General information:
Name:
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Course of study:
2017/2018
Code:
RBM-2-303-ME-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny górnicze
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Filipowicz Paweł (pfilipow@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Filipowicz Paweł (pfilipow@zarz.agh.edu.pl)
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
dr Wacławik Łukasz (lwaclawi@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Tworzy modele analizy sytuacji przedsiebiorstwa w oparciu o podstawowe narzędzia analityczne Execution of exercises
M_U002 Projektuje strukture organizacyjną z zastosowaniem podstaowych metod diagnostyki organizacyjnej, adaptuje modele teoretyczne strutkur do warunków rzeczywistych funkcjonowania przedsiębiorstwa Execution of exercises,
Activity during classes
M_U003 Rozpoznaje składowe procesu zarządzania z uzwględnieniem jego funkcji. Określa obszary zarządzania strategicznego i operacyjnego, identyfikuje system planowania przedsiębiorstwa Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Definiuje poszczególne modele organizacji, tłumaczy istotę efektu organizacyjnego i zmiany sposobu jego wywoływania w odniesieniu do charakteru zaburzeń otoczenia przedsiębiorstwa Test results,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_W002 Posiada wiedzę teoretyczną w zakresie definicji istoty zarządzania dotyczącą prawidłowości funkcjonowania organizacji Test results,
Activity during classes
M_W003 Opisuje podstawowe typologie sturuktur organizacyjnych, zna ich charakterystykę oraz uwarunkowania zastosowań Test results,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Tworzy modele analizy sytuacji przedsiebiorstwa w oparciu o podstawowe narzędzia analityczne - - - - - - - - - - -
M_U002 Projektuje strukture organizacyjną z zastosowaniem podstaowych metod diagnostyki organizacyjnej, adaptuje modele teoretyczne strutkur do warunków rzeczywistych funkcjonowania przedsiębiorstwa - - - - - - - - - - -
M_U003 Rozpoznaje składowe procesu zarządzania z uzwględnieniem jego funkcji. Określa obszary zarządzania strategicznego i operacyjnego, identyfikuje system planowania przedsiębiorstwa - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Definiuje poszczególne modele organizacji, tłumaczy istotę efektu organizacyjnego i zmiany sposobu jego wywoływania w odniesieniu do charakteru zaburzeń otoczenia przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę teoretyczną w zakresie definicji istoty zarządzania dotyczącą prawidłowości funkcjonowania organizacji + - - - - - - - - - -
M_W003 Opisuje podstawowe typologie sturuktur organizacyjnych, zna ich charakterystykę oraz uwarunkowania zastosowań + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Geneza nauk o zarządzaniu

  Omówienie pojęć podstawowych, zarządzanie, kierowanie, organizacja, struktura organizacyjna, proces zarządzania, synergia w organizacji. Zarządzanie jako zestaw działań skierowanych na zasoby organizacji, wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny, Efekt organizacyjny, współdziałanie.

 2. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania

  Cele i efektywność organizacji. Cztero i pięcioczłonowy model organizacji z kierownictwem kształtującym wiązkę celów organizacji. Systemowe spojrzenie na organizacje komercyjną w otoczeniu. Model łańcucha wartości, organizacja sieciowa

 3. Podział struktur organizacyjnych, rodzaje struktur organizacyjnych

  Komórka organizacyjna i jej atrybuty. Formalizacja struktury poprzez schemat organizacyjny, zakresy zadań, odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych komórek organizacyjnych oraz instrukcje regulujące postępowanie ucze-stników organizacji. Ewolucja sformalizowanych struktur funkcjonalnych w zdeterminowane formy zorientowane obiektowo według grup wyrobów, lokalizacji geograficznej jednostek biznesu lub rynków zbytu, struktury holdingowe. Model cyklu życia organizacji Adizesa, kryzysowa koncepcja przekształceń organizacyjnych Greinera. Struktury tensorowe. Symbioza sztywnych i luźnych form organizacji w strukturach sieciowych. Koncepcja organizacji wirtualnej, jej zalety i wady.

 4. Diagnostyczne podejście do usprawnienia organizacji

  Ewolucyjne podejście do zmian organizacji. Reengineering jako radykalna metoda poprawy organizacji. Prognostyczne podejście usprawniania organizacji oparte o koncepcję systemu idealnego Nadlera. Benchmarking i outsourcing jako skuteczne metody poprawy efektywności organizacji

 5. Model procesu zarządzania

  Kierownik jako osoba odpowiedzialna za realizację procesu zarządzania: czyli planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie ludziom oraz kontrolowanie zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych

 6. Planowanie w zmiennym otoczeniu

  Cele planowania strategicznego i operacyjnego. Cele, struktura i metodyka budowy planu operacyjnego jednostki biznesowej. Przegląd metod planowania – pod planowania finansowego do planowania strategicznego, systemy planowania. Modele otoczenia i globalizacja. Metody analizy strategicznej – przegląd i uwarunkowania zastosowań. Zarządzanie strategiczne, modele normatywne strategii przedsiębiorstwa

 7. Role interpersonalne informacyjne i decyzyjne kierownika

  Autokratyczny, demokratyczny i partnerski styl kierowania, ciągła skala zachowań kierowniczych. Techniczne interpersonalne i koncepcyjne umiejętności kierownicze. Predyspozycje diagnostyczne, decyzyjne, komunikowania się i gospodarowania czasem. Charyzma a proces interakcji w otoczeniu. Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania. Systemy ocen pracowniczych i wynagrodzenie pracowników. Uwarunkowania efektywności systemów kontroli kierowniczej i tendencje ich zmian

Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 14 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego 55% + ocena z ćwiczeń 45%

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza na poziomie szkoły średniej

Recommended literature and teaching resources:

1. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa 2005
2. Peszko A. (red.): Ćwiczenia z podstaw zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2006
3. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
4. Strategor: Kierowanie, PWN, Warszawa 2006
5. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie, PWE, Warszawa 2011
6. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania , PWE, Warszawa 2008
7. Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2007
8. Durlik I.: Inżynieria zarządzania, Placet, Warszawa 2006
9. Steinmann H., Schreyögg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None