Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
DIS-2-316-SI-s
Name:
Corporate Social Responsibility in Environmental Protection
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kozakiewicz Ryszard (rysiek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kozakiewicz Ryszard (rysiek@agh.edu.pl)
Module summary

Wprowadzenie w zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR. Powiązania CSR z systemami zarządzania środowiskowego i jego rola w rozwoju zrównoważonym. Identyfikacja aspektów SCR w firmach.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 umie przedstawić w dyskusji wagę i przykłady etycznych zachowań biznesu dla wdrażania idei zrównoważonego rozwoju IS2A_K05, IS2A_K02 Activity during classes,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills
M_U001 umie zaproponować cele rozwoju zrównoważonego, w szczególności cele prośrodowiskowe, spójne z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu IS2A_U16, IS2A_U18, IS2A_U01 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 posiada podstawową wiedzę na temat roli społecznej odpowiedzialności biznesu jako ważnego czynnika wdrażania rozwoju zrównoważonego w gospodarce i społeczeństwie IS2A_W05, IS2A_W12, IS2A_W13 Oral answer,
Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_W002 zna podstawowe pojęcia z zakresu społecznej odpowidzialności biznesu (CSR), oraz działania i inicjatywy związane, bądź wynikające z realizacji idei CSR IS2A_W05, IS2A_W13 Oral answer,
Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_W003 zna zakres i podstawowe zalecenia normy ISO PL 26000, wraz z przykładami realizacji wytycznych normy, odnoszących się do sfery środowiskowej, w działalności wybranych organizacji IS2A_W05 Activity during classes,
Oral answer,
Participation in a discussion,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 umie przedstawić w dyskusji wagę i przykłady etycznych zachowań biznesu dla wdrażania idei zrównoważonego rozwoju - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 umie zaproponować cele rozwoju zrównoważonego, w szczególności cele prośrodowiskowe, spójne z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada podstawową wiedzę na temat roli społecznej odpowiedzialności biznesu jako ważnego czynnika wdrażania rozwoju zrównoważonego w gospodarce i społeczeństwie + - - + - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe pojęcia z zakresu społecznej odpowidzialności biznesu (CSR), oraz działania i inicjatywy związane, bądź wynikające z realizacji idei CSR + - - + - - - - - - -
M_W003 zna zakres i podstawowe zalecenia normy ISO PL 26000, wraz z przykładami realizacji wytycznych normy, odnoszących się do sfery środowiskowej, w działalności wybranych organizacji + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawowe założenia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Terminologia. Historia rozwoju ideii CSR. Różne interpretacje i koncepcje odpowiedzialnego biznesu. Teoria interesariuszy.Norma ISO PL 26000, zakres, terminologia, specyfika, zalecenia, powiązania z innymi normami i dokumentami. CSR a zarządzanie środowiskowe. Odpowiedzialność za środowisko jako istotna część SCR. Inicjatywy związane, bądź wynikające z koncepcji CSR: Czystsza produkcja, Czysty biznes, Zielone biuro, Zielony sklep i inne.

Project classes:

Dyskusje i projekty z zakresu:
Powiązania CSR z zarządzaniem środowiskowym.
Identyfikacja interesariuszy przedsiębiorstwa.
Aspekty etyczne działalności biznesowej w zakresie oddziaływania na środowisko.
Identyfikacja możliwych celów i zadań środowiskowych spójnych z ideą SCR.
Powiązania celów środowiskowych i społecznych w ramach CSR.
Rozwój zrównoważony jako istotny składnik odpowiedzialnego biznesu.
Wewnętrzne, lokalne i globalne zrównoważenie a cele polityki SCR organizacji.
Możliwości włączenia się biznesu w realizację celów środowiskowych społeczności w skali lokalnej i globalnej.
Komunikacja społeczna programów CSR, cele, zakres i czytelność przekazu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 10 h
Participation in project classes 30 h
Participation in lectures 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK = P
OK – ocena końcowa
P – ocena z ćwiczeń projektowych (efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) uwzględniająca oceny z wszystkich terminów zaliczeń.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem,C.H. Beck, 2009.
 2. Rudnicka A., CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. 2012.
 3. “Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw (CSR)” – zakładka tematyczna na Portalu Ministerstwa Gospodarki [http://www.mg.gov.pl/node/10892].
 4. “CSRInfo.org” – serwis internetowy organizacji promującej odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój [http://www.csrinfo.org/pl].
 5. Forum Odpowiedzialnego Biznesu; serwis internetowy organizacji [http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl].
 6. Odpowiedzialny biznes w Polsce – Raport coroczny publikowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dostępny ze strony organizacji [http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl].
 7. Centrum Społecznego Rozwoju, serwis internetowy organizacji [http://www.csr.biz.pl/].
 8. “CSR[4students]” – portal internetowy projektu edukacyjnego [http://www.csr.szczecin.pl/start].
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Kozakiewicz R., Mikołajczak J., Severity of the environmental impact of planned mining exploitation of “Debiensko I” Hard Coal Deposit on the “Cistercian Landscape Composition of Rudy Wielkie” Landscape Park Gospodarka Surowcami Mineralnymi / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównowazonej Gospodarki Surowcami
  Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia ; ISSN 0860-0953. — 2008
  t. 24 z. 3/1 s. 453–464.
 2. Kozakiewicz R.; Gminne programy ochrony srodowiska jako narzedzie edukacji ekologicznej na szczeblu
  lokalnym; Inzynieria Srodowiska. — 2006 t. 11 z. 2; s. 171–181. — Bibliogr. s. 181,
Additional information:

None