Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Rekonstrukcje odwiertów
Course of study:
2017/2018
Code:
WIN-2-213-IN-s
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Oil Engineering
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ziaja Jan (ziaja@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Ziaja Jan (ziaja@agh.edu.pl)
prof. Vytyaz Oleg (vytyaz@nung.edu.ua)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebe przekazywania społeczeństwu informacji na temat zagrożeń dla środowiska wynikających ze starzenia się odwiertów naftowych. IN2A_K02 Execution of a project
M_K002 Rozumie jak duży wpływ na środowisko naturalne mają prace związane z rekonstrukcją odwiertów. IN2A_K03 Oral answer
Skills
M_U001 Potrafi pracować indywidualnie na termin. IN2A_U02 Execution of a project
M_U002 Student potrafi dobrać ciecz rekonstrukcyjną IN2A_U11 Execution of a project
M_U003 Potrafi pozyskać, analizować i wykorzystać informacje z literatury fachowej oraz danych przemysłowych IN2A_U03, IN2A_U01 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat konstrukcji odwiertów naftowych stosowanych do udostępniania złóż węglowodorów IN2A_W08, IN2A_W05 Oral answer,
Execution of a project
M_W002 Ma uporządkowaną teoretyczną wiedzę na temat maszyn i narzędzi stosowanych do prac rekonstrukcyjnych i ratunkowych IN2A_W09, IN2A_W08 Oral answer,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebe przekazywania społeczeństwu informacji na temat zagrożeń dla środowiska wynikających ze starzenia się odwiertów naftowych. + - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie jak duży wpływ na środowisko naturalne mają prace związane z rekonstrukcją odwiertów. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pracować indywidualnie na termin. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać ciecz rekonstrukcyjną + - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi pozyskać, analizować i wykorzystać informacje z literatury fachowej oraz danych przemysłowych + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat konstrukcji odwiertów naftowych stosowanych do udostępniania złóż węglowodorów + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną teoretyczną wiedzę na temat maszyn i narzędzi stosowanych do prac rekonstrukcyjnych i ratunkowych + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Definicje rekonstrukcji i likwidacji otworu wiertniczego, odwiertu. Metody kontroli stanu technicznego odwiertów. Badania instrumentacyjne w otworze. Kontrola stanu zacementowania otworów wiertniczych. Lokalizacja uszkodzeń odwiertów, przyczyny uszkodzeń. Korozja rur i kamienia cementowego. Urządzenia, narzędzia i technika stosowane przy rekonstrukcji i likwidacji odwiertów. Metody naprawy uszkodzeń rur okładzinowych i wydobywczych. Docementowywanie, likwidacja przecieków. Zadania, funkcje oraz dobór cieczy rekonstrukcyjnych. Pojęcie snubbing, stripping. Powtórne wejścia w złoże (Re-entry).

Project classes:
Wykonanie projektu rekonstrukcji odwiertu
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Completion of a project 20 h
Contact hours 3 h
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 14 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena z projektu 50% plus ocena z kolokwium 50%, wszystkie obecności na zajęciach projektowych +0,5 pkt. dwie nieobecności nieusprawiedliwione lub dwa spóźnienia (- 0,5pkt).; aktywność na zajęciach do +0,5 pkt.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Szostak L. , Chrząszcz W., Wiśniowski R., Ziaja J. : Technologia cementowania. Nafta & Gaz Biznes. Kraków. 1999.
2. Gonet A., Stryczek S., Rzyczniak M. : Projektowanie otworów wiertniczych. Zadania z rozwiązaniami. Skrypty Uczelniane AGH. Nr. 1470. Kraków. 1996.
3. Szostak L. Wiertnictwo, Kraków 1989.
4. Szostak L., Dubiel St., Chrząszcz W. “Awarie i komplikacje wiertnicze” skrypt uczelniany nr 989, Kraków 1985.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Jan ZIAJA, Rafał WIŚNIOWSKI “Analiza przyczyn występowania awarii przy pracach rekonstrukcyjnych z użyciem coiled tubingu” —Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2 s. 807–812..
2. Szostak L., Chrząszcz W., Wiśniowski R., Ziaja J: „Technologia cementowania”, mo-nografia. Nafta & Gaz Biznes 5d/99 wydanie specjalne Kraków 1999 r. – współautor. [udział własny 25%]
3. Stanisław Stryczek, Andrzej Gonet, Jan Małolepszy, Rafał Wiśniowski, Łukasz Kotwica, Albert Złotkowski, Jan ZIAJA “Popioły z fluidalnego spalania węgla brunatnego jako dodatek do zaczynów uszczelniających” Monografia 2013 rok Wydawnictwa AGH- współautor.

Additional information:

Projekt powinien być przygotowany samodzielnie i oddany najlepiej w formie elektronicznie w wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia terminie.
Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.

Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.