Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologia przeróbki ropy
Course of study:
2017/2018
Code:
WIN-2-203-IN-s
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Oil Engineering
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Zagrajczuk Danuta (zagradan@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Zagrajczuk Danuta (zagradan@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość zastosowania produktów naftowych w gospodarce IN2A_W03, IN2A_W07 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi określić własności fizyko chemiczne ropy naftowej IN2A_W03, IN2A_W07 Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 Potrafi zbadać własności fizyko chemiczne wybranych produktów naftowych IN2A_W03, IN2A_W07 Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie znajomości budowy chemicznej ropy naftowej i rodzaju produktów otrzymanych z jej przeróbki IN2A_W03 Test
M_W002 Zna rodzaje klasyfikacji ropy naftowej IN2A_W03, IN2A_W07 Test
M_W003 Posiada podstawowe informacje dotyczące procesów przeróbki węglowodorów IN2A_W03, IN2A_W07 Test
M_W004 Potrafi charakteryzować podstawowe paliwa płynne otrzymane z przeróbki ropy naftowej IN2A_W03, IN2A_W07 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość zastosowania produktów naftowych w gospodarce + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi określić własności fizyko chemiczne ropy naftowej - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zbadać własności fizyko chemiczne wybranych produktów naftowych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie znajomości budowy chemicznej ropy naftowej i rodzaju produktów otrzymanych z jej przeróbki + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna rodzaje klasyfikacji ropy naftowej + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada podstawowe informacje dotyczące procesów przeróbki węglowodorów + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi charakteryzować podstawowe paliwa płynne otrzymane z przeróbki ropy naftowej + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Charakterystyka polskiego przemysłu rafineryjnego.
Skład chemiczny ropy naftowej jako podstawowego surowca w przemyśle.
Klasyfikacje rop naftowych w zależności od składu chemicznego.
Paliwa silnikowe – podstawowe własności fizyko-chemiczne i eksploatacyjne: benzyn, olejów napędowych i olejów opałowych. Rodzaje benzyn i olejów napędowych produkowanych przez polski przemysł rafineryjny.
Biopaliwa i ekologiczne aspekty stosowania paliw silnikowych.
Charakterystyka nieenergetycznych produktów naftowych ; olejów smarowych, smarów plastycznych , asfaltów , parafin i rozpuszczalników. Klasyfikacja tych produktów , podstawowe własności fizyko chemiczne.
Oddziaływanie produktów naftowych na środowisko naturalne wymagania środowiskowe odnośnie jakości produktów .
Procesy rafineryjne, podział, kategorie rafinerii w zależności od stosowanych procesów.
Proces destylacji ropy naftowej, podstawowe parametry i sposoby przeprowadzenia procesu oraz charakterystyka otrzymanych frakcji.
Procesy odparafinowania frakcji naftowych, stosowane metody i ich podstawowe parametry.
Procesy rafinacji frakcji naftowych, stosowane metody i ich podstawowe parametry.
Proces hydrorafinacji, chemizm procesu, podstawowe parametry, stosowane odmiany.
Procesy destrukcyjne w przeróbce ropy (kraking katalityczny i reforming) , podstawy teoretyczne , charakterystyczne reakcje chemiczne i parametry otrzymanych produktów.

Laboratory classes:
Badanie zawartości soli w ropy naftowej. Oznaczenie zawartości siarki w ropie naftowej metodą spalania. Badanie liczby jodowej w biodislu. Oznaczenie wolnych kwasów i zasad w smarach plastycznych. Badanie zawartości węglowodorów w ziemiach odbarwiających. Określenie penetracji asfaltów i smarów plastycznych . Badanie zawartości parafiny w ropie naftowej.: Destylacja frakcjonowana ropy naftowej, otrzymywanie frakcji rozpuszczalników. spalania. Oznaczenie liczby kwasowej w olejach smarowych. Oznaczenie wolnych kwasów i zasad w smarach plastycznych. Oznaczenie temperatury mięknienia smarów plastycznych. Badanie pozostałości po koksowaniu olejów napędowych.
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Contact hours 4 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 4 h
Preparation for classes 10 h
Participation in laboratory classes 30 h
Participation in lectures 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia artmetyczna z ocen uzyskanych przy zaliczeniu zajęć laboratoryjnych oraz wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem studiów
Ćwiczenia laboratoryjne – w ramach ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć, wymaganych sprawozdań i kolokwiów.

Recommended literature and teaching resources:

1.N.I. Czernożukow „ Rafinacja produktów naftowych” WNT, Warszawa 1968
2.I.L. Gurweicz „Własności i przeróbka pierwotna ropy naftowej i gazu” WNT, Warszawa 1975.
3.Cz. Kajdas „ Chemia i fizykochemia ropy naftowej” WNT, Warszawa 1979.
4.Praca zbiorowa pod red. J. Surygały „ Wademecum rafinera” WNT, Warszawa 2006
5.E.W. Smidowicz „ przeróbka destrukcyjna ropy naftowej i gazu” WNT, Warszawa 1970.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

W przypadku nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie. Nieobecność na więcej niż na 3 ćwiczeniach laboratoryjnych wymaga powtarzania całego przedmiotu.