Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
DIS-2-204-SI-s
Name:
Modelowanie i ocena hałasu w środowisku
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Wszołek Tadeusz (tadeusz.wszolek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wszołek Tadeusz (tadeusz.wszolek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ptrafi współdziałać w grupie i pracować zespołowo w zakresie przygotowania, realizacji i raportowania wyników kontroli stanu środowiska Report
Skills
M_U001 potrafi zaplanować, przygotować niezbędne dane i przeprowadzić komputerowe symulacje rozprzestrzenienia się dźwięku w środowisku oraz interpretować ich wyniki IS2A_U09 Report,
Project
M_U002 potrafi wykorzystać metody analityczne do oceny stanu wibroakustycznego środowiska IS2A_U09 Report,
Project
M_U003 posiada ogólną wiedzę z zakresu prognozowania i redukcji zagrożeń akustycznych w środowisku IS2A_U19 Project
Knowledge
M_W001 zna zastosowania zaawansowanych technik pomiarowych i obliczeniowych w zakresie diagnostyki klimatu akustycznego środowiska i rozwiązywania złożonych zadań związanych z jego oceną i poprawą IS2A_W11 Test
M_W002 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu hałasu w zastosowaniu w ocenach oddziaływania na środowisko oraz jej zastosowań dla celów ocen strategicznych, przedsięwzięć, planowania przestrzennego i przeglądów ekologicznych IS2A_W05 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ptrafi współdziałać w grupie i pracować zespołowo w zakresie przygotowania, realizacji i raportowania wyników kontroli stanu środowiska - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi zaplanować, przygotować niezbędne dane i przeprowadzić komputerowe symulacje rozprzestrzenienia się dźwięku w środowisku oraz interpretować ich wyniki - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi wykorzystać metody analityczne do oceny stanu wibroakustycznego środowiska + - - + - - - - - - -
M_U003 posiada ogólną wiedzę z zakresu prognozowania i redukcji zagrożeń akustycznych w środowisku + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna zastosowania zaawansowanych technik pomiarowych i obliczeniowych w zakresie diagnostyki klimatu akustycznego środowiska i rozwiązywania złożonych zadań związanych z jego oceną i poprawą + - - - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu hałasu w zastosowaniu w ocenach oddziaływania na środowisko oraz jej zastosowań dla celów ocen strategicznych, przedsięwzięć, planowania przestrzennego i przeglądów ekologicznych + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Parametry opisujące klimat akustyczny środowiska w zastosowaniu w ocenach i raportach

  Równoważny poziom dźwięku A – poziomy LAeqD, LAeqN oraz poziomy długookresowe LN i LDWN. Widma 1/1 i 1/3 oktawowe dźwięku, poziomy wskaźnikowe hałasu – korekcja impulsowa i tonalna. Moc akustyczna źródła dźwięku – źródła punktowe, liniowe, powierzchniowe, rozprzestrzenianie się dźwięku w polu swobodnym.

 2. Modelowanie źródeł hałasu komunikacyjnego i przemysłowego i jego rozkładu hałasu środowisku

  Modele obliczeniowe zalecane w Dyrektywie 2002/49/WE – model hałasu drogowego, lotniczego, kolejowego i przemysłowego. Tłumienie dźwięku podczas propagacji na zewnątrz – ekranowanie, pochłanianie przez powietrze, zieleń i grunt oraz strefy zurbanizowane.

 3. Mapy hałasu wymagane przez Prawo ochrony środowiska

  Mapy hałasu miast wynikające z Art.118 ustawy POŚ, mapy w otoczeniu dróg, linii kolejowych, lotnisk wynikających z Art. 179 POŚ oraz mapy w otoczeniu obiektów i instalacji przemysłowych sporządzanych do ocen odziaływania przedsięwzięć na środowisko, przeglądów ekologicznych oraz wniosków o pozwolenie zintegrowane.

 4. Zastosowanie obliczeń modelowych w ocenach i kontroli klimatu akustycznego środowiska

  Kryteria oceny hałasu w środowisku, wymagania stawiane ocenom i raportom oddziałyawnia na środowisko w zakresie oddziaływań akustycznych. Programy ochrony środowiska przed hałasem.

Project classes:
 1. Pomiar mocy akustycznej źródeł hałasu przemysłowego

  W ramach ćwiczenia wykonany zostanie pomiar mocy akustycznej źródła hałasu przemysłowego w warunkach in-situ, z zastosowaniem normy PN ISO 3746.

 2. Wyznaczanie poziomów LAeqD i LAeqN do weryfikacji obliczeń modelowych hałasu drogowego

  Wyznaczenie na drodze pomiarowej wartości poziomów LAeqD i LAeqN hałasu drogowego dla wybranego odcinka drogi w zastosowaniu do weryfikacji obliczeń modelowych. Wykonanie pomiarów hałasu i wielkości pozaakustycznych niezbędnych do sporządzenia modelu akustycznego.

 3. Wyznaczanie poziomów LDWN z danych monitoringowych hałasu drogowego

  Wyznaczenie wskaźników długookresowych hałasu, LDWN, LN i LD z danych zarejestrowanych przez stację monitoringową wybranego źródła hałasu komunikacyjnego.

 4. Modelowanie w programie SoundPLAN

  Zapoznanie się z pakietem do modelowania hałasu SoundPLAN, modelowanie źródeł hałasu komunikacyjnego i przemysłowego. Model akustyczny propagacji hałasu w środowisku.

 5. Projekt mapy hałasu wybranego obiektu

  W ramach projektu wykonana będzie mapa hałasu – fragmentu drogi, linii kolwejowej, obiektu przemysłowego lub fragmentu miasta. Każdy student otrzyma indywidualnie inny obiekt do zamodelowania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Realization of independently performed tasks 4 h
Examination or Final test 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Preparation for classes 4 h
Contact hours 4 h
Completion of a project 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:
 1. kolokwium zaliczeniowe w postaci testu na platformie UPEL – 50 %
 2. zaliczenia sprawozdań i projektów – 50 %
Prerequisites and additional requirements:

Student powinien znać podstawowe zagadnienia z zakresu akustyki środowiska oraz posługiwania się komputerem, w tym podstaw zasad działania sieci komputerowych.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem.
 2. Directive 2002/49/WE of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise. Official Journal of the European Communities L 189/12, 18.7.2002.
 3. PN-ISO 1996-1:2006. Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Część 1: Podstawowe wielkości i procedury.
 4. PN-ISO 1996-2:1999. Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu.
 5. PN-ISO 1996-3:1999. Akustyka. Opis i pomiar hałasu środowiskowego. Część 3: Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu.
 6. PN-ISO 9613-1:2000. Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas jego propagacji na zewnątrz. Obliczenia pochłaniania dźwięku przez atmosferę.
 7. PN-ISO 9613-2:2000. Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas jego propagacji na zewnątrz. Ogólna metoda obliczania.
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linia tramwajową, lotniskiem, portem, Dz.U. Nr 192, poz.1392.
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pobieranej wody, Dz.U. Nr 206, poz. 1291.
 10. Rozporządzenie MS z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz.U. Nr 120 poz. 826.
 11. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.).
 12. Materiały dostępne na stronie przedmiotu na platformie UPEL.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None