Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Eksploatacja i zagospodarowanie wód termalnych
Course of study:
2017/2018
Code:
WIN-2-309-IN-s
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Oil Engineering
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Wojnarowski Paweł (wojnar@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Wojnarowski Paweł (wojnar@agh.edu.pl)
mgr inż. Czarnota Robert (czarnota@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Świadomość skutków dziłalności eksploatacyjnej IN2A_K03 Activity during classes
Skills
M_U001 Umiejętności z zakresu modelowania eksploatacji złóż geotermalnych IN2A_U03 Project
M_U002 Umiejętności z zakresu interpretacji wyników pomiarów w odwiertach geotermalnych IN2A_U02 Project
Knowledge
M_W001 Wiedza na temat sposobów eksploatacji wód geotermalnych IN2A_W03 Activity during classes
M_W002 Wiedzy z zakresu: występowanie energii geotermalnej na świecie i w Polsce IN2A_W03 Presentation,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Świadomość skutków dziłalności eksploatacyjnej + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umiejętności z zakresu modelowania eksploatacji złóż geotermalnych - - - + - - - - - - -
M_U002 Umiejętności z zakresu interpretacji wyników pomiarów w odwiertach geotermalnych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wiedza na temat sposobów eksploatacji wód geotermalnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Wiedzy z zakresu: występowanie energii geotermalnej na świecie i w Polsce + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Znaczenie energii geotermalnej.
Występowanie energii geotermalnej na świecie i w Polsce. Szacowanie jej zasobów.
Charakterystyka systemów geotermalnych i klasyfikacja złóż wód geotermalnych.
Interpretacja profilowań termicznych w odwiertach geotermalnych.
Zagospodarowanie energii geotermalnej ze złóż o wysokiej i niskiej entalpii.
Systemy odbioru ciepła z górotworu.
Instalacje odbioru ciepła – odbiór bezpośredni, pompy ciepła.

Project classes:

Interpretacja pomiarów w odwiercie geotermalnym.
Podstawy modelowania eksploatacji złóż geotermalnych.
Obliczenia podstawowych parametrów ciepłowni geotermalnej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Contact hours 5 h
Completion of a project 10 h
Participation in project classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocen uzyskana z zaliczenia projektu

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Bodvarsson G., Witherspoon P., Geothermal Reservoir Engineering, Geothermal Science and Technology, vol. 20, 1989.
Grant M.A., Donaldson A.G., Bixley P. F., Geothermal reservoir engineering, Academic Press, 1982.
Górecki W., Kuźniak T., Łapinkiewicz A., Maćkowski T., Strzetelski W., Szklarczyk T., Atlas zasobów energii geotermalnej na Niżu Polskim, Towarzystwo Geosynoptyków GEOS, Kraków 1995.
Kapuściński J., Nagy S., Długosz P., Biernat H., Bentkowski A., Zawisza L., Macuda J., Bujakowska K., Zasady i metodyka dokumentowania zasobów wód termalnych i energii geotermalnej oraz sposoby odprowadzania wód zużytych, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1997.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

- Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
- Ćwiczenia laboratoryjne – w ramach ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć, wymaganych sprawozdań i kolokwiów; w przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie, każdą nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie, albo poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć i zaliczenia tego materiału (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji).
- Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
- Ćwiczenia audytoryjne – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.