Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systemy zarządzania jakością
Course of study:
2017/2018
Code:
WIN-2-304-IN-s
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Oil Engineering
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kosowski Piotr (kosowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kosowski Piotr (kosowski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w grupie, wspólnie dokonywacćanaliz i wysuwać wnioski IN2A_K01, IN2A_K05 Project
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektowac system zarządzania jakością IN2A_U20, IN2A_U17, IN2A_U11, IN2A_U21 Project
M_U002 Potrafi określić czynniki wpływające na jakość IN2A_U20, IN2A_U21, IN2A_U18 Project
Knowledge
M_W001 Potrafi analizować wpływ systemu zarządzania na jakość IN2A_W03, IN2A_W13 Test
M_W002 Potrafi stosować metody i techniki zarządzania jakością IN2A_W11, IN2A_W13, IN2A_W14 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w grupie, wspólnie dokonywacćanaliz i wysuwać wnioski - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektowac system zarządzania jakością - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić czynniki wpływające na jakość - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi analizować wpływ systemu zarządzania na jakość + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi stosować metody i techniki zarządzania jakością + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Jakość i jej znaczenie. Ewolucja w podejściu do problematyki jakości. Filozofia i zasady zarządzania jakością
Podstawowe metody i techniki zarządzania jakością
Historia znormalizowanych systemów zarządzania jakością,
normy systemów zarządzania w wybranych branżach, zarządzanie środowiskiem, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy , zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

Project classes:

Analiza przyczynowo-skutkowa, analiza Pareto, opracowanie schematu organizacyjnego organizacji procesowej, opracowanie mapy procesów organizacji wrażającej system zarządzania zgodny z normą ISO 9001:2008, opracowanie kompletnej procedury wskazanego procesu,

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna oceny uzyskanej z kolokwium zaliczeniowego i oceny uzyskanej za projekt. Obie oceny muszą być pozytywne

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Hamrol A., Zarządzanie jakością – z przykładami”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
2. Łuczak J., System zarządzania jakością dostawców w branży motoryzacyjnej – ocena istotności wymagań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008
3. Urbaniak M., Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej, Difin Warszawa 2007
4. Urbaniak M., Zarządzanie jakością – teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2004
5. Sikora T. Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Wyd. Uniw. Ekonom., Kraków 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

- Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
- Ćwiczenia laboratoryjne – w ramach ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć, wymaganych sprawozdań i kolokwiów; w przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie, każdą nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie, albo poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć i zaliczenia tego materiału (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji).
- Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
- Ćwiczenia audytoryjne – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.