Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geodesy
Course of study:
2017/2018
Code:
WIN-2-305-IN-s
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Oil Engineering
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Jaśkowski Wojciech (jaskow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Jaśkowski Wojciech (jaskow@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Lipecki Tomasz (lipecki@agh.edu.pl)
dr inż. Szafarczyk Anna (Anna.Szafarczyk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi współdziałać w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wyniki realizowanej pracy Execution of a project
Skills
M_U001 Potrafi wykonać proste obliczenia geodezyjne oraz dokonać na ich podstawie oceny zależności przestrzennych Test
M_U002 potrafi przygotować i weryfikować podstawowe dane dotyczące prostych zagadnień geodezyjnych dla celów obługi robót wiertniczych i przesyłu wydobytej kopaliny Project
Knowledge
M_W002 Posiada podstawowe wiadomości z dziedziny Geodezja i Kartografia IN2A_W06, IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W11 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi współdziałać w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wyniki realizowanej pracy + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonać proste obliczenia geodezyjne oraz dokonać na ich podstawie oceny zależności przestrzennych + + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi przygotować i weryfikować podstawowe dane dotyczące prostych zagadnień geodezyjnych dla celów obługi robót wiertniczych i przesyłu wydobytej kopaliny + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W002 Posiada podstawowe wiadomości z dziedziny Geodezja i Kartografia + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Geodezja – podstawowe pojęcia. Zadania i podział geodezji. Odwzorowania kartograficzne. Odwzorowanie Gaussa-Krugera.
 2. Układy współrzędnych płaskich prostokątnych stosowane na mapach. Systemy wysokości i układy wysokości.
 3. Mapa- definicja i cechy mapy (podział, nomenklatura, skale i treść, znaki umowne). Mapa topograficzna, mapa zasadnicza, mapy tematyczne. Rachunek wspó
 4. Osnowy geodezyjne, sytuacyjne i wysokościowe (projektowanie, stabilizacja, pomiary elementów liniowych i kątowych, obliczenia współrzędnych punktów).
 5. Pomiary wielkości geometrycznych: pomiary długości, kątów poziomych i pionowych. Metody pomiarów szczegółów terenowych.
 6. Pomiary wysokościowe. Niwelacja geometryczna i trygonometryczna.
 7. Zastosowanie technologi GNNS do pomiarów geodezyjnych.
Auditorium classes:
 1. Jednostki miar w geodezji, sposoby przeliczania, reguły obliczeń. Podstawa rachunku błędów – wyrównanie spostrzeżeń bezpośrednich.
 2. Mapa-czytanie mapy topograficznej, skale i podziałki, znaki umowne, pomiary na mapie.
 3. Praca z mapę – pojęcie azymutu i jego wyznaczanie, współrzędne geodezyjne – rachunek współrzędnych.
 4. Wysokości na mapach, profil rzeźby terenu, kartowanie na mapach. Obliczanie powierzchni metodami analitycznymi.
 5. Niwelacja geometryczna.
 6. Pomiar kątów-praktyczne zapoznanie się ze sprzętem pomiarowym.
 7. Pokaz nowoczesnego sprzętu geodezyjnego.
 8. Zaliczenie tematów, kolokwium zaliczeniowe, uzupełnienie zaległości.
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych i realizacja wydanych tematów 50%
kolokwium zaliczeniowe 50%

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Jagielski A. Geodezja I. Kraków 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Geodezja górnicza, Wydawnictwa Naukowe AGH w Krakowie 2011; Współautorzy: J. PIELOK (red. nauk.), R. GAWAŁKIEWICZ, W. JAŚKOWSKI, J. JURA, T. LIPECKI, M. SKULICH, A. SZAFARCZYK, J. SZEWCZYK
2. Miernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych w obecnych warunkach wydobycia złóż surowców mineralnych w Polsce : monografia —pod red. nauk. Wojciecha JAŚKOWSKIEGO. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016.
3. Virtual Underground City Osówka — Geology, Geophysics & Environment 2016 vol. 42 no. 1. W. JAŚKOWSKI, M. JABŁOŃSKI, T. LIPECKI, A. OCHAŁEK
4. Praktyczna weryfikacja dokładności pomiarów GPS w czasie rzeczywistym (real time) na przykładzie zbiorników ,,Trzebionka” i ,,Dziećkowice” W: ,,Nauka i technika w rozwoju geodezji oraz inżynierii środowiska: sesja naukowa z okazji jubileuszu 80-lecia AGH: Kraków, 24–25 czerwiec 1999, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — [Kraków: AGH, 1999]. W. JAŚKOWSKI, W. BOROWIEC, B. CISŁO T. LIPECKI,
5.Economical methods of measurements and calculations of the geometry of cage guides W: 11th international congress of the International Society for Mine Surveying: Cracow, September 2000. Vol. 2. — Katowice: Zarząd Główny SITG, 2000. W. JAŚKOWSKI, M.JÓŹWIK
6. Nowoczesne technologie pomiarowe i kartograficzne opracowane i stosowane w Zakładzie Geodezji Górniczej AGH — W: VI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych: materiały z konferencji naukowo-technicznej: Ustroń, 25–27 czerwca 2001 r. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Eksploatacji Złóż; Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska ZG SITG; Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice: WGiG PŚ. W. JAŚKOWSKI, M. JÓŹWIK, J. JURA, T. LIPECKI, J. PIELOK
7.Monitoring przemieszczeń terenu i obiektów budowlanych położonych na terenach górniczych metodami telemetrycznymi opracowanymi w KOTG, GiGG AGH Kraków — Przegląd Górniczy — 2012 t. 68 nr 8 W. JAŚKOWSKI,
8. Monitoring przemieszczeń rurociągu na nasuwkach kompensacyjnych —Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1752. Górnictwo. — 2007 z. 278. W. JAŚKOWSKI, M.JÓŹWIK
9. Badania grawimetryczne i geodezyjne w górnictwie oraz w ochronie terenów górniczych —Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1752. Górnictwo. — 2007 z. 278. W. JAŚKOWSKI, S. PORZUCEK,T. LIPECKI, J. MADEJ, M. ŁÓJ, M. SKULICH
10. Metody detekcji video środka wiązki laserowej. Zeszyt naukowy Geodezja AGH Kraków 1996. W. JAŚKOWSKI, M. JÓŹWIK,T. LIPECKI

Additional information:

Wymagane przynoszenie na zajęcia kalkulatora naukowego, linijek, ołówka
Dopuszczalne są najwyżej 2 nieobecności a materiał z tych zajęć należy zaliczyć indywidualnie w formie uzgodnionej z prowadzącym.