Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
DIS-2-319-SI-s
Name:
Modern Techniques of Reclamation and Reuse of Post-mining Land
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Chodak Marcin (chodak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Chodak Marcin (chodak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi pracować w zespole IS2A_K03, IS2A_K04 Execution of a project
Skills
M_U001 potrafi stworzyć koncepcję wielofunkcyjnego zagospodarowania obszaru pogórniczego IS2A_U02, IS2A_U04, IS2A_U17, IS2A_U01, IS2A_U15 Project,
Execution of a project
M_U002 potrafi zaproponować zabiegi mające na celu stworzenie warunków siedliskowych odpowiednich dla odtworzenia wybranego ekosystemu na terenach pogórniczych IS2A_U02, IS2A_U17, IS2A_U01, IS2A_U15 Project,
Execution of a project
M_U003 potrafi przygotować dokumentację wykonanego projektu IS2A_U03 Execution of a project
Knowledge
M_W001 zna metody wyboru kierunku rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych IS2A_W05, IS2A_W12 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W002 zna metody projektowania wielofunkcyjnego zagospodarowania obszarów pogórniczych z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, społecznych i ekonomicznych IS2A_W09, IS2A_W07, IS2A_W12 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W003 zna metody odtwarzania ekosystemów oraz zasady ochrony dziedzictwa przemysłowego na rekultywowanych obszarach pogórniczych IS2A_W09, IS2A_W07, IS2A_W12 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W004 zna metody kształtowania biotopów na obszarach pogórniczych IS2A_W09 Activity during classes,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi pracować w zespole - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi stworzyć koncepcję wielofunkcyjnego zagospodarowania obszaru pogórniczego - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi zaproponować zabiegi mające na celu stworzenie warunków siedliskowych odpowiednich dla odtworzenia wybranego ekosystemu na terenach pogórniczych - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi przygotować dokumentację wykonanego projektu - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna metody wyboru kierunku rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna metody projektowania wielofunkcyjnego zagospodarowania obszarów pogórniczych z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, społecznych i ekonomicznych + - - - - - - - - - -
M_W003 zna metody odtwarzania ekosystemów oraz zasady ochrony dziedzictwa przemysłowego na rekultywowanych obszarach pogórniczych + - - - - - - - - - -
M_W004 zna metody kształtowania biotopów na obszarach pogórniczych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Problemy zagospodarowania rozległych obszarów poeksploatacyjnych.

  Aspekty formalno-prawne – definicje, ustawy i rozporządzenia. Źródła finansowania działań naprawczych na obszarach pogórniczych.

 2. Wielofunkcyjne wykorzystanie terenów poprzemysłowych.

  Ogólne zasady realizacji prac rekultywacyjnych. Etapy naprawy terenów poprzemysłowych – rekultywacja i zagospodarowanie. Kierunki rekultywacji i kryteria ich wyboru.

 3. Odtwarzanie ekosystemów na obszarach pogórniczych.

  Metody kształtowania biotopów na obszarach rekultywowanych. Metody zwiększania bioróżnorodności obszarów zrekultywowanych. Kształtowanie krajobrazu obszarów rekultywowanych.

 4. Kształtowanie zbiorników poeksploatacyjnych.

  Metody poprawy jakości wody w zbiornikach poeksploatacyjnych. Ocena podatności zbiorników poeksploatacyjnych na degradację.

 5. Metody projektowania zagospodarowania obszarów pogórniczych z uwzględnieniem czynników przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych.
 6. Ochrona dziedzictwa przemysłowego w procesie rekultywacji i zagospodarowania obszarów pogórniczych.
Project classes:
Projekt koncepcyjny zagospodarowania obszaru pogórniczego

Studenci w trzyosobowych zespołach wykonują projekt wielofunkcyjnego zagospodarowania obszaru poeksploatacyjnego.
Projekt obejmuje opracowanie koncepcji rekultywacji i zagospodarowania obszaru pogórniczego, opracowanie zaleceń odnośnie jego ukształtowania oraz propozycje rozwiązań technicznych służących rekultywacji i zagospodarowaniu przedmiotowego obszaru.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 79 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Contact hours 1 h
Completion of a project 15 h
Participation in project classes 30 h
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Preparation for classes 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową (OK) modułu oblicza się według wzoru:
OK = P
gdzie:
P – ocena uzyskana z ćwiczeń projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. Karczewska A.: „Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych”. UWP Wrocław, 2008.
 2. Gołda T.: „Rekultywacja”. Skrypt AGH 1678, 2005.
 3. Chodak M.: „Metody rekultywacji i zagospodarowania obszarów poeksploatacyjnych w górnictwie skalnym”. Kraków-Wrocław 2013.
 4. Materiały konferencyjne: “Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych” 2008-2013.
 5. Praca zbiorowa: “Rekultywacja terenów pogórniczych i waloryzacja krajobrazu w konińskim okręgu wydobycia węgla brunatnego”, Kraków 2007.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Chodak M. (2007): Środowiskowe skutki odkrywkowej eksploatacji złóż węgla brunatnego – przekształcenia i oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska. W: Rekultywacja terenów pogórniczych i waloryzacja krajobrazu w konińskim okręgu wydobycia węgla brunatnego. Kraków 2007.
 2. Chodak M., Naworyta W. (2007): Doświadczenia i dobre przykłady rekultywacji realizowanej w KWB „Konin”. W: Rekultywacja terenów pogórniczych i waloryzacja krajobrazu w konińskim okręgu wydobycia węgla brunatnego. Kraków 2007.
 3. Chodak M. (2013). Metody rekultywacji i zagospodarowania obszarów poeksploatacyjnych w górnictwie skalnym. Kraków-Wrocław 2013. Wyd. Poltegor Instytut, ISBN 978-83-60905-48-7.
Additional information:

None