Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Inżynieria produkcji
Course of study:
2017/2018
Code:
WIN-2-215-IN-s
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Oil Engineering
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kosowski Piotr (kosowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kosowski Piotr (kosowski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Posiada umiejętność pracy w zespole IN2A_K05, IN2A_K03, IN2A_K06 Project
Skills
M_U001 Posiada umiejętność identyfikacji i opisywania systemów wytwórczych IN2A_U20, IN2A_U16, IN2A_U21 Project
M_U003 Posiada umiejętność wdrażania nowych technik wytwarzania wyrobów i sterowanie systemami wytwórczymi IN2A_U20, IN2A_U21, IN2A_U18 Project
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat wdrażania do produkcji nowych produktów IN2A_W06, IN2A_W14, IN2A_W12, IN2A_W09 Test
M_W002 Posiada wiedze na temat technicznych i organizacyjnych problemów związanych z eksploatacją i modernizacją systemów wytwórczych oraz komputerowego wspomagania tych procesów. IN2A_W15, IN2A_W14, IN2A_W12 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Posiada umiejętność pracy w zespole - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność identyfikacji i opisywania systemów wytwórczych + - - + - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność wdrażania nowych technik wytwarzania wyrobów i sterowanie systemami wytwórczymi + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat wdrażania do produkcji nowych produktów + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedze na temat technicznych i organizacyjnych problemów związanych z eksploatacją i modernizacją systemów wytwórczych oraz komputerowego wspomagania tych procesów. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Inżynieria Produkcji

Wprowadzenie do inżynierii produkcji. Produkcja – podstawowe definicje i klasyfikacje. Łańcuch logistyczny. Przepływ pracy, przepływ produkcji, przepływy materiałów, przepływy energii, kapitału, itp. Koordynacja procesów. Modelowania procesów produkcyjnych System gospodarczy i system produkcyjny. Proces
wytwórczy i jego organizacja. Proces technologiczny i jego struktura.
Rodzaje procesów technologicznych. Projektowanie procesów technologicznych. Organizacyjne przygotowanie produkcji.
Komputerowe wspomaganie procesów projektowo-produkcyjnych.

Project classes:
Inżynieria produkcji

Grupowanie wyrobów i stanowisk wybranymi metodami. Przykłady krótkookresowego planowania produkcji.
Bilansowanie zadań i zasobów. Zagregowany plan produkcji. MRP. Plan dystrybucji

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 54 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in project classes 15 h
Participation in lectures 15 h
Preparation for classes 9 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna oceny uzyskanej z kolokwium zaliczeniowego oraz oceny uzyskanej z projektu. Obie oceny muszą być pozytywne.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją. Systemy produkcyjne. Oficyna Wydawnicza Humanitas. Sosnowiec 2008.
Brzeziński M., (red.) Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2004.
Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. II.
Strategia procesów i systemów produkcyjnych. Warszawa: Agencja Wyd. PLACET. 2000.
Karpiński T.: Inżynieria produkcji. Warszawa: WNT, 2004.
Krawiec F.: Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi. Warszawa: Difin. 2000
Pająk E.: Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. Warszawa: WN PWN.
2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

- Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
- Ćwiczenia laboratoryjne – w ramach ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć, wymaganych sprawozdań i kolokwiów; w przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie, każdą nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie, albo poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć i zaliczenia tego materiału (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji).
- Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
- Ćwiczenia audytoryjne – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.