Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
DIS-2-104-SI-s
Name:
Planowanie przestrzenne
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Parzych Piotr (parzych@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Parzych Piotr (parzych@agh.edu.pl)
dr inż. Bieda Agnieszka (bieda@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K005 Potrafi rozwiązywać problemy w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, ma świadomość konieczności permanentnego uczenia się, studiowania literatury fachowej i przepisów prawnych. IS2A_K07, IS2A_K06, IS2A_K04 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
Skills
M_U004 Potrafi analizować czynniki przyrodnicze, demograficzne i gospodarcze dla celów planowania przestrzennego - na podstawie materiałów kartograficznych, zestawień statystycznych i dokumentów opisowych. IS2A_U13, IS2A_U10, IS2A_U01 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie konieczność nadawania szczegółowego kształtu przestrzeni, w której żyje człowiek, z uwzględnieniem szerokiego kręgu czynników o charakterze przyrodniczym, demograficznym i gospodarczym. IS2A_W05, IS2A_W03, IS2A_W07 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
M_W002 Ma szczegółową wiedzę na temat planowania przestrzennego na poziomie ponadkrajowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. IS2A_W12, IS2A_W03, IS2A_W07 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
M_W003 Zna zasady uwzględniania czynników przyrodniczych, społecznych i gospodarczych w planowaniu przestrzennym w relacji do zróżnicowanych obszarów - zdefiniowanych w oparciu o kryteria geograficzne, gospodarcze i administracyjne. IS2A_W05, IS2A_W03 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K005 Potrafi rozwiązywać problemy w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, ma świadomość konieczności permanentnego uczenia się, studiowania literatury fachowej i przepisów prawnych. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U004 Potrafi analizować czynniki przyrodnicze, demograficzne i gospodarcze dla celów planowania przestrzennego - na podstawie materiałów kartograficznych, zestawień statystycznych i dokumentów opisowych. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie konieczność nadawania szczegółowego kształtu przestrzeni, w której żyje człowiek, z uwzględnieniem szerokiego kręgu czynników o charakterze przyrodniczym, demograficznym i gospodarczym. + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma szczegółową wiedzę na temat planowania przestrzennego na poziomie ponadkrajowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna zasady uwzględniania czynników przyrodniczych, społecznych i gospodarczych w planowaniu przestrzennym w relacji do zróżnicowanych obszarów - zdefiniowanych w oparciu o kryteria geograficzne, gospodarcze i administracyjne. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wprowadzenie.

Planowanie przestrzenne jako nauka i działalność inżynierska.
Procesy planistyczne na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym oraz lokalnym (podstawy prawne, jednostki odpowiedzialne, charakterystyka procedur, dokumentacja planistyczna).
Analizy niezbędne do realizacji procesów planistycznych.

Project classes:
Analiza rzeźby terenu dla celów planowania przestrzennego.

Sporządzenie fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Realization of independently performed tasks 4 h
Preparation for classes 8 h
Completion of a project 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona ocen z projektu, kolokwium z wykładów oraz ewentualnych kartkówek z zagadnień realizowanych na ćwiczeniach, z uwzględnieniem terminu w którym Student otrzymał z nich pozytywną ocenę.

Prerequisites and additional requirements:

Ukończenie studiów pierwszego stopnia.

Recommended literature and teaching resources:

Pozycje książkowe:
1. Böhm A. “Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu: o czynniku kompozycji: podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych”. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków (2006).
2. Cymerman R. (red.). “Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego”. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn (2009).
3. Foryś I., Nowak M.. “Zarządzanie przestrzenią w gospodarowaniu nieruchomościami”. Wydawnictwo Poltext. Warszawa (2014).
4. Bieda A, HANUS P., HYCNER R.:“Geodezyjne aspekty planowania przestrzennego i wybranych opracowań projektowych.” Wydawnictwo Gall, Katowice (2012).

Przepisy prawa:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Bieda A., Parzych P., 2013, Development of spatial politics of monumental towns based on Krakow example. International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying Geology & mining Ecology Management, 2, 143
2. Bieda A, HANUS P., HYCNER R.:“Geodezyjne aspekty planowania przestrzennego i wybranych opracowań projektowych.” Wydawnictwo Gall, Katowice (2012).
3. Telega A., Bieda A., 2015, Analizy stopnia dopasowania sposobu użytkowania ziemi jako narzędzie zarządzania konfliktami przestrzennymi, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, oddane do druku

Additional information:

Student samodzielnie opanowuje materiał zaległy w wyniku nieobecności.
Ocenę pozytywną otrzymuje Student, który oddał poprawnie i samodzielnie wykonany projekt oraz otrzymał ocenę pozytywną z kolokwium i wszystkich kartkówek.
Na oddanie projektu Student ma trzy terminy. Nieoddanie projektu w terminie, oddanie projektu wykonanego z kardynalnymi błędami merytorycznymi lub oddanie projektu po upływie wyznaczonego terminu skutkuje oceną niedostateczną.
Kolokwium oraz każda kartkówka muszą zostać napisane na ocenę pozytywną. Student może podejść do kolokwium oraz każdej kartkówki maksymalnie trzy razy w terminach wyznaczonych przez Prowadzącego.
Otrzymanie trzech ocen niedostatecznych z projektu, kolokwium i/lub którejś z kartkówek implikuję ocenę niedostateczną z przedmiotu.