Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Flowing water intakes
Course of study:
2017/2018
Code:
DIS-2-321-SI-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Lach Stanisław (slach@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Lach Stanisław (slach@agh.edu.pl)
Module summary

Zaznajomienie z rodzajami ujęć wody powierzchniowej oraz szczegółową budową i projektowaniem ujęcia brzegowo-komorowego i nurtowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość znaczenia ujęć wód powierzchniowych w systemie zapatrzenia mieszkańców w wodę (w wymaganej ilości i odpowiedniej jakości) IS2A_K01 Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi wykonać obliczenia inżynierskie niezbędne do zaprojektowania brzegowo-komorowego ujęcia wody powierzchniowej IS2A_U22 Execution of a project
M_U002 potrafi wykonać obliczenia inżynierskie niezbędne do zaprojektowania nurtowego ujęcia wody powierzchniowej IS2A_U22 Execution of a project
Knowledge
M_W001 zna metody obliczeniowe stosowane przy projektowaniu ujęć wody powierzchniowej oraz ich budowę IS2A_W11, IS2A_W05 Test,
Execution of a project
M_W002 zna podział ujęć wody powierzchniowej, zasady opracowania projektów ujęć wody powierzchniowej oraz zasady analizy niezawodności ujęć wody powierzchniowej IS2A_W05 Test
M_W003 zna zasady projektowania brzegowo-komorowych, nurtowych, progowych oraz zatokowych oraz ujęć wody IS2A_W11 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość znaczenia ujęć wód powierzchniowych w systemie zapatrzenia mieszkańców w wodę (w wymaganej ilości i odpowiedniej jakości) + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wykonać obliczenia inżynierskie niezbędne do zaprojektowania brzegowo-komorowego ujęcia wody powierzchniowej - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi wykonać obliczenia inżynierskie niezbędne do zaprojektowania nurtowego ujęcia wody powierzchniowej - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna metody obliczeniowe stosowane przy projektowaniu ujęć wody powierzchniowej oraz ich budowę + - - + - - - - - - -
M_W002 zna podział ujęć wody powierzchniowej, zasady opracowania projektów ujęć wody powierzchniowej oraz zasady analizy niezawodności ujęć wody powierzchniowej + - - + - - - - - - -
M_W003 zna zasady projektowania brzegowo-komorowych, nurtowych, progowych oraz zatokowych oraz ujęć wody + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Podział ujęć wody powierzchniowej

  Kryteria podziału. Sposób poboru wody. Rodzaje źródła wody powierzchniowej. Przeznaczenie wody. Ilość pobieranej wody.

 2. Zasady opracowania projektów ujęć wody powierzchniowej

  Ustalenie zasobów źródła wody. Niezawodność jej poboru i dostawy. Studia hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie i geotechniczne. Studia dotyczące jakości wody. Wymagania związane z ochroną sanitarną ujęć wody powierzchniowej. Badania modelowe. Sposób zabezpieczania ujęć wody przed zjawiskami lodowymi i rumowiskiem.

 3. Zasady projektowania brzegowo-komorowych ujęć wody

  Podział ujęć brzegowych. Liczba segmentów. Okna wlotowe. Kraty ujęcia brzegowego. Siatki ujęcia brzegowego. Projektowanie ujęć brzegowych przewodowych. Urządzenia chroniące ujęcia brzegowe.

 4. Zasady projektowania nurtowych ujęć wody

  Podział ujęć nurtowych. Projektowanie czerpni, rurociągu odprowadzającego wodę oraz studni zbiorczej. Obliczenia konstrukcyjne obudowy czerpni. Obliczenia hydrauliczne. Ochrona ujęć nurtowych przed zjawiskami śryżowo-lodowymi.

 5. Zasady projektowania zatokowych ujęć wody

  Podział zatokowych ujęć wody. Wybór typu ujęcia wody. Lokalizacja ujęcia. Warunki techniczne i technologiczne budowli. Obliczenia kanału wlotowego oraz zatoki – osadnika. Ochrona ujęć zatokowych przed zjawiskami śryżowo-lodowymi.

 6. Zasady projektowania progowych ujęć wody

  Typy ujęć progowych. Wydajność ujęcia progowego. Wymiarowanie galerii ujmującej wodę ujęcia progowego. Wymiarowanie i konstrukcja kraty ujęcia progowego. Wymiarowanie i konstrukcja urządzeń pomocniczych.

 7. Zasady analizy niezawodności ujęć wody powierzchniowej

  Podstawy z zakresu teorii niezawodności. Podstawowe struktury niezawodnościowe. Metoda oceny niezawodności ujęć wody.

Project classes:
 1. Wstęp

  Omówienie, na czym będą polegać projekty, przypomnienie podstawowych przepisów prawnych oraz wymogów jakie powinien spełniać projekt budowlany. Omówienie zasad uczestniczenia w ćwiczeniach oraz formy zaliczenia przedmiotu.

 2. Wydanie projektów ujęcia brzegowo-komorowego

  Rozdanie studentom tematów projektów ujęcia brzegowo-komorowego.

 3. Obliczenie powierzchni kraty oraz okna wlotowego

  Przyjęcie średniej prędkości przepływu przez kratę, przyjęcie współczynnika zwężenia strugi wody, współczynnika zmniejszenia powierzchni czynnej okna przez pręty kraty oraz współczynnika zanieczyszczenia kraty, obliczenie wysokości i szerokości okna wlotowego.

 4. Obliczenie powierzchni siatki

  Przyjęcie średniej prędkości przepływu przez siatkę, przyjęcie współczynnika zwężenia strugi wody, współczynnika zmniejszenia powierzchni czynnej siatki oraz współczynnika zanieczyszczenia siatki, obliczanie wysokości i szerokości siatki oraz szerokości segmentu, przyjęcie długości komory ujmującej.

 5. Wymiarowanie rurociągu ssawnego oraz leja czerpnego

  Obliczenie powierzchni przekroju rurociągu, obliczenie średnicy rurociągu ssawnego, obliczenie prędkości przepływu w rurociągu ssawnym, obliczenie średnicy wlotu leja czerpnego, obliczenie wysokości leja czerpnego, przyjęcie długości i szerokości komory czerpnej.

 6. Obliczenie strat podczas przepływu przez kratę i siatkę

  Sposób obliczania strat miejscowych, przyjęcie współczynnika strat miejscowych dla kraty oraz siatki, przyjęcie prędkości przepływu wody przez kratę oraz siatkę.

 7. Przekroje

  Wykonanie przekroju poziomego oraz pionowego przez ujęcie brzegowo-komorowe.

 8. Wydanie projektów ujęcia nurtowego

  Rozdanie studentom tematów dotyczących projektu ujęcia nurtowego.

 9. Obliczenie powierzchni brutto otworu wlotowego przypadającej na jedną czerpnię

  Przyjęcie współczynnika zmniejszenia powierzchni czynnej kraty, projekt otworu wlotowego czerpni, obliczenie wysokości i szerokości otworu wlotowego, sprawdzenie prędkości wlotowych w czasie normalnej pracy ujęcia, sprawdzenie prędkości wlotowego w czasie awarii lub czyszczenia jednej czerpni.

 10. Wymiarowanie rurociągów

  Obliczanie powierzchni czynnego przekroju rurociągu, sprawdzenie prędkości w rurociągu w czasie normalnej eksploatacji, sprawdzenie prędkości w rurociągu w czasie awarii.

 11. Obliczenie strat podczas przepływu wody od czerpni do studni zbiorczej

  Sposób obliczania strat liniowych i miejscowych, przyjęcie współczynników oporów miejscowych, obliczenie współczynnika oporów liniowych, obliczenie strat energetycznych podczas przepływu wody w czasie normalnej eksploatacji ujęcia, obliczenie strat energetycznych podczas przepływu wody w czasie awarii.

 12. Przekroje

  Wykonanie przekroju poziomego oraz pionowego przez ujęcie nurtowe.

 13. Przykłady obliczeń ujęć zatokowych

  Projekt wlotu do ujęcia zatokowego, obliczenie długości oraz szerokości zatoki.

 14. Przykłady obliczeń ujęć progowych

  Projekt ujęcia progowego o danej wydajności, obliczenie galerii ujmującej dla ujęcia progowego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 83 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Completion of a project 24 h
Contact hours 1 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Examination or Final test 1 h
Preparation for classes 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową (OK) modułu oblicza się według wzoru:
OK = 0,4*W + 0,6*P
gdzie
W – ocena uzyskana z wykładu (kolokwium zaliczeniowego)
P – ocena uzyskana z ćwiczeń projektowych

W przypadku uzyskania oceny pozytywnej z kolokwium zaliczeniowego z wykładów dopiero w terminie poprawkowym, ocena W przyjmowana będzie jako średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych w terminie podstawowym i poprawkowym.
W przypadku uzyskania oceny pozytywnej z ćwiczeń projektowych dopiero w terminie poprawkowym, jako ocenę P przyjmowana będzie ocena ostateczna (z terminu poprawkowego).
W przypadku zaliczenia ćwiczeń projektowych oraz uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego z wykładów, ocena końcowa wynosi co najmniej 3,0.
W przypadku braku pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych lub z kolokwium zaliczeniowego z wykładów wystawiana jest ocena końcowa: nie zal.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne:

Student zna podstawy hydrologii, mechaniki płynów i inżynierii wodnej.

Wymagania dodatkowe:

Do zaliczenia ćwiczeń projektowych niezbędne jest uzyskanie zaliczenia na oceny pozytywne dwóch projektów. Ocena ostateczna z tych ćwiczeń wystawiana jest na podstawie średniej ważonej z ocen uzyskanych z projektu ujęcia brzegowo-komorowego (z wagą 0,6) i z projektu ujęcia nurtowego (z wagą 0,4). Wymagana jest obecność na co najmniej 70 % zajęć, w tym dopuszczalna jest co najwyżej jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odrabianie danych zajęć na innej grupie (pod warunkiem występowania wolnych miejsc na sali). Osoby nieobecne z przyczyn losowych na jakichś zajęciach (na żadnej grupie) zobowiązane są do ich indywidualnego ustnego zaliczenia (niezależnie od kolokwiów zaliczeniowych) w trybie ustalonym przez prowadzącego ćwiczenia.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Budziło B., Wieczysty A. 2007. Projektowanie ujęć wody powierzchniowej: podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków.
 2. Budziło B. 1998. Metoda wyboru technicznego rozwiązania ujęcia wody powierzchniowej. Seria Monografia – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Sanitarna i Wodna. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków.
 3. Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J. 2012. Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, Poznań.
 4. Sozański M. 2010. Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód: zagadnienia współczesne. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, Poznań.
 5. Tuszko A. 1985. Woda w gospodarce narodowej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. L. OPYRCHAŁ, S. LACH, M. WANAT. 2014. Problem wydatku urządzeń upustowych. W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 311-321.
 2. L. OPYRCHAŁ. 2014. Budowle i urządzenia hydrotechniczne w systemie obrony Kamieńca Podolskiego. Gospodarka Wodna, R. 74, nr 3, s. 103-111.
Additional information:

None