Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Building Information Modeling
Course of study:
2017/2018
Code:
DIS-2-322-SI-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Firek Karol (kfirek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Firek Karol (kfirek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Rusek Janusz (rusek@agh.edu.pl)
dr inż. Puniach Edyta (epuniach@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot stanowi wprowadzenie do projektowania obiektów inżynierskich wspomaganego oprogramowaniem BIM. Obejmuje m.in. elementy projektowania geometrycznego i obliczenia statyczno-wytrzymałościowe.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 jest przygotowany do podjęcia współpracy z przedstawicielami innych dziedzin nauk technicznych IS2A_K06 Execution of a project
M_K002 potrafi pracować w zespole projektowym przy sporządzaniu dokumentacji technicznej obiektów budowlanych IS2A_K03 Execution of a project
M_K003 ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę jej uzupełniania w celu prowadzenia efektywnej działalności inżynierskiej w budownictwie IS2A_K01 Execution of a project
Skills
M_U001 potrafi przetwarzać produkty skanowania laserowego i wykorzystać je w systemach BIM IS2A_U21, IS2A_U03 Execution of a project
M_U002 potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiar metodą skanowania laserowego IS2A_U21, IS2A_U03 Execution of a project
M_U003 potrafi przeprowadzić inwentaryzację i sporządzić dokumentację dla sieci uzbrojenia terenu IS2A_U17, IS2A_U03 Execution of a project
M_U004 potrafi przyjąć schemat statyczny obiektu mostowego oraz dokonać zestawienia obciążeń zgodnie z obowiązującymi normami IS2A_U03, IS2A_U01, IS2A_U02 Execution of a project
M_U005 potrafi skonstruować geometryczny model 3D obiektu mostowego IS2A_U22, IS2A_U03 Execution of a project
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę na temat systemów BIM (Building Information Modeling) IS2A_W09 Execution of a project
M_W002 zna podstawy metody skanowania laserowego IS2A_W11 Execution of a project
M_W003 zna aktualne wymagania dotyczące projektowania oraz technologię realizacji obiektów mostowych IS2A_W10, IS2A_W09 Execution of a project
M_W004 zna specyfikę odziaływań środowiskowych na obiekty mostowe i sieci uzbrojenia terenu IS2A_W10, IS2A_W09 Execution of a project
M_W005 zna aktualne wymagania dotyczące projektowania oraz technologię realizacji sieci uzbrojenia terenu IS2A_W10, IS2A_W09 Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 jest przygotowany do podjęcia współpracy z przedstawicielami innych dziedzin nauk technicznych + - - + - - - - - - -
M_K002 potrafi pracować w zespole projektowym przy sporządzaniu dokumentacji technicznej obiektów budowlanych - - - + - - - - - - -
M_K003 ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę jej uzupełniania w celu prowadzenia efektywnej działalności inżynierskiej w budownictwie + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi przetwarzać produkty skanowania laserowego i wykorzystać je w systemach BIM - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiar metodą skanowania laserowego - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi przeprowadzić inwentaryzację i sporządzić dokumentację dla sieci uzbrojenia terenu - - - + - - - - - - -
M_U004 potrafi przyjąć schemat statyczny obiektu mostowego oraz dokonać zestawienia obciążeń zgodnie z obowiązującymi normami + - - + - - - - - - -
M_U005 potrafi skonstruować geometryczny model 3D obiektu mostowego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę na temat systemów BIM (Building Information Modeling) + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawy metody skanowania laserowego + - - - - - - - - - -
M_W003 zna aktualne wymagania dotyczące projektowania oraz technologię realizacji obiektów mostowych + - - - - - - - - - -
M_W004 zna specyfikę odziaływań środowiskowych na obiekty mostowe i sieci uzbrojenia terenu + - - - - - - - - - -
M_W005 zna aktualne wymagania dotyczące projektowania oraz technologię realizacji sieci uzbrojenia terenu + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

- Charakterystyka oddziaływań statycznych i dynamicznych działających na obiekty mostowe.
- Wprowadzenie do projektowania obiektów mostowych wspomaganego oprogramowaniem BIM; aspekty kształtowania geometrycznego, dobory rozwiązania technologiczno-materiałowego, zestawienie obciążeń i obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.
- Rozwiązania technologiczne w procesie wznoszenia obiektów mostowych.
- Proces oceny stanu technicznego oraz odporności istniejących obiektów mostowych na wpływy środowiska przemysłowego (np. statyczne i dynamiczne wpływy od eksploatacji podziemnej) z przykładami archiwizacji danych w systemach BIM.
- Wprowadzenie do projektowania sieci uzbrojenia terenu (przegląd rozwiązania technologiczno-materiałowy oraz wymagania formalne) wspomagane oprogramowaniem BIM.
- Aspekty technologiczne w procesie budowy sieci uzbrojenia terenu.
- Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu wraz z oceną stanu technicznego oraz odporności na działania ze środowiska przemysłowego.
- Wprowadzenie do metody naziemnego skanowania laserowego (omówienie zasad pomiaru, podział skanerów laserowych, ich charakterystyka i dokładność, omówienie zasad działania skanerów laserowych).
- Chmura punktów jako produkt skanowania laserowego (omówienie produktów skanowania laserowego oraz metod ich przetwarzania, np. filtracji, unifikacji, przerzedzania, łączenie chmur punktów, modelowanie obiektów na podstawie chmury punktów).
- Zastosowanie skanowania laserowego w BIM.

Project classes:

- Określenie schematu statycznego obiektu mostowego oraz zestawienie obciążeń zgodne z aktualnymi normami w programie Autodesk Robot Structural.
- Kształtowanie geometrii obiektu mostowego w programie Autodesk Revit Structure.
- Przygotowanie obmiaru projektowanej konstrukcji wraz z kosztorysem.
Inwentaryzacja obiektu budowlanego metodą skanowania laserowego (pozyskanie danych, wstępne opracowanie danych pomiarowych w programie Leica Cyclone, opracowanie modelu 3D obiektu w oprogramowaniu firmy Bentley, wykorzystanie modelu istniejącego obiektu w systemach BIM).
- Inwentaryzacja i modelowanie sieci uzbrojenia terenu metodą skanowania laserowego na potrzeby rozbudowy m in. zakładów przemysłowych, platform wiertniczych itp.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 83 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Contact hours 1 h
Preparation for classes 2 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Completion of a project 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową (OK) modułu oblicza się według wzoru:
OK = P
gdzie
P – ocena uzyskana z zaliczenia ćwiczeń projektowych.

Ocena z zaliczenia ćwiczeń projektowych jest obliczana jako średnia arytmetyczna ocen z projektów:
Ocena z zaliczenia = 1/n • ∑ Ocen z projektów,
gdzie: n – liczba projektów
przy spełnieniu następujących wymagań:

Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa.
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze.
Student może jednokrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia zajęć. Z prawa tego może skorzystać student, który uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, tj. opuścił nie więcej niż 20% zajęć bez usprawiedliwienia. Prowadzący zajęcia ustala terminy i zasady zaliczeń w terminach poprawkowych.
Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu
prowadzących i pod warunkiem, że na zajęciach realizowany jest ten sam temat i są wolne miejsca.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości:
Student samodzielnie opanowuje zaległy w wyniku nieobecności materiał.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw materiałoznawstwa, mechaniki budowli, budownictwa i inżynierii, instalacji budowlanych oraz geodezji.

Recommended literature and teaching resources:

1. Tomana A., 2015: BIM. Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy technologii BIM, standardy i narzędzia oraz przykłady zastosowań w polskich firmach. BIM Klaster, Kraków.
2. Kacprzyk Z., Pawłowska B., 2012: Komputerowe Wspomaganie Projektowania. Podstawy i przykłady. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
3. Vosselman G., Maas H.G., 2010. Airborne and Terrestrial Laser Scanning. Taylor & Francis
4. Autodesk Revit.
5. Autodesk Robot Structure.
6. Leica Cyclone.
7. Bentley AECOsim Building Designer.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Ciurej H., Rusek J.2006. Metodyka oceny odporności dynamicznej wybranych obiektów mostowych na terenie LGOM — The methodology of estimating the dynamic resistance of selected bridges in the LGOM area . Czasopismo Techniczne. Politechnika Krakowska. Seria: Budownictwo.
2. Firek K., Rusek J., Wodyński A., 2016: Wybrane metody eksploracji danych i uczenia maszynowego w analizie zagrożenia zabudowy terenow gorniczych (Selected methods of data mining and machine learning risk analysis for developments located in mining areas). Przegląd Górniczy; t. 72 nr 1.
3. Firek K., Zgórski K., 2010: Selected legal problems associated with road investment preparation procedures (Wybrane problemy prawne związane z przygotowaniem inwestycji drogowych). Geomatics and Environmental Engineering; vol. 4 no. 1/1.
4. Kuras P., Sukta O., Rusek J., 2010: Determining the dynamic characteristics of footbridges using ground-based interferometric radar. Footbridge 2011 : attractive structures at reasonable costs : international conference : Wrocław, Poland, July 6–8 / eds. Jan Biliszczuk, [et al.]. — Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
5. Rusek J., Barycz S. 2012: Uwagi na temat ustalania odporności dynamicznej obiektów mostowych poddawanych oddziaływaniu wstrząsów górniczych (Remarks on determining dynamic resistance of bridge structures subjected to the impact of mining tremors) Ochrona obiektów na terenach górniczych : praca zbiorowa : IV konferencja z cyklu „Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych.
6. Puniach E., Oruba R., Zastosowanie skanerów laserowych w badaniach geometrii kominów przemysłowych, Materiały Budowlane: technologie, rynek, wykonawstwo, nr 5, 2014.
7. Puniach E., Metodyka geodezyjnych badań odkształceń w diagnostyce wieloprzewodowych kominów przemysłowych (rozprawa doktorska), Kraków, 2014.

Additional information:

Zaliczenie:
Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest wykonanie zadanego projektu i jego obrona.
Zaliczenie przedmiotu może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.
Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa.
Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu
prowadzących i pod warunkiem, że na zajęciach realizowany jest ten sam temat i są wolne miejsca.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości:
Student samodzielnie opanowuje zaległy w wyniku nieobecności materiał.