Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
DIS-2-320-SI-s
Name:
Waterways
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Opyrchał Leszek (opyrchal@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Lach Stanisław (slach@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Opyrchał Leszek (opyrchal@agh.edu.pl)
Module summary

Student poznaje klasy dróg wodnych oraz rodzaje urządzeń wodnych budowanych na drogach wodnych. Uczy się podstaw projektowania śluzy komorowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności proponowanego rozwiązania, rozumie jego znaczenie dla społeczeństwa oraz wpływ na środowisko IS2A_K02 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_K002 potrafi wybrać właściwe priorytety i zaproponować twórcze rozwiązanie techniczne IS2A_K06, IS2A_K04 Project
Skills
M_U001 potrafi zaprojektować śluzę komorową IS2A_U22, IS2A_U17, IS2A_U01 Project
M_U002 potrafi zaprojektować frgament drogi wodnej IS2A_U22, IS2A_U21 Project
Knowledge
M_W001 zna klasy dróg wodnych IS2A_W05 Test
M_W002 zna rodzaje budowli i urządzeń występujących na drogach wodnych IS2A_W09, IS2A_W05 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności proponowanego rozwiązania, rozumie jego znaczenie dla społeczeństwa oraz wpływ na środowisko + - - + - - - - - - -
M_K002 potrafi wybrać właściwe priorytety i zaproponować twórcze rozwiązanie techniczne - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi zaprojektować śluzę komorową + - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi zaprojektować frgament drogi wodnej + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna klasy dróg wodnych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna rodzaje budowli i urządzeń występujących na drogach wodnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Śródlądowy transport wodny

  Znaczenie śródlądowego, transportu wodnego. Drogi wodne naturalne i sztuczne, Przepisy prawne dotyczące transportu wodnego. Klasyfikacja dróg wodnych. Drogi wodne na Świecie i w Polsce.

 2. Projektowanie śluzy komorowej

  Omówienie inżynierskich zasad projektowania śluzy komorowej, podanie zakresu niezbędnych obliczeń, wykonanie przykładu obliczeń

 3. Budowa śluzy komorowej

  Omówienie budowy śluzy oraz jej elementów
  głowa górna i dolna, awanport górny i dolny, rodzaje zamknięć śluzy komorowej, zamknięcia urządzeń napełniających. Śluzy komorowe wielostopniowe.

 4. Porty śródlądowe

  Omówienie rodzajów portów śródlądowych oraz podstawowych elementów portów.
  Nadbrzeża i urządzenia przeładunkowe, stocznie rzeczne.

 5. Tabor pływający po drogach wodnych

  Barki z własnym napędem. Systemy pchane, pchacze i barki pchane, barki specjalne, statki pasażerskie, statki pomocnicze i techniczne. Teoretyczne podstawy pływalności, opory ruchu.

 6. Podstawy projektowania dróg wodnych

  Regulacja rzek, kanalizacja rzek. Kanały żeglugowe. Głębokość drogi wodnej a okres nawigacyjny. Szerokość pasa ruchu na łuku drogi wodnej, przepustowość drogi wodnej.

 7. Podstawowe budowle na drogach wodnych

  Omówienie rodzajów i zadań budowli występujących na drogach wodnych,
  - regulatory stanów
  - upusty i spusty
  - bramy ochronne
  - przekraczanie cieków, akwedukty
  - mosty i tunele kanałowe,
  - śluzy komorowe,
  - podnośnie i pochylnie.

Project classes:
 1. Zajęcia wstępne

  Zapoznanie studentów z problemem, który będą rozwiązywać w trakcie zajęć projektowych.
  Omówienie zasad uczestniczenia w ćwiczeniach oraz formy zaliczenia przedmiotu.

 2. Budowa śluzy komorowej

  Omówienie zasad projektowania śluzy komorowej oraz zakresu niezbędnych obliczeń. Rozdanie tematów projektowych.

 3. Obliczenia śluzy

  Obliczenia niezbędnej szerokości i długości śluzy. Obliczenia wielkości awanportów.

 4. Obliczenia śluzy – cd.

  Dobór średnic rurociągów obiegowych, Obliczenia czasu napełniania i opróżniania komory śluzy.

 5. Wrota śluzy

  Dobór wrót. Obliczenia całkowitego parcia na wrota i momentów zginających.

 6. Obliczenia kanału żeglugowego doprowadzającego do śluzy

  Obliczenie głębokości i szerokości kanału. Obliczenie poszerzenia na łukach.

 7. Uszczelnienie kanału i ubezpieczenie drogi wodnej

  Analiza i wybór właściwego rozwiązania uszczelnienia oraz ubezpieczenia kanału.

 8. Rysunki techniczne

  Wykonanie rysunków technicznych, plan i przekroje śluzy komorowej.

 9. Rysunki techniczne – cd.

  Wykonanie rysunków awanportu oraz fragmentu kanału żeglugowego.

 10. Opis techniczny

  Wykonanie opisu technicznego projektu.

 11. Kolokwium

  Kolokwium sprawdzające wiedzę teoretyczną z zakresu dróg wodnych przekazywaną na wykładzie oraz w trakcie ćwiczeń projektowych.

 12. Odbór prac projektowych

  Odbiór wykonanych prac projektowych oraz wystawienie ocen końcowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Completion of a project 24 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową (OK) modułu oblicza się według wzoru:
OK = 0,49*W + 0,51*P
gdzie:
W – ocena uzyskana z wykładu (kolokwium zaliczeniowego)
P – ocena uzyskana z ćwiczeń projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Student zna podstawy mechaniki płynów.
Student potrafi wykonywać rysunki techniczne stosując program grafiki inżynierskiej.

Recommended literature and teaching resources:
 1. J. Kulczyk, J. Winter, Śródlądowy transport wodny, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2003.
 2. J. Jarocki, Śródlądowe drogi wodne, Wyd. Komunikacyjne, Warszawa 1954.
 3. J. Karwowski, Drogi wodne, PWN, Warszawa, 1962.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. W.Hrabowski, L.Opyrchał, Ocena stanu technicznego polskich obiektów hydrotechnicznych, Sympozjum „Hydrotechnika III‘2000“, Ustroń, 19-21 wrzesień 2000, s. 333-344.
 2. L. Opyrchał, W. Hrabowski, Zastosowanie rozwiązań modułowych w automatycznym systemie pomiarowym śluzy “Pątnów”, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika, 2002, 196, 59, s. 167-172.
 3. L. Opyrchał, W. Hrabowski, W. Jankowski, Wskaźnik zagrożenia dla polskich budowli hydrotechnicznych, Materiały Badawcze IMGW, Seria: Inżynieria Wodna, 2002, 14, s. 5-14.
Additional information:

Uczestnictwo w wykładach nie jest obowiązkowe.
Nieobecność na ćwiczeniach można nadrobić w trakcie indywidualnych konsultacji z prowadzącym ćwiczenia.