Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
DIS-2-318-SI-s
Name:
Assessment and Forecasting of Surface Water Quality
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kowalewski Zbigniew (kowalew@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kowalewski Zbigniew (kowalew@agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest przedstawienie modeli matematycznych i statystycznych przydatnych w ocenie stanu i jakości wód powierzchniowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość i rozumie konsekwencję działalności antropogenicznej na środowisko wodne IS2A_K02 Scientific paper,
Participation in a discussion
M_K002 potrafi myśleć w sposób kreatywny i przedsiębiorczy IS2A_K06 Scientific paper,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_K003 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role IS2A_K03 Scientific paper,
Execution of a project,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 potrafi dokonać oceny stanu troficzności wód powierzchniowych, ocenić czynniki priorytetowe tego zjawiska i sporządzić prognostyczny model eutrofizacji IS2A_U11, IS2A_U10 Project,
Execution of a project
M_U002 potrafi ocenić przydatność wód do różnych celów gospodarczych oraz dokonać oceny stanu wód różnych kategorii i typów IS2A_U01, IS2A_U11 Project,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 ma ogólną wiedzę z zakresu formułowania modeli matematycznych, przydatnych do prognozowania zmian stanu i jakości wód IS2A_W11 Project,
Execution of a project
M_W002 ma szczegółową wiedzę z zakresu roli i zadań monitoringu wód w zarządzaniu ich jakością i prognozowaniu zmian stanu wód IS2A_W05 Project,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość i rozumie konsekwencję działalności antropogenicznej na środowisko wodne - - - + - - - - - - -
M_K002 potrafi myśleć w sposób kreatywny i przedsiębiorczy - - - + - - - - - - -
M_K003 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi dokonać oceny stanu troficzności wód powierzchniowych, ocenić czynniki priorytetowe tego zjawiska i sporządzić prognostyczny model eutrofizacji + - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi ocenić przydatność wód do różnych celów gospodarczych oraz dokonać oceny stanu wód różnych kategorii i typów + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma ogólną wiedzę z zakresu formułowania modeli matematycznych, przydatnych do prognozowania zmian stanu i jakości wód + - - - - - - - - - -
M_W002 ma szczegółową wiedzę z zakresu roli i zadań monitoringu wód w zarządzaniu ich jakością i prognozowaniu zmian stanu wód + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wykłady

Formy monitoringu, jego rola w inżynierii środowiska.
Modelowanie hydrauliczne i jakościowe wód powierzchniowych.
Modele matematyczne, wstep do modelowania 1D i 2D.
Predykcyjne modele statystyczne.

Project classes:
Ćwiczenia

Zarządzanie danymi pochodzącymi z monitoringu. Przygotowanie danych, analiza, wizualizacja.
Predykcyjny model składników jakościowych wód. Pakiet R.
Podstawy modelowania 1D i 2D wód. Oprogramowanie Hec-Ras i pakiet iRic.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Completion of a project 15 h
Contact hours 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK = P
gdzie
P – ocena uzyskana z ćwiczeń projektowych

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Biostatystyka – Andrzej Stanisz, Wydawnictwo UJ, 2005
Metody numeryczne w inżynierii wodnej – Romuald Szymkiewicz, Wydawnictwo PG, 2007
Przewodnik po pakiecie R – Robert Biecek, dokument elektroniczny
HEC-RAS_4.1_Users_Manual – dokument elektroniczny

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Zastosowanie integralnego kryterium do oceny stanu troficznego wód płynących [Dokument elektroniczny] — [Application of integral criterion to evaluation the trophic status of flowing water] / Zbigniew KOWALEWSKI. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013.

Additional information:

Ocena z ćwiczeń projektowych jest wystawiania na podstawie średniej arytmetycznej ważonej z ocen z zadań realizowanych na zajęciach
Nieobecności należy usprawiedliwiać