U16, IN2A_U21 Test
M_U004 - potrafi ocenić wpływ płuczki wiertniczej na zmiany przepuszczalności skał zbiornikowych w strefie przyotworowej; IN2A_U17, IN2A_U18 Test
M_U005 - umie interpretować wyniki testów złożowych oraz określać parametry złożowe metodą Hornera. IN2A_U06 Test,
Project
Knowledge
M_W001 - ma wiedzę z zakresu doboru warunków technicznych i technologicznych dowiercania i opróbowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, w zależności od stopnia rozpoznania geologicznego; IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W08, IN2A_W07, IN2A_W13 Test,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K006 - ma kompetencje w zakresie oceny oraz rozwiązywania problemów technicznych i technologicznych dotyczących warunków dowiercania i opróbowania złóż węglowodorów. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U002 - umie prognozować metodami wiertniczymi występowanie stref o anomalnie wysokim ciśnieniu złożowym w profilu geologicznym otworu wiertniczego; + - - + - - - - - - -
M_U003 - umie kompletować zestawy próbnikowe do testów złożowych. + - - - - - - - - - -
M_U004 - potrafi ocenić wpływ płuczki wiertniczej na zmiany przepuszczalności skał zbiornikowych w strefie przyotworowej; + - - - - - - - - - -
M_U005 - umie interpretować wyniki testów złożowych oraz określać parametry złożowe metodą Hornera. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 - ma wiedzę z zakresu doboru warunków technicznych i technologicznych dowiercania i opróbowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, w zależności od stopnia rozpoznania geologicznego; + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Sposoby zapobiegania erupcjom gazu ziemnego i ropy naftowej z otworów wiertniczych podczas dowiercania i opróbowania złóż węglowodorów.Wpływ płuczki wiertniczej na przepuszczalność skał zbiornikowych w strefie przyotworowej. Wiertnicze metody prognozowania stref o anomalnie wysokim ciśnieniu złożowym.Wyznaczanie poziomów perspektywicznych do opróbowania rurowymi próbnikami złoża (RPZ). Technika i technologia testów złożowych wykonywanych RPZ. Metody interpretacji wyników opróbowania i określania parametrów złożowych
Project classes:

Prognozowanie występowania w profilu geologicznym otworu wiertniczego stref o anomalnie wysokim ciśnieniu złożowym.
Dobór metody likwidacji erupcji wstępnej w otworach naftowych.
Określanie parametrów złożowych poziomów roponośnych i gazonośnych na podstawie danych z testów złożowych RPZ

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Contact hours 15 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna oceny z testu zaliczeniowego wykładów oraz oceny z projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Student powinien posiadać wiedzę podstawową z wiertnictwa naftowego, geologii naftowej oraz geofizyki wiertniczej.

Recommended literature and teaching resources:

1. Dubiel S., Chrząszcz W., Rzyczniak M.: Problemy dowiercania warstw perspektywicznych w otworach naftowych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2001.

2. Dubiel S., Chrząszcz W., Rzyczniak M. : Problemy opróbowania warstw perspektywicznych rurowymi próbnikami złoża. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH , Kraków 2003.

3. Dubiel S. Zagadnienia opróbowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Skrypty uczelniane AGH Nr 1309. Kraków, 1992.

4. Szostak L. Technologia opróbowania poziomów w głębokich otworach. Wyd. “Śląsk”, 1977.

5. Szostak L. Dowiercanie i udostępnianie złóż ropy i gazu. Wyd. Geologiczne Warszawa 1971.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
- Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
- Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.