Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe
Course of study:
2017/2018
Code:
WIN-2-307-IN-s
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Oil Engineering
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Stopa Jerzy (stopa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Stopa Jerzy (stopa@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsięborczy Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowejPotrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. IN2A_K01, IN2A_K02 Diploma thesis
M_K002 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconegozadania IN2A_K01, IN2A_K02 Diploma thesis
Skills
M_U001 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania. IN2A_U01, IN2A_U02 Presentation,
Activity during classes
M_U002 Ma umiejętności językowe w zakresie nauk technicznychzgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego IN2A_U01, IN2A_U02 Presentation,
Activity during classes
M_U003 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych iinnych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje,dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioskioraz formułować i uzasadniać opinie IN2A_U01, IN2A_U02 Presentation,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego IN2A_W04, IN2A_K01, IN2A_W02, IN2A_U01, IN2A_U02 Activity during classes
M_W002 Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnościąposzukiwań, wydobycia, eksploatacji, transportu, separacji... IN2A_K01, IN2A_W02, IN2A_W01, IN2A_U01, IN2A_U02 Activity during classes
M_W003 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego IN2A_K01, IN2A_W02, IN2A_U01, IN2A_U02, IN2A_W13 Presentation,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsięborczy Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowejPotrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. - + - - - - - - - - -
M_K002 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconegozadania - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania. - + - - - - - - - - -
M_U002 Ma umiejętności językowe w zakresie nauk technicznychzgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych iinnych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje,dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioskioraz formułować i uzasadniać opinie - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego - + - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnościąposzukiwań, wydobycia, eksploatacji, transportu, separacji... - + - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in auditorium classes 30 h
Contact hours 8 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Realization of independently performed tasks 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Aktywność w dyskusji nad referatami oraz średnia arytmetyczna ocena z dwóch wygłoszonych referatów.
2. Przygotowanie prezentacji.
3. Przygotowanie streszczenia pracy dyplomowej wraz z opisem prezentacji.

Prerequisites and additional requirements:

1. Aktywny udział w seminarium dyplomowym w postaci udziału w dyskusji nad referatami.
2. Samodzielna praca w domu nad przygotowaniem projektu dyplomowego i prezentacji.
3. Wygłoszenie dwóch referatów tematycznie związanych z pracą dyplomową.
4. Zebrany kompletny materiał w trakcie praktyki dyplomowej.
5. Systematyczne opracowywanie materiałów, referowane etapowo na seminarium.

Recommended literature and teaching resources:

G. Gambarelli, Z. Łucki: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską“.Universitas Kraków, 1998.
J. Barta, R. Markiewicz: „Prawo autorskie“. Oficyna a Wolters Kluwers business, 2008
E. Opoka: „Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych“, Wyd
Polit. Śląskiej, 1999.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None